Jak uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych?

Jesteś osobą niepełnosprawną? Masz trudności w poruszaniu się? Chcesz skorzystać z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych? Sprawdź, jak to zrobić.
Złóż wniosek Czytaj dalej →

Jak zastrzec numer PESEL lub wycofać zastrzeżenie? Podpowiadamy jak to zrobić krok po kroku

Chcesz zastrzec swój numer PESEL, aby nikt nie wykorzystał go bez twojej wiedzy? A może chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, aby na przykład wziąć kredyt? Sprawdź, jak możesz to zrobić przez Internet lub w urzędzie.
Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.
Do tego czasu możesz zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.
Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje ci możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.
Jeśli jesteś kuratorem lub pełnomocnikiem, sprawdź, jak zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL podopiecznego lub innej osoby. Czytaj dalej →

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Jak zagłosować?

Przypomnij mi o głosowaniu!
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować. Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju.
W 2024 roku w Polsce zostanie wybranych 53 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Czytaj dalej →

Jak interpretować sygnały alarmowe i ostrzegawcze w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa?

W obliczu potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, organizacja systemów alarmowych staje się kluczowym elementem obrony cywilnej. Ich celem jest ostrzeżenie ludności przed różnorodnymi niebezpieczeństwami, takimi jak napad z powietrza, skażenie promieniotwórcze, chemiczne oraz klęski żywiołowe. Jednakże, samo ogłoszenie alarmu to tylko pierwszy krok – odpowiednia reakcja społeczeństwa jest kluczowa dla zminimalizowania potencjalnych szkód.
Jakie są rodzaje alarmów i jak na nie reagować?
1. Alarm powietrzny: Ten sygnał wymaga szybkiej, lecz rozważnej reakcji. W przypadku alarmu powietrznego, zaleca się:
• Zabezpieczenie mieszkania: zamknięcie okien, wyłączenie urządzeń elektrycznych i gazu oraz zgasić ogień w piecu.
• Przygotowanie do ewakuacji: zabrać ze sobą dokumenty, zapasy żywności, indywidualne środki ochrony i inne niezbędne rzeczy.
• Podporządkowanie się poleceniom obrony cywilnej i udać się do najbliższego schronu.
2. Alarm o skażeniach: W przypadku alarmu o skażeniach, ważne jest:
• Zakładanie indywidualnych środków ochrony, takich jak maski przeciwgazowe.
• Unikanie rejonu skażenia i stosowanie się do informacji przekazywanych w komunikatach.
• Udać się do najbliższego ukrycia i pozostać tam do odwołania alarmu.
3. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniem lub zakażeniem: W takich przypadkach należy:
• Sprawdzić posiadane środki ochrony i zapasy żywności.
• Przestrzegać zarządzeń służb obrony cywilnej i postępować zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.
4. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska: Po usłyszeniu takiego ostrzeżenia, zaleca się:
• Zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.
• Unikanie rejonu zagrożenia i opuszczenie go stosując się do poleceń zawartych w komunikatach.
Co robić po odwołaniu alarmu?
Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu, ważne jest:
• Opuścić ukrycie lub schron.
• Przeprowadzić niezbędne zabiegi dezaktywacji lub odkażenia, jeśli było to konieczne.
• Stosować się do poleceń służb obrony cywilnej.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, ważne jest, aby społeczność działała zgodnie z instrukcjami obrony cywilnej oraz zachowywała spokój i zdyscyplinowanie. Świadomość i gotowość do odpowiedniej reakcji mogą znacząco przyczynić się do minimalizacji skutków potencjalnych zagrożeń. Czytaj dalej →

Aktywnie w domu, Aktywnie w żłobku, Aktywni rodzice w pracy, czyli tzw. „babciowe” – pytania i odpowiedzi

Czym jest program „Aktywny Rodzic” i do kogo jest on skierowany?

