Od jutra możemy nie nosić maseczek. Jak to się ma do osób niewidomych korzystających z pomocy przewodnika?

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.
W dniu dzisiejszym gośćmi audycji „Cztery pory roku” w Jedynce Polskiego Radia byli Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia i Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Michał Sutkowski, którzy odpowiadali na pytania słuchaczy dotyczące kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń.
Do studio zadzwoniła m.in. niewidoma pani, która zapytała czy może z inną osobą chodzić pod rękę. Czytaj dalej →

Dobre praktyki w edukacji włączającej – Ministerstwo Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w badaniu

Codziennością każdego nauczyciela jest praca z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym tymi, których potrzeby zostały określone jako „specjalne”. Dla wielu nauczycieli klasa zróżnicowana pod względem potrzeb uczęszczających do niej uczniów jest inspiracją do poszukiwania innowacyjnych metod nauczania, materiałów dydaktycznych i strategii, które sprawdzą się w pracy dydaktycznej i wychowawczej, umożliwiając każdemu uczniowi doświadczenie sukcesu, zaangażowanie w przebieg lekcji i włączenie w społeczne życie klasy i szkoły. Wiele szkół wypracowało skuteczne metody pracy, tworząc włączający klimat szkoły oraz formułę współpracy, zarówno wewnątrz szkoły, jak i w społeczności lokalnej, która odpowiada na potrzeby uczniów i pojawiające się wyzwania.
Przykłady dobrej praktyki, po uwzględnieniu kontekstu w jakim się sprawdziły, mogą stanowić inspirację dla innych szkół, nauczycieli i całych społeczności szkolnych. Mogą być także wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało badanie, które pozwoli na zebranie przykładów praktyki włączającej w szkołach podstawowych, ich analizę oraz upowszechnienie.
Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Przykłady praktyk zebrane podczas badania będą wykorzystane do opracowania polskiej wersji poradnika dla nauczycieli i dyrektorów szkół pt. „Key Actions for Raising Achievement: Guidance for Teachers and Leaders”, w ramach projektu Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej pn. „Podnoszenie osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”. Poradnik zostanie nieodpłatnie udostępniony wszystkim szkołom.
Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie dla zalogowanych Pracowników do 17 czerwca 2020 roku.
Realizacją badania zajął się Uniwersytet Śląski na zlecenie MEN. Członkowie zespołu projektowego to zarówno pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, jak i praktycy, na co dzień pracujący w szkołach.
Spośród wszystkich zgłoszeń, do drugiego etapu badań zostanie wyłonionych 40 szkół. Ich doświadczenia posłużą do przygotowania pogłębionego opisu praktyki szkolnej. Zaproszenie zostanie przesłane mailem. Czytaj dalej →

Dzięki wsparciu unijnych funduszy obiekty sakralne bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Po zakończonej rewitalizacji Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie otwiera podwoje swojego dolnego kościoła. Prace budowlane i konserwatorskie, prowadzone przy wsparciu funduszy unijnych, sprawiły, że po raz pierwszy w swej historii dolny kościół będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to prawie 16 milionów złotych. Czytaj dalej →

Grudziądz: 1 czerwca ruszą placówki dziennego wsparcia

Władze centralne umożliwiły wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów pomocy i warsztatów terapii zajęciowej. W Grudziądzu wspomniane placówki wznowią działalność od 1 czerwca.
W związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną przygotowało rekomendacje dotyczące zasad funkcjonowania i sposoby postępowania w placówkach wsparcia.
W obecnej sytuacji epidemicznej konieczne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rekomendacjach. Placówki te mają wśród swoich podopiecznych również osoby z grupy szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego dla miasta szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zarówno pracowników jak i podopiecznych. Czytaj dalej →

To ostatnia szansa by przekazać nam 1% podatku

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym roku mamy więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych.
Choć standardowy termin minął 30 kwietnia, w tym roku można złożyć PIT do 1 czerwca (31 maja 2020 r. to niedziela, dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) bez żadnych konsekwencji (brak odsetek za zwłokę). Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Czytaj dalej →

Mazowieckie: Ponad 11 milionów złotych na „Opiekę wytchnieniową” i „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

27 maja br. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wdówik zaakceptował listy rekomendowanych wniosków w ramach programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020.
Dofinansowanie dla mazowieckich samorządów, w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego wyniosło w sumie ponad 11 mln zł, z czego: Czytaj dalej →

Minister Jacek Czaputowicz: Polska z całym zaangażowaniem dba o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

