Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”: Usługi publiczne przyjazne dla osób ze specjalnymi potrzebami

W dniu wczorajszym, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański uroczyście podpisali porozumienie inaugurujące projekt „Dostępny Samorząd 2.0”. Inicjatywa ta, realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 100 mln zł, ma na celu uczynienie usług publicznych oraz obiektów i przestrzeni dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wiceminister Monika Sikora podkreśliła, że projekt ten stanowi kolejny krok w zapewnianiu samorządom narzędzi do zwiększenia poziomu dostępności usług. Jest to kluczowy element poprawy komfortu życia mieszkańców, a dla osób z niepełnosprawnościami otwiera nowe możliwości do prowadzenia samodzielnych i niezależnych życiowych działań. Czytaj dalej →

Jest 200 milionów zł. z Funduszy Europejskich na dostępność wyższych uczelni

200 mln zł na zapewnienie, że uczelnie będą przyjazne dla studentów ze szczególnymi potrzebami, przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków w konkursie „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” trwa jeszcze do 22 lutego br. Środki na ten cel pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
Realizacja zasad równych szans i niedyskryminacji wyraża się na uczelniach m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i taką organizację procesu kształcenia, która zapewni dostosowanie studiów do potrzeb wszystkich studentów, w tym tych z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich już ponad 200 polskich uczelni podjęło konkretne działania na rzecz znoszenia barier w edukacji na poziomie wyższym. Konkurs „Uczelnia dostępna”, który to umożliwił, ma już pierwszego następcę.
Poprzez nabór „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” NCBR po raz kolejny pomoże polskim uczelniom podjąć aktywne działania, dzięki którym otworzą się na studentów ze szczególnymi potrzebami.
– Budżet konkursu wynosił pierwotnie 150 mln zł. Zdecydowaliśmy się jednak go zwiększyć o 50 mln zł. Im szybciej nastąpi likwidacja barier w dostępie do studiów, tym lepiej, a wszyscy wiemy, że oprócz dobrych pomysłów, do zapewniania równych szans konieczne są pieniądze – mówi dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Chcemy uczelniom ułatwić ten proces. Oczekujemy, że w efekcie konkursu „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” studentki i studenci ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, będą mogli korzystać z coraz szerszych możliwości zdobycia dobrego wykształcenia, a później satysfakcjonującej pracy na miarę swoich talentów i umiejętności – dodaje.
Dostępność musi być standardem, aby wszyscy studenci mogli na równi korzystać ze swoich praw. Część polskich szkół wyższych działa w tym kierunku już od lat, krok po kroku usuwając przeszkody architektoniczne, organizacyjne i mentalne, związane z niedostosowaną infrastrukturą, brakiem odpowiednich pomocy dydaktycznych czy nawet wiedzy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności. Kolejne podmioty mogą do nich dołączyć!
Wnioski o dofinansowanie w konkursie NCBR mogą składać uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące szkoły doktorskie, np. instytuty Polskiej Akademii Nauk. Ale tylko te, które jeszcze nie realizowały projektów w trzech edycjach konkursu „Uczelnia dostępna” w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, albo te, które realizowały je wyłącznie w ścieżce MINI, dającej szansę na rozpoczęcie podstawowych działań zmierzających do tworzenia uczelni dostępnej dla wszystkich. Dla szkół wyższych bardziej zaawansowanych w dostępności NCBR planuje odrębny konkurs. Ruszy on jeszcze w tym roku. Czytaj dalej →

Od Słów do Działań: Jak Polska Zmienia Standardy Opieki Zdrowotnej Dla Osób z Niepełnosprawnościami