Ustawa wprowadzająca program „Aktywny Rodzic”  jest elementem kompleksowej reformy systemu wspierania opieki nad dziećmi do lat 3. Ustawa „Aktywny Rodzic” ustala 3 nowe świadczenia:
a) Aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) – dla rodziców aktywnych zawodowo 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12 – 35 miesięcy. w domu. W przypadku podpisania umowy uaktywniającej, która od lat funkcjonuje na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,budżet państwa pokrywa również koszty składek, które w przypadku osób w wieku emerytalnym są szczególnie istotne gdyż zwiększają podstawę emerytury. Istotne jest, że zawarcie takiej umowy uaktywniającej, jak i innej umowy z nianią, nie jest obowiązkowe
b) Aktywnie w żłobku – dofinansowanie do żłobka do 1500 zł miesięcznie na dziecko na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna,
c) Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12 – 35 miesięcy dla rodziców, którzy wychowują swojego malucha w domu .
Ustawa „Aktywny Rodzic” pozwala na realizację dodatkowych programów związanych z rozwojem opieki wczesnodziecięcej w tym szerokich programów szkoleniowych, tak aby jakość opieki żłobkowej w całej Polsce wzrastała, ustawa ma jeden scalony budżet dla wszystkich 3 świadczeń i innych programów wspierających, składający się z budżetu Państwa i funduszy europejskich (FERS), i średniorocznie ma wartość ok. 10 mld, z tymże będzie różnił się w poszczególnych latach ze względu na różny poziom wykorzystania środków unijnych.
Ustawa „Aktywny Rodzic” – niejako przejmuje beneficjentów dotychczas funkcjonującego rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) i dofinansowania żłobkowego 400 zł, utrzymując prawa nabyte oraz poszerzając katalog wsparcia, w przypadku RKO obejmując także pierwsze dziecko wsparciem, oraz podwyższając wartość wsparcia żłobkowego do kwoty 1500 zł. W ramach ustawy „Aktywny Rodzic” rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego świadczenia jednak mogą w trakcie jego obowiązywania dowolnie zmieniać rodzaj wsparcia wielokrotnie. Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: Jak odwołać się od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia?

Od stycznia 2024 roku osoby niepełnosprawne w Polsce mają szansę skorzystać z nowego świadczenia wspierającego. Ustawa przewiduje, że świadczenie to będzie przyznawane każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.
Zgodnie z przepisami, grupy osób niepełnosprawnych uzyskają prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia. Pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają najwięcej punktów. Wniosek o przyznanie tego świadczenia będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Jednakże, jeśli osoba niepełnosprawna nie będzie zadowolona z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, będzie miała możliwość odwołania się od niej. Decyzję ustalającą będzie wydawał wojewódzki zespół, a od tej decyzji przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz o ponowne rozpatrzenie sprawy będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. W przypadku niezadowolenia z decyzji wojewódzkiego zespołu, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku odwołania od decyzji wydanej przez wojewódzki zespół, sąd nie będzie orzekał na podstawie nowych okoliczności wpływających na poziom potrzeby wsparcia, które powstały po dniu wniesienia odwołania. W takiej sytuacji sąd uchyli decyzję i przekaże sprawę do rozpoznania wojewódzkiemu zespołowi.
Warto zaznaczyć, że postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego będzie prowadził i to świadczenie będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu wspierającym będą stosowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Decyzje ZUS będą podlegać odwołaniu do sądu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, będą miały zastosowanie przepisy art. 83 ust. 3 i ust. 5-7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że odwołanie do sądu będzie przysługiwać również w przypadku niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie wspierające.
Warto więc być świadomym przysługujących praw i możliwości odwoławczych w przypadku niezadowolenia z decyzji dotyczących świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej →

Jak złożyć skargę do NFZ? Jakie skargi są rozpatrywane?

Jako pacjent masz prawo korzystać ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej. NFZ nadzoruje realizację warunków umów, które zawiera z placówkami.
Pamiętaj, że swoje zastrzeżenia możesz zgłosić do odpowiednich instytucji. Co powinna zawierać skarga lub wniosek i gdzie należy je składać? Czytaj dalej →

Jak znaleźć zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

Wyszukiwanie firm i instytucji oferujących zniżki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (KDR) jest banalnie proste dzięki interaktywnej mapie dostępnej na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Mapa umożliwia szybkie znalezienie interesujących nas ulg według lokalizacji czy branży, co sprawia, że korzystanie z przywilejów Karty Dużej Rodziny staje się jeszcze bardziej dostępne.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, skierowany do rodzin 3+. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Posiadacze KDR mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów w branżach takich jak spożywcza, paliwowa, bankowa czy rekreacyjna. Program wspiera budżety rodzin wielodzietnych, ułatwiając jednocześnie dostęp do różnorodnych dóbr i usług.
Interaktywna mapa na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej składa się z pięciu głównych elementów, które ułatwiają szybkie i efektywne wyszukiwanie partnerów Programu Karta Dużej Rodziny: Czytaj dalej →

Ulga rehabilitacyjna za 2023 rok. Co można odliczyć w 2024 roku?

Dla kogo ulga

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

  • jesteś osobą niepełnosprawną lub
  • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz
  • poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki, które możesz odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT. Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która sprawuje opiekę nad osobą pobierającą świadczenie

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające (zwana dalej „osobą sprawującą opiekę”), będzie mogła złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zgłosić siebie z tego tytułu do ubezpieczeń: Czytaj dalej →