Warszawa Gospodarzem Spotkania Koordynatorów ds. Dostępności

Blisko 100 osób z różnych zakątków Polski spotkało się niedawno w Warszawie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnieniem funkcji koordynatora do spraw dostępności w swoich instytucjach i urzędach. To wyjątkowe spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do omówienia aktualnego stanu realizacji programu „Dostępność Plus” oraz planów jego rozwoju. Funkcja koordynatora do spraw dostępności jest niezwykle istotna, ponieważ polega na wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danej instytucji oraz usług, jakie ta instytucja świadczy. Ponadto koordynator ma za zadanie tworzenie i wdrażanie planu działań mających na celu poprawę dostępności danej instytucji.
Funkcja koordynatora do spraw dostępności została wprowadzona na mocy przepisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku. Obowiązek wyznaczania koordynatorów spoczywa na władzach gmin, powiatów, regionów, sądach oraz instytucjach kulturalnych i szkołach.
Koordynator do spraw dostępności pełni rolę opiekuna dostępności oraz rzecznika rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Jego zadaniem jest ścisłe monitorowanie, czy dany podmiot spełnia wymagania ustawy dotyczącej dostępności oraz ułatwianie kontaktu i dostępu do usług świadczonych przez instytucję publiczną.
Zjazd koordynatorów ds. dostępności to kontynuacja spotkań tego rodzaju. Pierwsze zorganizowano online we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier na wiosnę tego roku. Oba spotkania wyraźnie pokazały, jak ważne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między koordynatorami z różnych regionów kraju oraz działającymi w różnych instytucjach.
Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali narzędzie o nazwie Planer, które pomaga w tworzeniu planów działań na rzecz poprawy dostępności. To narzędzie kieruje użytkowników przez proces planowania działań związanych z architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową dostępnością, a także pomaga w ustaleniu harmonogramu prac i oszacowaniu budżetu na realizację projektu.
Inne narzędzie zostało zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Gdańsku i służy samokontroli urzędu w zakresie realizacji zadań publicznych oraz dostępności lokalnych zasobów.
Kolejną ciekawą prezentacją było wystąpienie przedstawicieli Fundacji Kultury Bez Barier oraz Fundacji Integracja, którzy omówili strategię budowania marki dostępności jako pozytywnego wyróżnika urzędu. Ponadto, koordynatorzy mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Akademia Dostępności”. Czytaj dalej →

Turystyka Społeczna – Nowy Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

1 września 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło długo oczekiwany Program Rozwoju Turystyki Społecznej, który ma na celu promowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie i umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z rekreacji i turystyki. Program ten jest finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wpisuje się w założenia działania nr 26 Programu Dostępność Plus – Sport, turystyka i rekreacja bez barier.
Program przewiduje szereg działań, które mają wesprzeć rozwój turystyki społecznej oraz poprawić dostępność rekreacji dla różnych grup społecznych. Jednym z kluczowych aspektów programu jest dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych oraz szkoleń dla pracowników branży turystycznej, którzy będą obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami. Czytaj dalej →

Kolejny ratusz wprowadza znaczniki Totupoint dla niewidomych

W czwartek, 17 sierpnia, Urząd Miejski w Gołdapi wprowadził nowy innowacyjny system, Totupoint, który ma na celu zapewnić osobom z niepełnosprawnością wzroku lepszy dostęp do usług i przestrzeni urzędu. To kolejna z wielu inicjatyw, które mają na celu zwiększenie dostępności i komfortu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Totupoint to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które zostały umieszczone w strategicznych punktach Urzędu Miejskiego. W sumie oznaczono 14 miejsc, zaczynając od wejścia głównego, poprzez Salę Konferencyjną, Punkt Obsługi Mieszkańców, kasę, aż po Biuro Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wszystkie Wydziały. Te znaczniki są kluczowym elementem ułatwiającym osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się po budynku urzędu.
W jaki sposób system Totupoint działa? Osoby korzystające z systemu mogą używać swojego smartfona lub tabletu wyposażonego w interfejs Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE). Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację TOTUPOINT i aktywować ją na swoim urządzeniu. Aplikacja skanuje otoczenie w poszukiwaniu znaczników elektronicznych Totupoint. Jeśli zostanie wykryty znacznik, automatycznie aktywuje się, emitując sekwencję dźwięków i krótki komunikat głosowy z nazwą miejsca, w którym znajduje się znacznik.
Osoby korzystające z funkcji dostępności na swoim telefonie będą miały możliwość otrzymania opisu miejsca przez lektora. W przypadku wykrycia więcej niż jednego znacznika, aplikacja prezentuje je w formie układanki, którą można przeglądać gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna, co zapewnia prosty i intuicyjny sposób nawigacji.
Jednym z kluczowych elementów systemu jest jego nieintruzywność. System działa tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. Dzięki temu jest on niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają, nie zakłócając normalnego funkcjonowania urzędu.
Warto podkreślić, że aplikacja TOTUPOINT jest dostępna dla każdego, niezależnie od tego, czy widzi czy nie. System Totupoint został zakupiony w ramach projektu grantowego o nazwie „Dostępny Samorząd – Granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten innowacyjny krok Urzędu Miejskiego w Gołdapi w kierunku większej inkluzji i dostępności zasługuje na uznanie i jest znakomitym przykładem świadomej troski o potrzeby osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej. Czytaj dalej →

