Zielone światło dla turystyki bez barier

Rząd wychodząc naprzeciw problemom społecznym zorganizował konferencję pod hasłem „Woda, powietrze, ląd – turystyka osób niepełnosprawnych idealną formą rehabilitacji”. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka sejmu RP.W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in.: Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,Posłowie, Senatorzy a także wiele organizacji poza Rządowych wspierających turystykę osób z różnymi niepełnosprawnościami. Oprócz licznych przemówień i prezentacji    miała miejsce inauguracja Pętli Indukcyjnej, dzięki której w konferencji mogły uczestniczyć osoby komunikujące się językiem migowym. Spotkanie osób niepełnosprawnych z przedstawicielami władz to z jednej strony zaszczyt, z drugiej to krok milowy, który niewątpliwie jest nadzieją na owocny dialog i współpracę umożliwiającą zwiększenie dostępności szeroko pojętej turystyki. Na ogromne uznanie zasługują liczne postawy osób z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu, czy ruchu, które udowadniają, że nie ma barier niemożliwych do przekroczenia. Wyprawy na Mont Everest, Schpitzbergen, szybownictwo czy żegluga morska są wykonalne mimo utrudnień z jakimi się zmierzają. Nie jest kwestią bez znaczenia, że turystyka staje się również formą rehabilitacji dla osób z Nowotworem czy Zespołem Aspergera.

Osoby z niepełnosprawnościami podróżują ponad trzy razy rzadziej od osób sprawnych. Dla wielu turnus rehabilitacyjny to w praktyce jedyna opcja wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Na drodze do korzystania z rekreacji stoją liczne bariery począwszy od braku informacji o dostępnych obiektach turystycznych i miejscach noclegowych, trudności w transporcie, po brak zindywidualizowanej oferty turystycznej.

Wsparcie wielu inicjatyw wymaga dużych nakładów finansowych. Coraz częściej środki na realizację projektów pochodzą z funduszy Ministerjalnych.

Jedno z obecnie podejmowanych działań to program „Dostępność Plus” realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jak mówiWiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak:

„Sport, turystyka i rekreacja bez barier to jedno z wyzwań jakie postawiliśmy sobie w rządowym programie Dostępność Plus -.

Dążąc do zapewnienia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami w programie zaproponowaliśmy realizację działań wzmacniające  tzw. turystykę społeczną.

– Mamy już przykłady projektów, które sprzyjają aktywności osób z niepełnosprawnościami. Planujemy poprawę dostępności architektonicznej obiektów turystycznych, w tym 10 schronisk górskich oraz udostępnienie 100 km szlaków turystycznych –.

Wśród działań na rzecz turystyki osób z niepełnosprawnościami zamierzamy poprawić dostępność informacyjną obiektów turystycznych, na przykład poprzez zapewnienie jednolitego systemu informowania na dostępnych stronach internetowych, czy stworzenie bazy turystycznych dostępnych obiektów.

– Chcemy promować kulturę fizyczną i aktywną turystykę osób z niepełnosprawnościami i osób starszych”. –