Rusza program „Dostępny Samorząd 2.0”: Usługi publiczne przyjazne dla osób ze specjalnymi potrzebami

W dniu wczorajszym, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański uroczyście podpisali porozumienie inaugurujące projekt „Dostępny Samorząd 2.0”. Inicjatywa ta, realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 100 mln zł, ma na celu uczynienie usług publicznych oraz obiektów i przestrzeni dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wiceminister Monika Sikora podkreśliła, że projekt ten stanowi kolejny krok w zapewnianiu samorządom narzędzi do zwiększenia poziomu dostępności usług. Jest to kluczowy element poprawy komfortu życia mieszkańców, a dla osób z niepełnosprawnościami otwiera nowe możliwości do prowadzenia samodzielnych i niezależnych życiowych działań.

„Uruchamiamy dziś ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Dostępny samorząd 2.0”. To kolejne narzędzie, które daje samorządom możliwość zwiększania poziomu dostępności w realizowanych usługach, co bez wątpienia przełoży się na większy komfort wszystkich mieszkańców, a osobom z niepełnosprawnościami zagwarantuje bardziej samodzielne i niezależne życie”

– podkreśliła wiceminister Monika Sikora.
Projekt obejmuje udzielenie grantów finansowych co najmniej 240 samorządom, gdzie średnia wartość jednego grantu wyniesie 300 tys. zł. Te fundusze mają pomóc w dostosowaniu usług samorządowych do wymagań przepisów dotyczących dostępności. Znaczącą część projektu stanowi opracowanie katalogu rozwiązań w zakresie dostępności, które mogą być lokalnie wdrażane w trakcie świadczenia usług publicznych.
Wśród najważniejszych rozwiązań projektu znajdują się:

  1. Opracowanie i wdrożenie Standardów Dostępności w samorządzie, które stanowić będą wzorcowy dokument do stosowania nieodpłatnie przez samorządy. Celem jest wsparcie JST w poprawie dostępności usług publicznych przy uwzględnieniu zasad projektowania uniwersalnego.
  2. Granty o średniej wartości 300 tys. zł dla samorządów na finansowanie działań zapewniających dostępność usług. Projekty obejmować będą likwidację barier komunikacyjnych, instalację urządzeń dla osób słabosłyszących oraz udostępnienie informacji w języku migowym na stronach internetowych JST.
  3. Szkolenia dla koordynatorów dostępności, obejmujące zagadnienia prawne, architektoniczne, procedury, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, oraz przygotowanie planów działań na rzecz poprawy dostępności.

Wiceminister Monika Sikora podkreśliła, że dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego. Finansowanie dostępności ma na celu zapewnienie równego dostępu do usług oferowanych przez sektor publiczny.
Projekt „Dostępny Samorząd 2.0” stanowi kontynuację i element większego pakietu instrumentów skierowanych do samorządów. Jest on powiązany z Programem Dostępność Plus, który wspomaga podmioty publiczne, zwłaszcza te najbliżej obywateli, w dążeniu do większej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 400 koordynatorów dostępności, co będzie istotnym krokiem w kierunku bardziej otwartego społeczeństwa.


 

Źródło: MFiPR