Warszawa Gospodarzem Spotkania Koordynatorów ds. Dostępności

Blisko 100 osób z różnych zakątków Polski spotkało się niedawno w Warszawie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnieniem funkcji koordynatora do spraw dostępności w swoich instytucjach i urzędach. To wyjątkowe spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do omówienia aktualnego stanu realizacji programu „Dostępność Plus” oraz planów jego rozwoju. Funkcja koordynatora do spraw dostępności jest niezwykle istotna, ponieważ polega na wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danej instytucji oraz usług, jakie ta instytucja świadczy. Ponadto koordynator ma za zadanie tworzenie i wdrażanie planu działań mających na celu poprawę dostępności danej instytucji.
Funkcja koordynatora do spraw dostępności została wprowadzona na mocy przepisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku. Obowiązek wyznaczania koordynatorów spoczywa na władzach gmin, powiatów, regionów, sądach oraz instytucjach kulturalnych i szkołach.
Koordynator do spraw dostępności pełni rolę opiekuna dostępności oraz rzecznika rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Jego zadaniem jest ścisłe monitorowanie, czy dany podmiot spełnia wymagania ustawy dotyczącej dostępności oraz ułatwianie kontaktu i dostępu do usług świadczonych przez instytucję publiczną.
Zjazd koordynatorów ds. dostępności to kontynuacja spotkań tego rodzaju. Pierwsze zorganizowano online we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier na wiosnę tego roku. Oba spotkania wyraźnie pokazały, jak ważne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między koordynatorami z różnych regionów kraju oraz działającymi w różnych instytucjach.
Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali narzędzie o nazwie Planer, które pomaga w tworzeniu planów działań na rzecz poprawy dostępności. To narzędzie kieruje użytkowników przez proces planowania działań związanych z architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową dostępnością, a także pomaga w ustaleniu harmonogramu prac i oszacowaniu budżetu na realizację projektu.
Inne narzędzie zostało zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Gdańsku i służy samokontroli urzędu w zakresie realizacji zadań publicznych oraz dostępności lokalnych zasobów.
Kolejną ciekawą prezentacją było wystąpienie przedstawicieli Fundacji Kultury Bez Barier oraz Fundacji Integracja, którzy omówili strategię budowania marki dostępności jako pozytywnego wyróżnika urzędu. Ponadto, koordynatorzy mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Akademia Dostępności”.


 

Źródło: MFiPR