W miniony czwartek, 7 grudnia, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję podsumowującą czteroletnią realizację projektu „Dostępność plus”. Inicjatywa ta, wpisana w ramy programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, miała na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalach, z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.
W trakcie konferencji, wiceminister zdrowia Marcin Martyniak podzielił się entuzjazmem związanym z rezultatami programu. Przez cztery lata wsparcia, kwota przekraczająca 350 mln zł została przeznaczona na 277 placówek POZ i 78 szpitali. Podkreślał, że projekt wprowadził nowe standardy, eliminując sytuacje, w których placówki zdrowotne były niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wspominał o braku miejsc parkingowych, niesprawnych windach czy ciasnych korytarzach, które stały się przeszłością dzięki temu programowi.
Środki z projektu zostały skierowane na różne obszary poprawy, obejmując m.in. zakup sprzętu ułatwiającego komunikację z osobami niesłyszącymi lub z zaburzeniami mowy, szkolenia dla personelu medycznego, dostosowanie stron internetowych oraz poprawę warunków poruszania się, takie jak podjazdy, windy czy odpowiednie oznaczenia.
W ciągu czterech naborów wniosków o powierzenie grantów, zgłoszono imponującą liczbę 900 projektów, z czego 290 dotyczyło szpitali, a 610 placówek POZ. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy z 78 szpitalami i 277 placówkami POZ, co dowodzi ogromnego zainteresowania inicjatywą ze strony sektora zdrowia.
Niezwykle istotnym elementem programu było przeprowadzenie 682 audytów dostępności przez 7 zespołów w ostatnich trzech latach. To działanie miało na celu zapewnienie kompleksowej oceny i monitorowania skuteczności wprowadzanych zmian.
Program „Dostępność plus” to nie tylko sukces Ministerstwa Zdrowia, ale również rezultat współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Przemysław Herman, przedstawiciel ministerstwa, podkreślał, że program ten, zakładający realizację do 2025 roku, ma zapewnić możliwość samodzielnego i niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami. Jest to również wyraz troski o różnorodnych użytkowników, oparty na zasadzie solidarności społecznej i współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Czytaj dalej →

Europejski Akt o Dostępności w Polsce: Więcej Dostępu, Więcej Wygody

Dzięki wprowadzeniu nowej ustawy o dostępności niektórych produktów i usług, osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały łatwiejszy dostęp do urządzeń takich jak terminale płatnicze czy bankomaty. To tylko jedna z wielu korzyści płynących z tego innowacyjnego projektu, który ma dostosować polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy znanej jako „Europejski Akt o Dostępności” (EAA).
Projekt ustawy, który ma na celu ograniczenie wykluczenia społecznego, został przyjęty z zadowoleniem przez ministra funduszy i polityki regionalnej, Grzegorza Pudę. Nowe regulacje zapewnią większy dostęp do niektórych produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi wynikającymi z wieku, chorób lub czasowej utraty sprawności.
Nowe przepisy ściśle określają produkty i usługi uważane za kluczowe dla swobodnego i niezależnego funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami. Obejmują one takie przedmioty jak komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze w sklepach, bankomaty, urządzenia do odprawy samoobsługowej, usługi bankowości detalicznej, e-handel i informacje cyfrowe w transporcie pasażerskim.
Zapewnienie dostępności tych produktów i usług nie tylko umożliwi korzystanie z nich przez wszystkich, niezależnie od ewentualnych ograniczeń sprawności, ale również zwiększy wygodę ich użytkowania. Minister Puda podkreśla, że nowe regulacje to szansa zarówno dla osób ze specjalnymi potrzebami, które będą mogły korzystać z usług publicznych i produktów w sposób bardziej samodzielny, jak i dla przedsiębiorców, którzy będą mogli wprowadzać bardziej innowacyjne produkty na rynek.
Ustawa precyzyjnie określa również funkcjonowanie systemu nadzoru rynku nad spełnianiem obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze. Europejski Akt o Dostępności (EAA) jest pierwszą tak kompleksową regulacją w prawie unijnym, która reguluje kwestie związane z dostępnością. Stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług zapewni jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.
Projekt ustawy zostanie teraz poddany rozpatrzeniu w Parlamencie, gdzie będzie badany zarówno przez Sejm, jak i Senat. Przepisy ustawy mają wejść w życie od czerwca 2025 roku. Czytaj dalej →