W Krośnie otwarto park sensoryczny dla osób z niepełnosprawnościami

Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza dla osób z niepełnosprawnościami to jedna z funkcji, jaką będzie pełnił park sensoryczny w Krośnie. W jego otwarciu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na projekty służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeznaczono budżet 445 mln zł. Konkurs adresowany jest do dużych przedsiębiorstw, a wnioski przyjmowane będą do 30 października br. Czytaj dalej →

Ponad 352 mln złotych na placówki zdrowotne w ramach projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”

72 szpitale i 270 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) korzysta ze wsparcia z projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”, aby zlikwidować bariery w dostępności do świadczeń dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, m. in. z niepełnosprawnościami.
Ogólna wartość uruchomionego w 2019 r. projektu to 352 675 142 zł, z czego ponad 297 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
– „Środki z tego projektu wykorzystywane są w trzech obszarach: na finansowanie likwidacji barier architektonicznych, cyfryzację usług i szkolenia dla kadry w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Do tej pory przeszkolonych zostało ponad 1100 osób” –  wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski.
Dzięki środkom z projektu pacjenci ze szczególnymi potrzebami mogą łatwiej i bezpieczniej dostać się do gabinetów lekarskich i zabiegowych, szybciej umówić się na wizytę, a także korzystać ze sprzętu zapewniającego większy komfort podczas pobytu w placówce. Czytaj dalej →

Firmy mogą wiele zyskać dzięki inwestycjom ułatwiającym życie osób ze szczególnymi potrzebami. PARP ma do rozdysponowania 222 mln zł na takie projekty

W Polsce jest ogromna grupa ludzi ze szczególnymi potrzebami, do których zaliczają się m.in. kobiety w ciąży, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami. Firmy, które uwzględniają w swojej działalności ich potrzeby i inwestują w zwiększanie dostępności, mogą dzięki temu powiększyć grono swoich odbiorców i zbudować przewagę konkurencyjną. Wśród przedsiębiorstw, które chcą realizować innowacyjne projekty znoszące bariery dla takich osób – zarówno fizyczne, np. w budynkach, jak i cyfrowe, PARP ma do rozdysponowania aż 222 mln zł. W ramach ogłoszonego naboru w Ścieżce SMART, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wnioski o dofinansowanie można składać jeszcze do końca października br.
W Polsce mieszka około 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 12,2 proc. ogółu społeczeństwa. Z kolei dane ZUS za 2021 rok pokazują, że ok. 2,3 mln osób pobiera świadczenia emerytalno-rentowe i ma orzeczenia o niepełnosprawności. Te liczby pokazują, że w sumie jest w Polsce ogromna grupa ludzi ze szczególnymi potrzebami obejmująca m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, głuchonieme i z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Do tej grupy zaliczają się także osoby starsze czy kobiety w ciąży i z małymi dziećmi. Dla wszystkich nich szeroko pojęta dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia.
– Inwestycje w dostępność są rozumiane jako działania podejmowane na rzecz tego, aby wszystkie osoby mogły w taki sam sposób korzystać z przestrzeni transportowej, systemów informatycznych, systemów komunikacyjnych etc. Takie inwestycje mogą przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom, którzy zdecydują się je realizować – mówi agencji Newseria Biznes Monika Karwat-Bury, ekspertka Departamentu Wspierania Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jak wskazuje, firmy uwzględniające w swojej działalności inwestycje w dostępność oraz szczególne potrzeby wymienionych grup mogą powiększyć grono swoich potencjalnych odbiorców i zbudować dzięki temu przewagę konkurencyjną. Zainteresowanie takimi działaniami ze strony biznesu jest coraz większe. Dlatego PARP uruchomiła właśnie nabór do Ścieżki SMART skoncentrowany właśnie na projektach na rzecz dostępności. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców ma 222 mln zł.
– Ścieżka SMART to wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty związane ze zwiększeniem dostępności. Celem takiego działania powinno być rozwiązanie, które w istotny sposób zwiększy tę dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – wyjaśnia Monika Karwat-Bury. – Dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART zależy jedynie od wielkości projektu i warunków udzielania pomocy publicznej. Nie ma określonej maksymalnej kwoty dofinansowania. Nie ma również określonej minimalnej wartości projektu, co oznacza, że każdy projekt, który spełnia kryteria programu od strony finansowej, jest możliwy do realizacji.
Nabór do Ścieżki SMART jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Rozpoczął się 6 lipca br., a mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem o środki mogą składać wnioski za pośrednictwem systemu LSE na stronie PARP jeszcze do 30 października 2023 roku.
– Przedmiotem projektów, które mogą być dofinansowane w konkursie, powinno być w każdym przypadku opracowanie i wprowadzenie na rynek produktu, usługi bądź zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, która spowoduje, że zniesiona zostanie jedna lub więcej barier w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dofinansowane mogą być również projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi – wymienia ekspertka PARP.
Podobnie jak w poprzednich naborach Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych. To oznacza, że przedsiębiorstwo aplikujące o środki musi skonstruować swój projekt, wykorzystując jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę spośród pięciu modułów fakultatywnych (dedykowanych cyfryzacji, zazielenianiu, internacjonalizacji, podnoszeniu kompetencji i budowaniu infrastruktury B+R). Przedmiotem każdego z tych modułów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących w przestrzeni fizycznej (np. w budynkach), cyfrowej, w systemach informacyjno-komunikacyjnych, procesach, produktach lub usługach.
– Ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to poziom innowacyjności wymagany w modułach obowiązkowych – wskazuje Monika Karwat-Bury. – Powinien on mieć co najmniej skalę ogólnokrajową. Innymi słowy musi to być produkt, usługa lub proces przyczyniający się do ograniczania barier i zwiększania dostępności, który jest innowacyjny co najmniej w skali kraju. Czytaj dalej →

