Ścieżka turystyczna w Wapienicy dostępna dla osób niewidomych

Na tej cieszącej się dużą popularnością 4-kilometrowej ścieżce zadbano o elementy ułatwiające orientację w przestrzeni przez osoby niewidome i słabowidzące. Znajduje się tam m.in. plan tyflograficzny okolicy oraz 12 stanowisk edukacyjnych zintegrowanych z systemem nadajników YourWay.
Aby skorzystać z systemu, potrzebujemy telefonu komórkowego i darmową aplikację YourWay, przygotowaną dla osób z dysfunkcją wzroku. Nadajnik przekazuje sygnał do aplikacji, przez co zbliżając się do każdego  stanowiska telefon wibruje, a dodatkowo odtwarza komunikaty zawarte na planszach edukacyjnych. To przykład wykorzystania w praktyce innowacji społecznej, bo tą jest Aplikacja YourWay, która powstała w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Warto dodać, że pomysłodawcą inicjatywy jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy, a ścieżka została przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach również dzięki dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Turystyka 2021. Czytaj dalej →

To już 3 lata programu Dostępność Plus. Dotychczasowe efekty są imponujące!

W czasie 3 lat realizacji Programu zostało podjętych ponad 100 inicjatyw poprawiających dostępność różnego rodzaju instytucji czy podmiotów – szkół, placówek służby zdrowia, uczelni, urzędów. To także działania opracowujące i wdrażające standardy dostępności czy rozwiązania systemowe w tym obszarze. Kluczową rolę odgrywa tu właśnie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, której kolejne ważne przepisy weszły lub wchodzą w życie w tym roku. Już za moment, bo we wrześniu, przepisy ustawy będą powodować, że instytucje publiczne wydając środki publiczne będą wymagać od wykonawców i dostawców także z sektora prywatnego zachowania wymagań w zakresie dostępności przy realizacji zlecanych zadań. Także od września będzie możliwe złożenie skargi, jeśli podmiot publiczny nie będzie dostępny w sposób określony w ustawie.
Efekty realizacji Programu po trzech latach to m.in.: Czytaj dalej →

Dzięki programowi „Rozwój Lokalny” 29 miast otrzyma dodatkowe środki na dostępność

Projekty rozwojowe realizowane w programie mają na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.
W ramach wymiaru społecznego projektów realizowane będą również działania na rzecz dostępności w zakresie: Czytaj dalej →

Trzeci nabór w konkursie „Uczelnia dostępna” dobiegł końca

Zakończyliśmy trzeci już nabór w konkursie „Uczelnia dostępna”. Do rozdania jest 60 mln zł. Zgłosiło się blisko 70 szkół wyższych, co pokazuje, że zainteresowanie dostępnością wciąż rośnie – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dofinansowanie otrzymają projekty wspierające zapewnienie przez szkoły wyższe dostępności administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz działania z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
Wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni powoduje zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.
„Uczelnia dostępna” wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem Programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Czytaj dalej →

Korzystasz z komunikacji zbiorowej? Wypełnij internetową ankietę w ramach programu Dostępność Plus

na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy dot. Działania 6 Programu Dostępność Plus – Dostępny transport zbiorowy. Ekspertyza pozwoli m.in. na zapewnienie technicznej dostępności wszystkich kupowanych środków transportu.
Badaniu poddawani są m.in. użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej.
Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Badanie trwa około 10 minut.
Aby wypełnić ankietę należy kliknąć tutaj. Czytaj dalej →

Dostępność do informacji niezbywalnym prawem

Minister Paweł Wdówik wziął udział w konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Została ona zorganizowana w Wilnie pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy. Pisaliśmy już o tym w poniedziałek.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie 28 czerwca zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. W konferencji wziął udział Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Rzecznik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
– Ustawy o zapewnieniu dostępności oraz dostępności cyfrowej stwarzają warunki do tego, by osoby z niepełnosprawnościami mogły w społeczeństwie poczuć się obywatelami takiej samej kategorii, jak wszyscy inni – podkreślił minister Paweł Wdówik.
Ogłoszona w tym roku Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami ma na celu włączanie ich w życie społeczne i zawodowe, a tym samym realizację praw zagwarantowanych im w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Aby było to możliwe, niezbędna jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w przygotowaniu i wejściu na rynek pracy oraz w jej wykonywaniu.  Niebagatelne znaczenie pełni tu właśnie dostępność cyfrowa.
– Obecnie pracuje 28,3 proc. osób z niepełnosprawnościami. Nasze ambicje są większe. Zależy nam na tym, aby do roku 2030 ten wskaźnik wzrósł do 40 proc. – powiedział minister Wdówik.
W Polsce w tym obszarze funkcjonuje już Rada Dostępności. W jej skład wchodzą przedstawiciele instytucji rządowych i organizacji zajmujących się tematem dostępności i niepełnosprawności, przedstawiciele sektora nauki i biznesu oraz eksperci ds. dostępności. Do głównych zadań Rady należy rekomendowanie najlepszych rozwiązań służących poprawie dostępności oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na jej rzecz. Czytaj dalej →