Są nowi sygnatariusze Partnerstwa na Rzecz Dostępności

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na Rzecz Dostępności, do którego przystąpiło osiem nowych podmiotów.
Jednym z uczestników konferencji był przedstawiciel firmy Effimpro TechMed, który opowiedział o ich innowacyjnym modelu wypożyczalni skuterów elektrycznych dla osób z niepełnosprawnościami. Firma ta postawiła na stworzenie dostępnego, elastycznego systemu, który umożliwia użytkownikom wypożyczenie skutera elektrycznego, idealnego rozwiązania dla osób o ograniczonej mobilności.
Model działania tej wypożyczalni opiera się na lokalnych strefach mobilności. Każda taka strefa jest wyposażona w trzy lub cztery skutery elektryczne, które są dostępne dla mieszkańców regionu. System ten jest prosty i oparty na umowach, a użytkownicy korzystają z wyznaczonych godzin w określonych strefach. Dzięki lokalizatorowi GPS i systemowi aktywacji za pomocą zdalnego systemu identyfikacji RFID, skutery są łatwo dostępne i bezpieczne w użytkowaniu.
Inny uczestnik konferencji, firma Kinaole, prezentowała swoje pomysły z zakresu projektowania uniwersalnego i inkluzywnego. Firma specjalizuje się w tworzeniu produktów cyfrowych dostosowanych dla różnych grup, z naciskiem na dostępność i inkluzję. Ich projekty uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami od samego początku procesu projektowego.
Jednym z ich unikalnych produktów jest „Unbounded Way,” który wspiera restauracje w zapewnianiu dostępu do swojego menu osobom z niepełnosprawnościami. Dzięki menu możliwym do odczytania za pomocą QR-code na własnym telefonie, osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie przeglądać dostępne potrawy i wybierać dania, które spełniają ich kryteria.
Kinaole oferuje także serwis, który wspiera obsługę restauracji w komunikacji z osobami głuchymi. Dzięki zestawowi filmików z przykładowymi zdaniami, obsługa może efektywnie komunikować się z klientami z dysfunkcją słuchu.
Spotkanie Partnerstwa na Rzecz Dostępności było doskonałą okazją do zaprezentowania innowacyjnych projektów i rozwiązań, które mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Firmy takie jak Effimpro TechMed i Kinaole pokazują, że dostępność i inkluzja mogą i powinny być priorytetami w dzisiejszym świecie. Czytaj dalej →

Budowanie Przyjaznych Szkół: Wejherowo Zakończyło Projekt „Dostępna Szkoła”

Dostosowanie przestrzeni, nowoczesny sprzęt, specjalistyczne programy terapeutyczne, oraz przeszkolona kadra pedagogiczna – te elementy towarzyszyły zakończeniu projektu „Dostępna Szkoła” w Wejherowie. Dwa miejscowe gimnazja, numer 8 i 11, otrzymały wsparcie w wysokości 1,3 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.
Dzięki projektowi „Dostępna Szkoła” w obu placówkach pojawiło się wiele nowych rozwiązań, które mają na celu ułatwienie uczniom z niepełnosprawnościami poruszanie się po szkole. Prace obejmowały nie tylko eliminację barier architektonicznych, ale także modernizację sanitariatów oraz dostosowanie wielkości otworów drzwiowych w pomieszczeniach.
Jednak projekt ten nie ograniczał się wyłącznie do zmian fizycznych. Ważna jest także świadomość, że budowanie akceptacji dla różnorodności wśród uczniów jest kluczowym elementem. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekonomicznych i społecznych, podkreśla, że każde dziecko zasługuje na edukację dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb.
Projekt „Dostępna Szkoła” pozwolił spojrzeć na miejskie placówki oświatowe z perspektywy mieszkańców z niepełnosprawnościami. W ramach tego programu, Wejherowo zostało zakwalifikowane do grona miast, które realizują „Szkołę bez barier”.
Danuta Czernewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wejherowie, mówi, że zakres prac był ogromny. Obejmował on modernizację schodów, dostosowanie sanitariatów, a także wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni w specjalistyczne meble oraz pomoce dydaktyczne i multimedialne.
Wioleta Podolska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, podkreśla, że zakup specjalistycznego sprzętu do stymulacji neurosensorycznej jest wyjątkowy i stanowi znaczące wsparcie dla uczniów.
Projekt „Dostępna Szkoła” skupiał się na kilku obszarach, w tym dostępności architektonicznej, obszarze technicznym oraz obszarze edukacyjno-społecznym. W ramach tych działań dokonano modernizacji schodów, dostosowano sanitariaty, zakupiono specjalistyczne meble i sprzęt terapeutyczny oraz przeszkolono personel.
Projekt „Dostępna Szkoła” stanowi doskonały przykład, jak odpowiednie inwestycje i zaangażowanie społeczności szkolnej mogą sprawić, że miejsca edukacji stają się bardziej przyjazne i dostępne dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń. Wejherowo przekonuje, że edukacja może być naprawdę dostępna dla każdego. Czytaj dalej →

