Europejski akt o dostępności szansą rozwoju dla biznesu

W Polsce tylko jedna na cztery osoby z niepełnosprawnością jest aktywna zawodowo. Średnia europejska jest dwa razy lepsza – aktywna jest co druga osoba. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z priorytetowych działań planowanych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w następnej perspektywie finansowej UE.
Włączenie społeczne, aktywność zawodowa oraz prowadzenie niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami są możliwe między innymi dzięki stworzeniu środowiska, w którym powszechnie używane produkty i usługi są bardziej dostępne. Taki cel stawia przed państwami członkowskimi Europejski Akt o Dostępności (EAA).
O przygotowaniach do wprowadzenia w Polsce przepisów zgodnych z EAA minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak rozmawiała z Andrianą Sukovą – Zastępcą Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.
„Polska przywiązuje dużą wagę do kwestii dostępności i odpowiedniego wdrożenia EAA. Cenimy ogromne zaangażowanie Komisji Europejskiej w działaniach na rzecz dostępności, cieszymy się z bardzo dobrej współpracy, którą prowadzimy już od czasów negocjacji EAA i liczymy na dalsze wsparcie merytoryczne i doradcze przy jego wdrażaniu – mówiła podczas spotkania minister Jarosińska-Jedynak.”
Minister przypomniała, że polska ustawa o dostępności zbliża nas do realizacji celów EAA – upowszechnia koncept dostępności w świadomości społecznej, daje ramy prawno-organizacyjne, w których ważne miejsce zajmą przepisy wdrażające EAA. Podkreśliła także, że Komisja Europejska odgrywa ważną rolę w koordynowaniu i zbliżaniu różnych zainteresowanych stron i rozwiązań na rzecz bardziej dostępnej Europy.
Podnoszenia świadomości i budowanie wrażliwości społecznej ma decydujące znaczenie w rozwoju dostępności. W ten sposób można także pokazać korzyści rynkowe wynikające z włączenia dostępności do polityk publicznych i strategii biznesu, wykazać, że dostępność i inne włączające rozwiązania technologiczne i organizacyjne są motorem kreatywności i innowacji oraz stanowią o przewagach konkurencyjnych w różnorodnym świecie konsumentów.
Europejski Akt o Dostępności (European Accessibility Act – EAA), czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług ma służyć realizacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. UE jest stroną tej konwencji. Dyrektywa ma pomóc w unikaniu wykluczenia społecznego spowodowanego niedostępnością produktów i usług – niemożliwością samodzielnego z nich korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami funkcjonalnymi. Podstawowym celem przepisów jest usuwanie barier (obecnych i potencjalnych) dla swobodnego przepływu dostępnych produktów i usług, które wynikają z rozbieżnych regulacji krajowych w zakresie dostępności. Termin przeniesienia dyrektywy do polskiego porządku prawnego upływa w 2022 r., a wdrożone przepisy mają być stosowane od 2025 r.
Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała, że polska ustawa o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach weszła w życie we wrześniu 2019 r. Dała ona kierunkową zapowiedź rozwiązań prawnych gwarantujących, że podmioty gospodarcze będą zobowiązane do stosowania wspólnych zasad dostępności, co jest celem EAA. Przedstawiciele MFiPR biorą udział w spotkaniach grupy eksperckiej organizowanych przez Komisję Europejską w celu omówienia postępu prac nad wdrażaniem dyrektywy w poszczególnych państwach członkowskich. Celem spotkań jest także wyjaśnianie zagadnień prawnych i praktycznych związanych z wdrożeniem przepisów i wymiana dobrych praktyk w tym zakresie.
Spotkanie minister funduszy i polityki regionalnej z przedstawicielami Komisji Europejskiej poprzedza konferencję z udziałem unijnych gości dotyczącą inwestowania w dzieci z funduszy europejskich w okresie programowania 2021-27. Konferencja towarzyszy Konwentowi Marszałków Województw RP. Tematem konwentu są wyzwania dla województw w perspektywie finansowej 2021-2027 oraz rola polityki senioralnej w perspektywie Unii Europejskiej. Podczas konferencji i konwentu zaplanowano wystąpienia przedstawicieli ministerstwa funduszy i polityki regionalnej dotyczące „srebrnej gospodarki” i wyzwań w polityce senioralnej na lata 2021-2027.


 

Źródło: MFiPR