Są wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wyniki ostatniego naboru w programie „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”. Wsparcie otrzymają 32 podmioty.
PFRON podał wyniki trzeciego naboru uzupełniającego do programu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”. Był to ostatni etap rekrutacji do udziału w projekcie, w którym mogły wziąć udział m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne. Czytaj dalej →

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało rezultaty projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami”

– Chcemy, aby osoby, które jeszcze niedawno były wykluczone z dostępu do wymiaru sprawiedliwości, mogły mieć realne prawo do rzetelnego i uczciwego postępowania – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas konferencji prezentującej rezultaty projektu „Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami.”
Wiceminister Marcin Romanowski nakreślił główne cele niezwykle ważnego dla Ministerstwa Sprawiedliwości programu. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa, bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W wydarzeniu udział wzięła również wiceminister sprawiedliwości Katarzyna Frydrych, która zwróciła uwagę na podnoszenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi szkoleniami objęto 3450 osób.
– Co roku do sądów wpływa kilkanaście milionów spraw. Każda z nich wiąże się ze stresem i emocjami. Dodatkowe bariery architektoniczne czy komunikacyjne potęgują negatywne doznania. Ministerstwo Sprawiedliwości stara się swoimi działaniami zmniejszać te dolegliwości, czyniąc wymiar sprawiedliwości dostępnym. Co więcej, zwiększenie komfortu i umiejętności osób pracujących w sądach wpływają na jakość całego wymiaru sprawiedliwości – podkreśliła wiceminister Katarzyna Frydrych. Czytaj dalej →

Miasto dostępne dla wszystkich – zaproszenie na seminarium FRL

Co to znaczy miasto dostępne? Czy możliwe jest zagwarantowanie równego dostępu do usług miejskich, infrastruktury, przestrzeni publicznych wszystkim mieszkańcom – niezależnie od wieku, mobilności i umiejętności? Czy dostępność to moda, konieczność czy codzienność? Do rozmowy na ten temat zapraszamy podczas kolejnego seminarium online, które Związek Miast Polskich organizuje 25 maja br. (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w ramach Forum Rozwoju Lokalnego.
Tym razem to cykliczne spotkanie online będzie poświęcone kwestiom szeroko rozumianej dostępności. Szacuje się, że ograniczenia w zakresie dostępności dotykają – w różnym stopniu i w różnej formie – aż 40% mieszkańców polskich miast. Porozmawiamy o dostępnych usługach, o tym jak kształtować ofertę, by docierać z nią do wszystkich mieszkańców, jak wspierać w codzienności osoby ze szczególnymi potrzebami, jak mówić i jak rozmawiać, by skutecznie docierać do naszych odbiorców, a także jak uniwersalnie projektować i jak czynić nasze miasta bardziej dostępnymi. Wreszcie poznamy osoby, które podejmują inicjatywy, aby bardzo różnym grupom społecznym zapewnić możliwość uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego i życia publicznego – bez względu na ograniczenia ich sprawności, wiek, pochodzenie, płeć, dokonywane wybory, status majątkowy, posiadany sprzęt i dostęp do oprogramowania.
Na seminarium na platformie Clickmeeting można zarejestrować się poprzez formularz internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-34/register
jeszcze do jutra 24 maja br. Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu w potwierdzeniu rejestracji. Seminarium będzie także transmitowane na Facebooku ZMP – https://fb.me/e/3rNd8PSVq. Materiał video z wydarzenia zostanie też udostępniony na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl
Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez ZMP otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Czytaj dalej →