Polityka prywatności

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej: http://www.mir.org.pl/ jest fundacja MIR z siedzibą w Miłków, ul. Poręba 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662293, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 6612373899, REGON: 366523823, adres poczty elektronicznej: kontakt@mir.org.pl, numer telefonu: +48736338290 – zwana dalej „Administratorem”.

Fundacja Mir przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników.

Podczas korzystania z serwisu, możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. m.in.: imię, nazwisko, telefon, płeć, wiek oraz adres zamieszkania: numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, stopień niepełnosprawności. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe jest nam niezbędny do realizacji projektów, w których Państwo bierzecie, lub będziecie brać udział, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu lub zgodnych z profilem działania Fundacji Mir. Dane osobowe zbieramy od Państwa w celu realizacji projektów, optymalizacji usług, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych.

Dane osobowe zebrane przez nas, są przetwarzane przez administratora w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych beneficjentów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa europejskiego, w szczególności w zgodzie z art. 6 i art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Fundacja Mir przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników, zgodnie z przepisami rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024).

Cookies

Fundacja Mir używa w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje

przyjmowania cookies. W takim przypadku utraci możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), jak również inne informacje niekomercyjne. Każdy Użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takim działaniom.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez Użytkowników

Każdy -Użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: Fundacja Mir: Miłków ul. Poręba 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, lub na adres e-mail: kontakt@mir.org.pl

Zmiany w Polityce Prywatności

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności. Fundacja Mir deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.