Dostępność Plus: Rozwój Turystyki Społecznej na Podkarpaciu

W ramach programu Dostępność Plus, zapewniającego równy dostęp do różnych aspektów życia dla osób ze szczególnymi potrzebami, Podkarpacie staje się symbolem rosnącej dostępności turystyki społecznej. Wice Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji w Beskidzie Niskim podkreśliła, że miejsce na dostępność jest wszędzie, nawet tam, gdzie większość z nas nie dostrzega potrzeby jej zapewnienia. Program ten przynosi liczne efekty, które pozwalają osobom z niepełnosprawnościami funkcjonować bardziej samodzielnie i komfortowo. Wartość działań inwestycyjnych, modernizacyjnych, edukacyjnych i legislacyjnych związanych z dostępnością szacowana jest na ponad 18 miliardów złotych.
Program Dostępność Plus ma na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami. Wiceminister Jarosińska-Jedynak wyraziła ambicję dostosowania infrastruktury na szlakach turystycznych i miejscach terenowej rekreacji tak, aby osoby z niepełnosprawnością ruchu, słuchu czy wzroku mogły z nich korzystać. To wyjątkowa inicjatywa, która otwiera nowe możliwości dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Podczas wizyty w Beskidzie Niskim, wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej odwiedziła pierwszy w Polsce specjalny szlak z audiodeskrypcją, dostosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na trasie ratownicy z Grupy Bieszczadzkiej GOPR zaprezentowali sprzęt turystyczny specjalnie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Projekt „Zobaczyć Beskid Niski” to kolejna inicjatywa, która znacząco poprawia dostępność turystyki społecznej. Specjalne urządzenia i aplikacje wspomagające orientację przestrzenną oraz zwiększające bezpieczeństwo turystów zostały zainstalowane na szlaku. Znaczniki emitują dźwięk, informując użytkowników o swoim położeniu komunikatami tekstowymi lub głosowymi. Ponadto na trasie umieszczone są mapy i tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a.
Projekt „Schronisko bez barier” jest kolejnym kamieniem milowym w tworzeniu dostępnej infrastruktury turystycznej. Dwa schroniska PTTK na Turbaczu i na Przehybie zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To ogromny krok w kierunku zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dla wszystkich turystów.
Inne ważne inicjatywy, takie jak „Dostępność ponad barierami” czy „Obszar chroniony obszar dostępny”, również przyczyniają się do poprawy dostępności turystyki i rekreacji dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach tych projektów dostosowywane są obiekty i szlaki turystyczne, a także opracowywane są modele dostępnych parków narodowych lub krajobrazowych. To ogromne wsparcie dla osób, które wcześniej mogły napotykać na liczne trudności podczas podróży i zwiedzania.
Turystyka społeczna na Podkarpaciu to także możliwość poznania miejsc historycznych, zabytków i kultury danego regionu przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Wielu miejscowych dostawców usług kulturalnych i turystycznych, takich jak Muzeum na Zamku w Łańcucie, Muzeum Regionalne w Jaśle czy Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu, zadbało o dostępność dla wszystkich, umożliwiając osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w kulturalnym dziedzictwie regionu. Czytaj dalej →

Warszawa Gospodarzem Spotkania Koordynatorów ds. Dostępności

Blisko 100 osób z różnych zakątków Polski spotkało się niedawno w Warszawie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnieniem funkcji koordynatora do spraw dostępności w swoich instytucjach i urzędach. To wyjątkowe spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do omówienia aktualnego stanu realizacji programu „Dostępność Plus” oraz planów jego rozwoju. Funkcja koordynatora do spraw dostępności jest niezwykle istotna, ponieważ polega na wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danej instytucji oraz usług, jakie ta instytucja świadczy. Ponadto koordynator ma za zadanie tworzenie i wdrażanie planu działań mających na celu poprawę dostępności danej instytucji.
Funkcja koordynatora do spraw dostępności została wprowadzona na mocy przepisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku. Obowiązek wyznaczania koordynatorów spoczywa na władzach gmin, powiatów, regionów, sądach oraz instytucjach kulturalnych i szkołach.
Koordynator do spraw dostępności pełni rolę opiekuna dostępności oraz rzecznika rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Jego zadaniem jest ścisłe monitorowanie, czy dany podmiot spełnia wymagania ustawy dotyczącej dostępności oraz ułatwianie kontaktu i dostępu do usług świadczonych przez instytucję publiczną.
Zjazd koordynatorów ds. dostępności to kontynuacja spotkań tego rodzaju. Pierwsze zorganizowano online we współpracy z Fundacją Kultury Bez Barier na wiosnę tego roku. Oba spotkania wyraźnie pokazały, jak ważne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między koordynatorami z różnych regionów kraju oraz działającymi w różnych instytucjach.
Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawiciele organizacji pozarządowych zaprezentowali narzędzie o nazwie Planer, które pomaga w tworzeniu planów działań na rzecz poprawy dostępności. To narzędzie kieruje użytkowników przez proces planowania działań związanych z architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną oraz cyfrową dostępnością, a także pomaga w ustaleniu harmonogramu prac i oszacowaniu budżetu na realizację projektu.
Inne narzędzie zostało zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędu Miasta w Gdańsku i służy samokontroli urzędu w zakresie realizacji zadań publicznych oraz dostępności lokalnych zasobów.
Kolejną ciekawą prezentacją było wystąpienie przedstawicieli Fundacji Kultury Bez Barier oraz Fundacji Integracja, którzy omówili strategię budowania marki dostępności jako pozytywnego wyróżnika urzędu. Ponadto, koordynatorzy mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Akademia Dostępności”. Czytaj dalej →

