Programy wsparcia osób niepełnosprawnych z prawdziwego zdarzenia

Z początkiem roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tylko w tym roku finansowanych ma być z niego 10 programów skierowanych właśnie do osób niepełnosprawnych. To dodatkowe 647 mln zł. – Roczny plan działania obejmuje trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz asystencję – wylicza minister Elżbieta Rafalska.
Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych to główne cele przyświecające uruchomionemu z początkiem roku Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  W 2019 r. jego budżet wynosi 647 mln zł (w kolejnych latach dzięki daninie solidarnościowej kwoty te będą jeszcze wyższe).
– Fundusz to filar systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. 31 stycznia br. ogłosiliśmy roczny plan działania w tym zakresie. Znalazły się w nim trzy główne obszary – usługi opiekuńcze, pakiet „Mój dom” oraz „Asystencja” – wylicza minister Elżbieta Rafalska.
Co to oznacza w praktyce? Usługi opiekuńcze to pakiet trzech programów – opieka wytchnieniowa adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 r. życia oraz dla dzieci do 16 r. życia, a także opieka nad osobami niepełnosprawnymi (tzw. instrumenty wsparcia).
„Mój dom” to pakiet, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych. To centra opiekuńczo-mieszkalne (wsparcie dorosłych osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi), budynki bez barier (dofinansowanie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych, a także likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów) oraz mieszkania bez barier (dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań).
Ostatni z głównych filarów planu na rok 2019 to asystencja, czyli umożliwienie osobom niepełnosprawnym niezależnego życia dzięki wsparciu asystenta osobistego.
– Do tego dochodzą programy pilotowane przez inne resorty, np. specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych. To też program resortu środowiska zakładający likwidację barier i udostępnienie dla osób niepełnosprawnych ośmiu parków narodowych oraz przygotowywane przez resort cyfryzacji działania cyfrowe, czyli m.in. dostosowanie stron i aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa, a także dostęp osób niepełnosprawnych do szybkiego internetu – wskazuje minister Elżbieta Rafalska.
Dwa pierwsze z dziesięciu zapowiedzianych na ten rok programów zostały już ogłoszone. To „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. – Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinni mieć do tego prawo – zaznacza szefowa MRPiPS. Czytaj dalej →

szczególne uprawnienia dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one respektowane, powinieneś zwrócić się do kierownictwa placówki lub działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:
– korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c  ust. 1), czyli do:
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej,
świadczeń w szpitalach,
świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  (specjaliści przyjmujących w przychodniach),
usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi, bez limitu).
– wyrobów medycznych, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061, z późn. zm.) do wysokości limitu finansowania, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia (art. 47c  ust. 1b);
Ważne! Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że:
świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone w dniu zgłoszenia,
jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
– uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych (art. 57 ust. 2 pkt 14).
Ważne! w przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Uprawnienia przysługują od 1 lipca 2018 r. Czytaj dalej →

Poczta Polska przeciwko wykluczeniu osób niepełnosprawnych

Źródło: inf. pras.

Poczta Polska dostosowuje infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017–2018 Spółka przystosowała kolejnych 120 placówek. Poczta oferuje również rozwiązania ułatwiające korzystanie z usług pocztowych osobom niepełnosprawnym, m.in. bezpłatną obsługę w miejscu zamieszkania. Z usługi tej korzysta 27 tys. osób.
– Chcemy zapewnić równy dostęp do usług pocztowych wszystkim obywatelom. Osobom z niepełnosprawnościami oferujemy udogodnienia w obsłudze, szczególnie osobom z trudnościami w poruszaniu się oraz niewidomym – mówi Artur Więckowski, dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej.
W części placówek zainstalowano windy, zlikwidowano progi, obniżono poziom zawieszenia skrzynek pocztowych oraz zbudowano specjalne podjazdy. W ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowano w ten sposób 120 placówek.
Spółka oferuje szereg usług, które są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy Prawo pocztowe Poczta Polska realizuje obowiązek nieodpłatnego przyjmowania do obrotu pocztowego przesyłek nadawanych przez osoby niewidome lub adresowanych do nich. Poczta podobnie postępuje w przypadku korespondencji adresowanej do bibliotek lub organizacji osób niewidomych i ociemniałych lub nadawanych przez nie. Listę podmiotów wyznaczonych do nieodpłatnego nadawania przesyłek określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia.
W ostatnich trzech latach wzrósł wolumen przesyłek nadawanych zarówno przez osoby jak i podmioty uprawnione do nieodpłatnego nadawania przesyłek pocztowych. Dla porównania: w 2016 roku nadano ponad 87 tys. listów i ponad 15 tys. paczek,  zaś w ubiegłym roku obsłużono nieodpłatnie ponad 100 tys. listów i ponad 16 tys. paczek pocztowych.
Na wniosek zainteresowanych Poczta Polska świadczy usługę bezpośredniego doręczania korespondencji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom niewidomym i ociemniałym. Dzięki tej usłudze, przesyłki pocztowe są dostarczane zawsze bezpośrednio do adresata i nie ma potrzeby odbierania ich w placówkach pocztowych.  Nawet listy zwykłe, które trafiają do skrzynek pocztowych, osoba zgłoszona i wpisana do specjalnego rejestru w placówce pocztowej otrzyma bezpośrednio od listonosza. Niepełnosprawni objęci taką obsługą mogą też u listonosza nadać przesyłkę. Warunkiem jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby w placówce pocztowej. Można w ten sposób wysłać list nierejestrowany kupując u listonosza znaczek.
Obecnie zgłoszonych jest ponad 27 tys. wniosków o taką obsługę w miejscu zamieszkania, z pominięciem placówki i skrzynki pocztowej. Informacje dotyczące bezpłatnej usługi można uzyskać we wszystkich placówkach pocztowych w całym kraju, warto zapytać też o nią listonoszy. Czytaj dalej →

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie „Kurs na samodzielność 2019”

Na prośbę fundacji Vis Maior, publikujemy poniższą informację:

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych. Czytaj dalej →