Europejski Akt o Dostępności: Konsultacje projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Nie ma ważniejszej zmiany, która będzie miała wpływ na życie każdego z nas niż ustawa, która przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności niektórych produktów i usług (European Accessibility Act, EAA). Regulację przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu.

„Europejski Akt o Dostępności to budowanie przestrzeni społecznej otwartej dla wszystkich, pamiętając szczególnie o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. To ważne, że dostępność staje się standardem, już nie tylko w instytucjach publicznych, ale również w biznesie. Dzięki ustawie MFiPR powstanie jednolity i nowoczesny zestaw zasad dostępności produktów i usług. Kierujemy do konsultacji projekt ustawy wdrażającej EAA i zapraszamy do przesyłania nam opinii”

– mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
Europejski Akt o Dostępności to pierwsza kompleksowa i horyzontalna regulacja o dostępności w prawie UE, która ma obowiązywać w każdym kraju członkowskim.
Polska ustawa wdrażająca EAA wpisuje się w program Dostępność Plus, pogłębiając wymiar rynkowy tego programu poprzez nałożenie obowiązków dostępności na podmioty prywatne.

„Z dostępności najczęściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami. To warunek ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy gospodarczym. Dostępność posiada jednak szerszy wymiar społeczno-gospodarczy. Służy wszystkim: dla firm jest czynnikiem rozwoju, innowacyjności i zwiększonych zysków. Dla konsumentów – wygodą użytkowania przestrzeni”

– dodaje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Termin na wdrożenie dyrektywy upływa 28 czerwca tego roku, a przepisy ustawy wdrożeniowej mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.
Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług  został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
MFiPR zachęca do zapoznania się z projektem i aktywnego udziału w dyskusji nad ostatecznym kształtem ustawy. Uwagi do projektu można zgłaszać pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną na adres: eaa@mfipr.gov.pl lub poprzez elektroniczny formularz. Przy zgłaszaniu uwag pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną można wykorzystać tabelę.
Uwagi i wnioski można przesyłać do 30 kwietnia 2022 r.

EAA na rzecz dostępnych dóbr i usług

Celem dyrektywy EAA jest stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług. Jej wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich UE zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.
Lista produktów i usług obejmuje pozycje, które zostały uznane za najpotrzebniejsze w codziennym funkcjonowaniu nas wszystkich, nie tylko osób z niepełnosprawnościami, do których przede wszystkim jest kierowana ustawa.
Są to produkty i usługi, z których korzystamy na co dzień nawet nieświadomie i które pozwalają na realizowanie naszych codziennych spraw, potrzeb, zainteresowań. To np. komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze, automaty wydające bilety, usługi komunikacji telefonicznej czy internetowej, e-handel. Zapewnienie dostępności tych produktów i usług będzie oznaczało nie tylko możliwość korzystania z nich przez wszystkich bez względu na ewentualne ograniczenia sprawności, ale również wygodę ich użytkowania.
Zgodnie z dyrektywą dostępny ma być nie tylko sam produkt poprzez zapewnienie funkcjonalności uwzględniających potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, lecz także możliwość połączenia produktu z urządzeniami wspomagającymi. Podobnie w zakresie usług, często świadczonych poprzez kanały cyfrowe. Strony internetowe wykorzystywane do usług objętych ustawą będą musiały być dostępne, tak aby zapewnić możliwość korzystania z nich przez wszystkich. Te wymogi muszą spełniać już podmioty publiczne, teraz będą obowiązywały również podmioty prywatne.
Dostępna ma też być informacja na temat funkcjonowania usługi – jej treść ma być możliwa do odbioru na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego zmysłu, powinna też być zapewniona alternatywa dla treści, które nie są tekstami.
To tylko wybrane wymagania dyrektywy.


 

Źródło: MFiPR