Turystyka Społeczna – Nowy Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

1 września 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło długo oczekiwany Program Rozwoju Turystyki Społecznej, który ma na celu promowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie i umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z rekreacji i turystyki. Program ten jest finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wpisuje się w założenia działania nr 26 Programu Dostępność Plus – Sport, turystyka i rekreacja bez barier.
Program przewiduje szereg działań, które mają wesprzeć rozwój turystyki społecznej oraz poprawić dostępność rekreacji dla różnych grup społecznych. Jednym z kluczowych aspektów programu jest dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych oraz szkoleń dla pracowników branży turystycznej, którzy będą obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami. Czytaj dalej →

Kolejny ratusz wprowadza znaczniki Totupoint dla niewidomych

W czwartek, 17 sierpnia, Urząd Miejski w Gołdapi wprowadził nowy innowacyjny system, Totupoint, który ma na celu zapewnić osobom z niepełnosprawnością wzroku lepszy dostęp do usług i przestrzeni urzędu. To kolejna z wielu inicjatyw, które mają na celu zwiększenie dostępności i komfortu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Totupoint to sieć specjalnych znaczników dźwiękowych, które zostały umieszczone w strategicznych punktach Urzędu Miejskiego. W sumie oznaczono 14 miejsc, zaczynając od wejścia głównego, poprzez Salę Konferencyjną, Punkt Obsługi Mieszkańców, kasę, aż po Biuro Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wszystkie Wydziały. Te znaczniki są kluczowym elementem ułatwiającym osobom z niepełnosprawnością wzroku poruszanie się po budynku urzędu.
W jaki sposób system Totupoint działa? Osoby korzystające z systemu mogą używać swojego smartfona lub tabletu wyposażonego w interfejs Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE). Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację TOTUPOINT i aktywować ją na swoim urządzeniu. Aplikacja skanuje otoczenie w poszukiwaniu znaczników elektronicznych Totupoint. Jeśli zostanie wykryty znacznik, automatycznie aktywuje się, emitując sekwencję dźwięków i krótki komunikat głosowy z nazwą miejsca, w którym znajduje się znacznik.
Osoby korzystające z funkcji dostępności na swoim telefonie będą miały możliwość otrzymania opisu miejsca przez lektora. W przypadku wykrycia więcej niż jednego znacznika, aplikacja prezentuje je w formie układanki, którą można przeglądać gestem przesunięcia trzema palcami w lewo lub prawo. Aktywować można tylko ten znacznik, którego karta jest widoczna, co zapewnia prosty i intuicyjny sposób nawigacji.
Jednym z kluczowych elementów systemu jest jego nieintruzywność. System działa tylko wtedy, gdy użytkownik tego chce. Dzięki temu jest on niezauważalny dla osób, które z niego nie korzystają, nie zakłócając normalnego funkcjonowania urzędu.
Warto podkreślić, że aplikacja TOTUPOINT jest dostępna dla każdego, niezależnie od tego, czy widzi czy nie. System Totupoint został zakupiony w ramach projektu grantowego o nazwie „Dostępny Samorząd – Granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten innowacyjny krok Urzędu Miejskiego w Gołdapi w kierunku większej inkluzji i dostępności zasługuje na uznanie i jest znakomitym przykładem świadomej troski o potrzeby osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej. Czytaj dalej →