Od Słów do Działań: Jak Polska Zmienia Standardy Opieki Zdrowotnej Dla Osób z Niepełnosprawnościami

W miniony czwartek, 7 grudnia, Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję podsumowującą czteroletnią realizację projektu „Dostępność plus”. Inicjatywa ta, wpisana w ramy programu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, miała na celu poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalach, z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.
W trakcie konferencji, wiceminister zdrowia Marcin Martyniak podzielił się entuzjazmem związanym z rezultatami programu. Przez cztery lata wsparcia, kwota przekraczająca 350 mln zł została przeznaczona na 277 placówek POZ i 78 szpitali. Podkreślał, że projekt wprowadził nowe standardy, eliminując sytuacje, w których placówki zdrowotne były niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wspominał o braku miejsc parkingowych, niesprawnych windach czy ciasnych korytarzach, które stały się przeszłością dzięki temu programowi.
Środki z projektu zostały skierowane na różne obszary poprawy, obejmując m.in. zakup sprzętu ułatwiającego komunikację z osobami niesłyszącymi lub z zaburzeniami mowy, szkolenia dla personelu medycznego, dostosowanie stron internetowych oraz poprawę warunków poruszania się, takie jak podjazdy, windy czy odpowiednie oznaczenia.
W ciągu czterech naborów wniosków o powierzenie grantów, zgłoszono imponującą liczbę 900 projektów, z czego 290 dotyczyło szpitali, a 610 placówek POZ. Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy z 78 szpitalami i 277 placówkami POZ, co dowodzi ogromnego zainteresowania inicjatywą ze strony sektora zdrowia.
Niezwykle istotnym elementem programu było przeprowadzenie 682 audytów dostępności przez 7 zespołów w ostatnich trzech latach. To działanie miało na celu zapewnienie kompleksowej oceny i monitorowania skuteczności wprowadzanych zmian.
Program „Dostępność plus” to nie tylko sukces Ministerstwa Zdrowia, ale również rezultat współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Przemysław Herman, przedstawiciel ministerstwa, podkreślał, że program ten, zakładający realizację do 2025 roku, ma zapewnić możliwość samodzielnego i niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami. Jest to również wyraz troski o różnorodnych użytkowników, oparty na zasadzie solidarności społecznej i współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.


 

Źródło: MZ