Gdynia: Miejskie plaże bez barier

Gdyńskie plaże są dostępne dla wszystkich, także osób o różnym stopniu czy rodzaju niepełnosprawności. Mają szereg udogodnień infrastrukturalnych, a w sezonie nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają wyszkoleni ratownicy. Jak to funkcjonuje w praktyce? O tym mogliśmy się przekonać w poniedziałek, 28 czerwca na bulwarze Nadmorskim.
Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni postanowił pokazać mieszkańcom i turystom, że na plaży każdy może, a wręcz powinien, czuć się dobrze i korzystać z niej bez obaw. Najlepiej dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami plażą w mieście jest ta w Śródmieściu. I to właśnie obok niej odbyła się wczorajsza impreza. Czytaj dalej →

Pierwsze Damy Polski i Litwy na konferencji o dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w Wilnie odbyła się konferencja pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy nt. dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.
Dobra jakość życia, to wartość, która jest celem każdego z państw i stanowi podstawę dobrobytu współczesnego społeczeństwa. Dlatego w Wilnie zorganizowano konferencję „Dostępność do informacji dla osób z niepełnosprawnościami”, której zadaniem jest wymiana doświadczeń ekspertów z obu krajów i omówienie rozwiązań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania obywateli z dysfunkcjami. Jak podkreśliła Agata Kornhauser-Duda w Polsce osób z niepełnosprawnościami jest blisko 5 milionów, co oznacza, że z trudnościami różnego rodzaju zmaga się aż co siódmy-ósmy obywatel. – Niepełnosprawność nigdy nie jest wyborem, lecz okolicznością, z którą przychodzi mierzyć się – często niespodziewanie. Nikt z nas nie może wiedzieć, czy sam nie doświadczy tego losu wskutek wypadku, choroby czy podeszłego wieku – podkreśliła Pierwsza Dama. – Każdy ma też możliwość uświadomienia sobie potrzeby i złożoności tematu dostępności, bo w swoim otoczeniu – wśród naszych najbliższych, znajomych, sąsiadów – mamy z całą pewnością kogoś, kto się z tym zmaga – zauważyła. Pierwsza Dama mówiła o inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wspiera od początku prezydentury męża, przytoczyła też przykłady dobrych praktyk i programów, które w Polsce przyczyniają się do poprawy warunków życia tych osób.
Podczas konferencji wskazywano na obszary implementacji różnych form komunikacji na Litwie, politykę dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce czy zagadnienia dostępu do informacji z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z obu krajów. Omówiono rzeczywiste potrzeby i wyzwania w obszarze dostępu do informacji oraz doświadczenia osób z niepełnosprawnością.
Agata Kornhauser-Duda wskazała, że sprawa dostępności należy do najważniejszych wyzwań społecznych naszych czasów. – Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że aby potencjał osób niepełnosprawnych mógł być w pełni wykorzystany muszą zostać stworzone odpowiednie warunki. Należy wspierać wszelkie inicjatywy, które z jednej strony pokazują umiejętności, talenty i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony nagradzać i promować te podmioty, instytucje, organizacje, które to osobom niepełnosprawnym umożliwiają – stwierdziła. Pierwsza Dama Polski od 2015 roku odbyła wiele spotkań i rozmów, zarówno z osobami niepełnosprawnymi jak i z ich opiekunami oraz z osobami i organizacjami działającymi na rzecz środowiska niepełnosprawnych. Zwróciła uwagę, że w naszym kraju wprowadzono wiele ułatwień, także w zakresie dostępności, jak choćby program Dostępność Plus, w ramach którego zaplanowano ok. 23 miliardy złotych na sfinansowanie inwestycji, które zapewniają osobom o szczególnych potrzebach swobodny dostęp do dóbr i usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym. Omawiając pokrótce założenia Funduszu Solidarnościowego, z którego realizowane są między innymi takie programy jak centra opiekuńczo-mieszkalne, jak opieka wytchnieniowa czy asystent osoby niepełnosprawnej oraz przyjętą przez polski rząd w lutym bieżącego roku Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Małżonka Prezydenta podkreśliła, że skala potrzeb jest znacznie większa, a realizacja oczekiwanych zmian zajmie szereg lat.
– Osoby z niepełnosprawnościami na co dzień zmagają się z różnymi barierami. Mają one jednak pełne prawo – i całkowicie słusznie oczekują jego respektowania – korzystać z całej przestrzeni oraz wszelkich usług i zasobów publicznych, które stanowią dobro wspólne naszych społeczeństw. Dlatego dostosowywanie otaczającej rzeczywistości do szczególnych potrzeb, wynikających z utrudnionej mobilności i innych ograniczeń, jest nie tylko miarą człowieczeństwa i oraz oznaką nowoczesności naszych państw, lecz wprost powinnością władz i decydentów – oświadczyła. Czytaj dalej →