– Polska jest silnie zaangażowana w obronę osób z niepełnosprawnościami. Przykładem tego są projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej – powiedział szef polskiej dyplomacji, otwierając wydarzenie w ONZ współorganizowane przez Polskę w ramach tygodnia ochrony ludności cywilnej.
W wystąpieniu otwierającym spotkanie minister Czaputowicz podkreślił znaczenie pełnego wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2475 dotyczącej osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych, przyjętej przed rokiem z inicjatywy Polski i Wielkiej Brytanii. Zwrócił się także do uczestników o zidentyfikowanie luk w agendzie ochrony ludności cywilnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Wskazał przy tym na konieczność promowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomocy takim osobom, zarówno na forum międzynarodowym, jak i na poziomie krajowym.
Szef polskiej dyplomacji wskazał na trudności, jakie napotyka ta grupa osób w przypadku zagrożenia życia lub groźby przemocy. ­– Przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2475 stanowiło pierwszy krok do zmiany tego stanu rzeczy i zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do podstawowych usług w rejonach konfliktu – stwierdził minister Czaputowicz. Zaznaczył, że rezolucja zachęca państwa do angażowania osób z niepełnosprawnościami w działania humanitarne i zapobiegania konfliktom. Minister zapowiedział dalsze wspieranie przez Polskę działań na rzecz uwolnienia świata od min i wybuchowych pozostałości wojennych.
Dyskusji przewodniczyła Catalina Devandas Aguilar – specjalny sprawozdawca ONZ ds. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Udział w niej wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy przedstawili świadectwa poszkodowanych w konfliktach w Syrii, Jemenie i Iraku.
W kadencji  2020-2022 Polska zasiada w Radzie Praw Człowieka ONZ. Jest to najważniejsze forum  współpracy międzyrządowej w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Do zadań Rady  należy pomoc państwom w wypełnianiu zobowiązań z zakresu ochrony praw człowieka poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i wsparcie techniczne.
Ochrona ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób należących do mniejszości religijnych, pozostaje jednym z priorytetów Polski na forum ONZ. Czytaj dalej →

„Droga do samodzielności”. Ruszył nabór do drugiej edycji projektu

Fundacja Szansa Dla Niewidomych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt jest skierowany do dorosłych osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i słabowidzących) posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. W ramach projektu Fundacja zapewnia różnorodne i ciekawe formy nowoczesnej tyflorehabilitacji, m.in. zajęcia i konsultacje z tyflospecjalistami oraz zajęcia z ekspertem (łącznie 145,5 godzin zajęć) w ramach 20 tyflomodułów: Czytaj dalej →

Podlaskie: 6 placówek zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Sześć placówek z regionu otrzyma dotacje na przystosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a ich dysponentem jest Zarząd Województwa Podlaskiego. W czwartek (28.05) marszałek Artur Kosicki podpisał pierwszą w tym roku umowę z jednym z beneficjentów programu – Miastem Białystok.
Umowa z Miastem Białystok dotyczy rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, przy ul. Mazowieckiej 35 w Białymstoku.
Placówka mieści się w kamienicy z 1863 r. Ze względu na stopień zniszczeń elementów konstrukcyjnych, budynek wymagał przeprowadzenia prac modernizacyjnych ze względu na bezpieczeństwo użytkowania. Teraz dzięki dofinansowaniu korytarze i łazienki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną też m.in. miejsca parkingowe, winda zewnętrzna, co ułatwi osobom z dysfunkcją narządu ruchu swobodny dostęp do budynku i poruszanie się na terenie obiektu.
W ramach inwestycji planowane jest zwiększenie liczby gabinetów i ich adaptacja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzy to ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin tj. m.in.: Trening Umiejętności Społecznych, Grupa Wsparcia dla Rodziców Osób Niepełnosprawnych, Szkoła dla Rodziców Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, prowadzenie terapii indywidualnej, np. dla uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera.
Poradnia przeprowadza badania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym uczniów niepełnosprawnych, udziela porad i konsultacji dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba osób z różnymi niepełnosprawnościami korzystających z pomocy poradni. W roku szkolnym 2018/2019 poradnia wydała ponad 700 orzeczeń uczniom z różnymi niepełnosprawnościami.
Dofinansowanie ze środków PFRON otrzymają również: Czytaj dalej →

Przeglądarka 42/29.05.2020

Kafelki na ekranie smartfona sprawią, że obsługa Androida będzie bezproblemowa. Oto Action Blocks

Nowa aplikacja dla Androida – Action Blocks – która znacząco ułatwia obsługę telefonu osobom niepełnosprawnym. Umożliwia tworzenie na ekranie prostych i czytelnych widżetów potrafiących realizować dość złożone funkcje.
Obsługa typowego telefonu nie jest już przesadnie skomplikowana. Android w większości swoich odmian – oraz jego konkurenci – zostały zaprojektowane tak, by każda osoba mogła wygodnie i intuicyjnie korzystać z jego funkcjonalności. Ale… czy na pewno każda? Niektórzy z nas mogą mieć problemy z obsługą i nie chodzi tu o zaradność czy wiedzę. Dla osób o niepełnosprawności fizycznej bądź umysłowej, z przyczyn zupełnie niezależnych obsługa telefonu może stanowić nie lada wyzwanie.
Czytaj całość na spidersweb.pl Czytaj dalej →