Jak złożyć skargę do NFZ? Jakie skargi są rozpatrywane?

Jako pacjent masz prawo korzystać ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej. NFZ nadzoruje realizację warunków umów, które zawiera z placówkami.
Pamiętaj, że swoje zastrzeżenia możesz zgłosić do odpowiednich instytucji. Co powinna zawierać skarga lub wniosek i gdzie należy je składać? Czytaj dalej →

Jak znaleźć zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

Wyszukiwanie firm i instytucji oferujących zniżki w ramach Programu Karta Dużej Rodziny (KDR) jest banalnie proste dzięki interaktywnej mapie dostępnej na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Mapa umożliwia szybkie znalezienie interesujących nas ulg według lokalizacji czy branży, co sprawia, że korzystanie z przywilejów Karty Dużej Rodziny staje się jeszcze bardziej dostępne.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, skierowany do rodzin 3+. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Posiadacze KDR mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych rabatów w branżach takich jak spożywcza, paliwowa, bankowa czy rekreacyjna. Program wspiera budżety rodzin wielodzietnych, ułatwiając jednocześnie dostęp do różnorodnych dóbr i usług.
Interaktywna mapa na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej składa się z pięciu głównych elementów, które ułatwiają szybkie i efektywne wyszukiwanie partnerów Programu Karta Dużej Rodziny: Czytaj dalej →

Ulga rehabilitacyjna za 2023 rok. Co można odliczyć w 2024 roku?

Dla kogo ulga

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli:

  • jesteś osobą niepełnosprawną lub
  • masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz
  • poniosłeś wydatki na rehabilitację lub poniosłeś wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Wydatki, które możesz odliczyć, są wymienione w przepisach ustawy PIT. Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która sprawuje opiekę nad osobą pobierającą świadczenie

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające (zwana dalej „osobą sprawującą opiekę”), będzie mogła złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zgłosić siebie z tego tytułu do ubezpieczeń: Czytaj dalej →

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.
Osobę, która nabędzie prawo do świadczenia wspierającego ZUS zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest ona już zgłoszona do tego ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako rencista w ZUS albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]).
Osoba pobierająca świadczenie wspierające nie musi składać w tym celu dodatkowego wniosku.
Informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego albo o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informację tę otrzyma osoba, której zostało przyznane świadczenie, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, jeśli złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w jej imieniu. ZUS zgłosi tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia przyznania świadczenia wspierającego.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana i opłacana przez ZUS od kwoty, która odpowiada wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Składka jest finansowana z budżetu państwa.
Utrata prawa do świadczenia wspierającego lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń
Utrata prawa do świadczenia wspierającego oznacza ustanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Ubezpieczenie to ustanie także w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z którego składka nie jest finansowana z budżetu państwa. ZUS poinformuje osobę pobierającą świadczenie wspierające albo jej przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnika na PUE ZUS o tym, że została ona wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego (wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny, jeśli zostali zgłoszeni).
Osoba, której zostanie przyznane świadczenie wspierające i z tego tytułu zostanie ona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, może zgłosić do tego ubezpieczenia także swoich członków rodziny. Służy do tego formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
ZUS sporządzi zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: Czytaj dalej →

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady. Pytania i odpowiedzi

Czy nowe zasady w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego związane z możliwością zarabiania, dotyczą wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych?

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego związane z możliwością wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dotyczą wyłącznie opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi osobami w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 r., opiekunowie takich osób mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, łącząc je z pracą zarobkową lub innymi dochodami, bez żadnych ograniczeń, a co za tym idzie bez wymogu rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Czytaj dalej →

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line

Wnioski o świadczenie wspierające można składać tylko w formie elektronicznej.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: Jak złożyć wniosek do ZUS?

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia: Czytaj dalej →

Czy osoba niepełnosprawna może być opiekunem na turnusie rehabilitacyjnym?

Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON?
Nie ma żadnych przeszkód formalno – prawnych, aby osoba niepełnosprawna pełniła rolę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanym ze środków PFRON w sytuacji, gdy sama przebywała na innym turnusie jako uczestnik i sama skorzystała z takiego dofinansowania. Opiekun, niezależnie czy jest osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, musi jednak spełnić warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tzn: Czytaj dalej →

Usługi sąsiedzkie – pytania i odpowiedzi

1 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. nową formę usług społecznych – usługi sąsiedzkie. To wsparcie przede wszystkim dla osób starszych, które potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania. Na ten cel przeznaczono blisko 30 mln zł.
Wprowadzenie usług sąsiedzkich przyczyni się do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych, które wymagają np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, ale nie wymagają jeszcze pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.
Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z usługami sąsiedzkimi: Czytaj dalej →