Dostępność Plus: Rozwój Turystyki Społecznej na Podkarpaciu

W ramach programu Dostępność Plus, zapewniającego równy dostęp do różnych aspektów życia dla osób ze szczególnymi potrzebami, Podkarpacie staje się symbolem rosnącej dostępności turystyki społecznej. Wice Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji w Beskidzie Niskim podkreśliła, że miejsce na dostępność jest wszędzie, nawet tam, gdzie większość z nas nie dostrzega potrzeby jej zapewnienia. Program ten przynosi liczne efekty, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować bardziej samodzielnie i komfortowo. Wartość działań inwestycyjnych, modernizacyjnych, edukacyjnych i legislacyjnych związanych z dostępnością szacowana jest na ponad 18 miliardów złotych.
Program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami. Wiceminister Jarosińska-Jedynak wyraziła ambicję dostosowania infrastruktury na szlakach turystycznych i miejscach terenowej rekreacji tak, aby osoby z niepełnosprawnością ruchu, słuchu czy wzroku mogły z nich korzystać. To wyjątkowa inicjatywa, która otwiera nowe możliwości dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Podczas wizyty w Beskidzie Niskim, wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej odwiedziła pierwszy w Polsce specjalny szlak z audiodeskrypcją, dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na trasie ratownicy z Grupy Bieszczadzkiej GOPR zaprezentowali sprzęt turystyczny specjalnie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Projekt „Zobaczyć Beskid Niski” to kolejna inicjatywa, która znacząco poprawia dostępność turystyki społecznej. Specjalne urządzenia i aplikacje wspomagające orientację przestrzenną oraz zwiększające bezpieczeństwo turystów zostały zainstalowane na szlaku. Znaczniki emitują dźwięk, informując użytkowników o swoim położeniu komunikatami tekstowymi lub głosowymi. Ponadto na trasie umieszczone są mapy i tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a.
Projekt „Schronisko bez barier” jest kolejnym kamieniem milowym w tworzeniu dostępnej infrastruktury turystycznej. Dwa schroniska PTTK na Turbaczu i na Przehybie zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To ogromny krok w kierunku zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dla wszystkich turystów.
Inne ważne inicjatywy, takie jak „Dostępność ponad barierami” czy „Obszar chroniony obszar dostępny”, również przyczyniają się do poprawy dostępności turystyki i rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach tych projektów dostosowywane są obiekty i szlaki turystyczne, a także opracowywane są modele dostępnych parków narodowych lub krajobrazowych. To ogromne wsparcie dla osób, które wcześniej mogły napotykać na liczne trudności podczas podróży i zwiedzania.
Turystyka społeczna na Podkarpaciu to także możliwość poznania miejsc historycznych, zabytków i kultury danego regionu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wielu miejscowych dostawców usług kulturalnych i turystycznych, takich jak Muzeum na Zamku w Łańcucie, Muzeum Regionalne w Jaśle czy Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu, zadbało o dostępność dla wszystkich, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w kulturalnym dziedzictwie regionu.


 

Źródło: MFiPR