Europejski Akt o Dostępności: Konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Nie ma ważniejszej zmiany, która będzie miała wpływ na życie każdego z nas niż ustawa, która przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności niektórych produktów i usług (European Accessibility Act, EAA). Regulację przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu. Czytaj dalej →

100 milionów złotych dla szpitali na dostępność. Ruszył kolejny nabór w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia

Od poniedziałku (28 marca) szpitale mogą składać wnioski o powierzenie grantu
w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia. Na ich realizację będą miały czas do końca sierpnia 2023 roku.
Granty są dedykowane na zadania, które umożliwią spełnienie wybranych przez Wnioskodawców Standardów Dostępności Szpitali. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.
O granty mogą ubiegać się: Czytaj dalej →

Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie grantowym projektu „Kultura bez barier”

Do 26 kwietnia instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone – mogą składać wioski o dotację na przygotowanie przedsięwzięć kulturalnych, które będą w pełni dostępne dla wszystkich uczestników – niezależnie od stopnia ich sprawności – w ramach projektu „Kultura bez barier”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami – to główny cel programu „Kultura bez barier”, w ramach którego granty na łączną kwotę 20 mln zł zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski, wyłonionym w drodze konkursu.
Nabór wniosków trwa do 26 kwietnia 2022 r. O finansowanie mogą ubiegać się instytucje kultury – samorządowe, państwowe i współprowadzone. Maksymalna wysokość grantu wynosi 250 000,00 zł – wkład własny nie jest wymagany.
Projekty mogą być realizowane do 15 czerwca 2023 r. Beneficjenci programu będą mogli także liczyć na wsparcie w trakcie realizacji projektów w ramach szkoleń warsztatowych, spotkań sieciujących i tutoringu.
Wnioski można składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej PFRON.
Tam również znajdują się szczegóły dotyczące konkursu, jego regulamin, a także Model zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Projekt „Kultura bez barier” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest strategicznym partnerem krajowym projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czytaj dalej →

Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność dołącza do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączył Jeleniogórski oddział NSZZ Solidarność. Podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami jest już 232. Poprawa dostępności to zadanie dla rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że temat dostępności jest priorytetem działań rządu już od kilku lat.
„To ważne, aby wyzwania w tym obszarze były widziane przez nas wszystkich, a rozwiązania musimy wypracowywać we współpracy z przedstawicielami różnorodnych środowisk społecznych i gospodarczych”
– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Temu właśnie służy m.in. Partnerstwo na rzecz dostępności. Może do niego przystąpić każdy: samorząd, firma, organizacja pozarządowa, fundacja itd. Wystarczy wypełnić formularz
„Spotkania Partnerów na rzecz dostępności to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Dzielenie się wiedzą różnych podmiotów, dla których wspólnym celem jest rozwijanie dostępności i podnoszenie jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce, to dla nas wszystkich cenne informacje”
– zauważyła wiceminister.
Podczas poniedziałkowego spotkania swoimi doświadczeniami podzieliło się 8 sygnatariuszy Partnerstwa. Czytaj dalej →

MFiPR: 81,5 mln zł na dostępne samorządy

Przygotowaliśmy kolejną formę wsparcia rządowego Programu Dostępność Plus – granty dla ponad 600 samorządów, po 100 lub 250 tys. zł. To dodatkowe środki, o które mogą ubiegać się gminy na poprawę dostępności w urzędzie, domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole, czy przedszkolu – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. W ogłoszeniu naboru „Dostępne samorządy – granty” wzięli także udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Krzysztof Michałkiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkich. – Dlatego cieszę się, że zainicjowane w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Partnerstwo na rzecz dostępności liczy już ponad 230 członków, którymi są duże firmy, korporacje, samorządy i organizacje pozarządowe – zauważył minister Grzegorz Puda.
Przypomniał, że Program Dostępność Plus zainicjował systemową zmianę, polegającą na stopniowym włączeniu dostępności do różnych obszarów i polityk publicznych, do naszej codzienności. – Zmieniliśmy prawo zamówień publicznych i prawo budowlane na bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością – dodał.
W walce z barierami architektonicznymi, cyfrowymi i komunikacyjnymi pomagają nam Fundusze Europejskie, o czym świadczy prezentowany dziś projekt „Dostępne samorządy – granty”. Jest on finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
– To element większego pakietu instrumentów wsparcia, z których skorzystać mogą samorządy we wdrażaniu rozwiązań z zakresu dostępności – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W listopadzie 2021 r. uruchomiliśmy wsparcie konsultacyjne i eksperckie Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej. Podmioty publiczne mogą uzyskać wsparcie merytoryczne, doradcze, informacyjne oraz audytowe w zakresie dostępności. Eksperci wspomogą w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznej.
W 2022 roku planujemy m.in. uruchomić mechanizm certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców. – Chcemy rozszerzyć zakres oddziaływania Funduszu Dostępności, by nie tylko podmioty publiczne, ale również firmy mogły skorzystać z preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
– Zabiegamy jednocześnie o to, aby dostępność stała się ważnym elementem programów polityki spójności na nową perspektywę 2021-2027. Zagwarantuje to na kolejne lata strumień środków na realizację dalszych projektów rozwijających dostępność w Polsce – podsumowała wiceminister. Czytaj dalej →

