Dostępność Plus: rząd zmienił Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Rząd przyjął zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (POWER). Zmiany wprowadzone do programu operacyjnego umożliwią dalszą realizację działań zgodnych z rządowym programem „Dostępność Plus” oraz exposé premiera Mateusza Morawieckiego.
– Dostępność Plus to wspólny rządowy program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzialne za jego koordynację. Kolejne działania na rzecz dostępności uzyskają wkrótce wsparcie – powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Kolejne inicjatywy, np. dotyczące zwiększania możliwości i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby; dostosowywanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy wdrażanie w samorządach rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami – poza już realizowanymi w ramach programu operacyjnego – będą wspierały realizację zapowiedzianego w exposé programu „Przyjazna Polska”.
Pozostałe zmiany w programie operacyjnym są wynikiem:- przyznania Polsce w 2019 r. dodatkowych 1,7 mln euro na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim (wykorzystanie kwoty jest uzależnione od wydania – jeszcze w tym roku – decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę finansową); – podziału rezerwy wykonania, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej; – dokonania przeglądu śródokresowego programu operacyjnego oraz uwzględnienia dotychczasowych doświadczeń dotyczących jego realizacji.


 

Źródło: inf. pras.