Turystyka Społeczna – Nowy Program Ministerstwa Sportu i Turystyki

1 września 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ogłosiło długo oczekiwany Program Rozwoju Turystyki Społecznej, który ma na celu promowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie i umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z rekreacji i turystyki. Program ten jest finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wpisuje się w założenia działania nr 26 Programu Dostępność Plus – Sport, turystyka i rekreacja bez barier.
Program przewiduje szereg działań, które mają wesprzeć rozwój turystyki społecznej oraz poprawić dostępność rekreacji dla różnych grup społecznych. Jednym z kluczowych aspektów programu jest dofinansowanie krajoznawczych wyjazdów turystycznych oraz szkoleń dla pracowników branży turystycznej, którzy będą obsługiwać osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zadania, na które można uzyskać dofinansowanie:

1. „My też zwiedzamy”
•To zadanie polega na tworzeniu alternatywnych, opartych na krajoznawstwie, form spędzania wolnego czasu dla beneficjentów turystyki społecznej, w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.
2. „Transfer wiedzy”
•W ramach tego zadania planowane jest podnoszenie jakości i kompetencji kadry zawodowej oraz społecznej w turystyce społecznej, aby poprawić jakość świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Kampania społeczna
•Kolejnym elementem programu jest realizacja szeroko pojętej kampanii społecznej, której celem jest aktywizacja beneficjentów turystyki społecznej, zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami, oraz podniesienie ich świadomości na temat aktywności turystycznej.
Termin składania wniosków upływa 15 września 2023 roku. Program jest otwarty dla zarejestrowanych podmiotów w Polsce, które prowadzą działalność związana z turystyką, krajoznawstwem lub rekreacją dla dzieci z domów dziecka, dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wnioskodawcy muszą działać co najmniej przez rok. Dodatkowo, w przypadku zadania nr 1, wnioskodawcy muszą dostarczyć oświadczenie o korzystaniu z usług podwykonawcy, który jest organizatorem turystyki.
Wsparcie w ramach programu jest znaczące, ponieważ minimalna wysokość wkładu własnego wynosi 10% kosztów realizacji zadania, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 90% kosztów. Udzielane kwoty dofinansowania wahają się od 150 do 500 tysięcy złotych. Całkowita suma przeznaczona na finansowanie Programu w 2023 roku wynosi 6 577 464,00 złotych.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.


 

Źródło: materiały nadesłane