Raport: Poziom dostępności dla całego kraju wynosi 41%

Diagnoza stanu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej podmiotów publicznych była głównym celem badania zrealizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Raport powstał w oparciu o analizy przeprowadzone wśród ponad 57 tysięcy podmiotów – szkół, sądów, jednostek samorządu terytorialnego, przychodni – i dotyczył wielu różnych aspektów dostępności. Zdobyte informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia skierowanego do sektora publicznego.
Poziom dostępności ogółem dla całego kraju wynosi ok. 41 procent, gdzie 100 procent to pełna, wymagana ustawą dostępność. To pokazuje, że przed nami jeszcze wiele wyzwań.
– Raport podsumowuje i podkreśla to, co jako koordynatorzy Programu Dostępność Plus już wiedzieliśmy: potrzebna jest przede wszystkim edukacja i budowanie świadomości potrzeb. Dlatego nadal będziemy szkolić na temat różnego rodzaju niepełnosprawności i obowiązków sektora publicznego w zakresie dostępności – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Zdobyte dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia skierowanych do sektora publicznego.
– Wyniki raportu pokazują obraz poziomu dostępności budynków, w których podmioty publiczne prowadzą działalność, dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych tych podmiotów oraz sposobu, w jaki na co dzień komunikują się z obywatelami, także tymi o szczególnych potrzebach – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Co szczególnie ważne, raport zawiera przykłady dobrych praktyk. Opisuje rozwiązania, które różne podmioty zastosowały u siebie i dzielą się swoimi doświadczeniami. Czytamy m.in. o dostępnych bałtyckich plażach, basenach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz tworzeniu w miastach bazy dostępnych miejsc, np. gabinetów lekarskich.
Dostępność cyfrowa – dobre regulacje
Najlepiej prezentuje się poziom dostępności cyfrowej. Połowa badanych podmiotów publicznych go spełnia. Ten rodzaj dostępności jest regulowany przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz generuje niższe koszty jednostkowe.
Architektura – odrabiamy zaległości
Poziom dostępności architektonicznej równy jest około 43 procent. Trzeba pamiętać, że wiele podmiotów publicznych mieści się w budynkach mających ponad 50 lat. Często są obiekty zabytkowe. Sytuacja się poprawia i nowe budynki użyteczności publicznej powstają z zachowaniem reguł dostępności architektonicznej.
Komunikacja – początek procesu
Badanie pokazało też, że największe problemy podmioty publiczne mają z zapewnieniem skutecznej informacji i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przyczyną takiego stanu jest między innymi ciągle niewystarczający poziom wiedzy i świadomości kwestii dostępności wśród pracowników podmiotów publicznych. Nadal jednak jeśli mówimy o komunikacji powszechne są jej podstawowe formy takie, jak telefon i e-mail. Brakuje natomiast narzędzi dedykowanych osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu lub mowy takich, jak choćby tłumacz online języka migowego. Czytaj dalej →

Gdynia: W Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej pojawił się dotykowy plan obiektu

W ramach projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” w Bibliotece Głównej AMW został właśnie postawiony dotykowy oraz brajlowski plan obiektu.
Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły teraz łatwiej zorientować się w topografii uczelni. Nowa tablica z dotykowym i brajlowskim planem obiektu została umieszczona w Bibliotece Głównej. Pozwoli ona rozeznać się, gdzie znajdują się i trafić z biblioteki do miejsc takich, jak aula, czytelnia, szatnia, toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, bufet, czy ochrona. I to trafić tak, by ominąć znajdujące się na drodze przeszkody oraz korzystając przy tym z wind i podjazdów dla wózków.
Plan powstał w ramach realizowanego od stycznia 2020 roku projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”, który potrwa do czerwca 2023 roku. Czytaj dalej →

MFIPR: Dla babci i dziadka, dla wszystkich – Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus jest kompleksowy. Dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele. W dostępności szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przypominamy uniwersalne przesłanie Programu Dostępność Plus, nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zmiany prawne i wytyczne, koordynatorzy dostępności, Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności, stworzenie systemu raportowania dostępności i certyfikacji, wypracowane dobre praktyki, wspieranie innowacji dla dostępności, udostępnianie poradników, standardów, wskazówek – tak kompleksowo od ponad 3 lat realizowany jest rządowy Program Dostępność Plus. Na te działania wydano w latach 2018-2021 blisko 9 mld zł.
Źródłami finansowania dostępności są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON, Fundusz Solidarnościowy, czy utworzony w 2019 r. Fundusz Dostępności).
Seniorzy korzystają już z efektów Programu. Takie projekty i konkursy jak: „Transport door to door”, „Usługi społeczne”, „Dostępna służba zdrowia”, „Dostępny transport publiczny”, „Innowacje, jako poligon dostępności”, czy „Dobry pomysł”, dostarczają setek rozwiązań, z których na co dzień mogą korzystać osoby starsze. Są to np. specjalnie przystosowane meble, urządzenia telemedyczne do monitorowania zdrowia, nowoczesne windy w blokach oraz wyremontowane chodniki i ławki w parkach. Wszystko to sprawia, że babcie i dziadkowie mogą samodzielnie i komfortowo funkcjonować.
Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Seniorzy są taką grupą. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.
– Od 3 lat, dzięki środkom unijnym, usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych, szpitalach, szkołach, transporcie publicznym, urzędach, czy w przestrzeni publicznej miast. To już 1088 miejsc, w których dostępność staje się standardem, a nie przywilejem – podsumowuje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Od września 2021 r. instytucje publiczne wydając środki publiczne, wymagają od wykonawców i dostawców (także z sektora prywatnego) zachowania reguł dostępności przy realizacji zlecanych zadań.
Ustawa o zapewnianiu dostępności wprowadziła także instrument postępowania skargowego, który daje osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie dostępności. Nad poprawą dostępności urzędów i instytucji (w szczególności w samorządach) czuwa 2100 koordynatorów dostępności powołanych na mocy ustawy. Czytaj dalej →

O realizacji i rozwoju programu „Dostępność Plus” rozmawiała Rada Dostępności

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji Programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju w 2022 roku. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności, której przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →