Spółdzielnie socjalne przyjazne osobom niepełnosprawnym

Istnienie spółdzielni socjalnych jest ogromnie ważne. To formuła aktywizacji społecznej i zawodowej, która bywa ostatnią szansą dla tych osób, którym ciężko byłoby się odnaleźć na rynku pracy ze względu na stopień niepełnosprawności. W 2018 r. wprowadzono wiele zmian, dzięki którym spółdzielnie socjalne stały się jeszcze bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Dzisiaj osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest w Polsce od blisko 820 tys. (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 2018) do przeszło miliona (Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności). – To duża grupa osób potrzebujących solidnego systemu wsparcia – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Jednym z elementów systemu wsparcia osób niepełnosprawnych są spółdzielnie socjalne. Co to takiego? Działalność takiej spółdzielni opiera się na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa przez jego członków przy równoczesnym włączeniu ich w życie społeczne i zawodowe. Spółdzielnie socjalne prowadzą więc równolegle działalność gospodarczą na warunkach rynkowych oraz reintegracją społeczną i zawodową.
Jak pokazują badania, niepełnosprawność fizyczna czy intelektualna coraz rzadziej jest przeszkodą do podjęcia pracy. Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wynosił wówczas 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,3 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,7 pkt proc.
– Podjęcie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną zależy jednak od wielu czynników m.in. od wykształcenia, stopnia niepełnosprawności, możliwości wykonywania różnych czynności, umiejętności i zdolności, a także cech osobowości. Istnienie spółdzielni socjalnych jest ogromnie ważne i będziemy je wspierać. Jest to bowiem formuła aktywizacji społecznej i zawodowej, która bywa ostatnią szansą dla tych osób, którym ciężko byłoby się odnaleźć na rynku pracy ze względu na stopień niepełnosprawności – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska.
W 2018 roku wprowadzono wiele zmian, dzięki którym spółdzielnie socjalne stały się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne  mogą uzyskać wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Również z tego Funduszu można uzyskać dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej i na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych będących jednocześnie osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy. Czytaj dalej →

Gala z okazji XXI-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

– Spełniacie bardzo ważną rolę, bo nie tylko przynosicie Rzeczypospolitej Polskiej medale i sławę swoimi wspaniałymi występami, ale przede wszystkim jesteście przykładem dla innych, dla ludzi często złamanych, rozżalonych wobec życia i losu, którzy nie wychodzą z domu. Państwo pokazujecie im, że można – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas gali z okazji XXI-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
W piątkowy wieczór odbyła się Gala z okazji XXI-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Udział w gali wzięła para prezydencka. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentował Sekretarz Stanu i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.
Polski Komitet Paraolimpijski obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojego istnienia w strukturach międzynarodowych i dwudziestą pierwszą rocznicę działalności w naszym kraju. Czytaj dalej →

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy oraz tych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.
Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był utrudniony lub niemożliwy.
– Odbudowa lokalnego transportu publicznego i walka z wykluczeniem komunikacyjnym to zadania, z którymi samorządy nie mogły sobie poradzić. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, dzięki którym znikną białe plamy na mapie transportowej Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Zgodnie z projektem ustawy, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych będzie państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem będzie minister do spraw transportu. Obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego.
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.).
Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.
Zgodnie z projektem ustawy podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.
Zaproponowano, aby sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty pod względem zgodności z umową o dopłatę, kontrolował właściwy wojewoda.
Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych, będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Przepisy projektowanej ustawy zwiększą dostępność nowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla tych osób.
Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Powinno to zachęcić organizatorów do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej tam, gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne.
Jednocześnie organizator (samorząd terytorialny) będzie zobowiązany dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu nie mniej niż 10 proc. środków własnych.
Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach. Czytaj dalej →

Projektowanie przyjazne osobom niepełnosprawnym. „Lider dostępności” przyznany!

W Pałacu Prezydenckim rozdano nagrody w ramach konkursu „Lider dostępności”. Jego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego, przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami. W uroczystości uczestniczył wiceminister Kazimierz Kuberski.
Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich, został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym roku nagrodę Grand Prix przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu za „kompleksowe, wieloletnie działania na rzecz czynienia największego polskiego uniwersytetu miejscem przyjaznym również dla studentów i pracowników z niepełnosprawnościami”.
Wręczono także nagrody w siedmiu kategoriach: architekt/urbanista (nagrodzono pracownię JEMS), przestrzeń publiczna (przebudowa ulicy Święty Marcin w Poznaniu), sieć placówek (BNP Paribas Bank Polska), obiekt kulturalny/edukacyjny (Centrum Edukacji Ekologicznej w Nowej Palmiarni w Łazienkach Królewskich oraz przedszkole „Żółty słonik” w Suwałkach), obiekt usługowy (Kaercher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie), obiekt mieszkalny/hotelowy (Dom Studencki „Hanka” Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i obiekt zabytkowy (Muzeum Warszawy).
– Nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia – podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda podczas wręczenia nagród w czwartej edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider dostępności”. Czytaj dalej →

W Polsce RODO w pełni

Od soboty (4 maja) zaczął obowiązywać pakiet zmian dostosowujący polskie przepisy sektorowe do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pakiet zmian uchwalony 21 lutego tego roku zmienia aż 162 polskie akty prawne. To efekt dwuletniego procesu legislacyjnego, intensywnej pracy Ministerstwa Cyfryzacji, uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.
– Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który zdołał w pełni dostosować krajowe ramy prawne do zapisów rozporządzenia – mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – To sukces, który zdołaliśmy osiągnąć dzięki ścisłej współpracy resortu cyfryzacji z wszystkimi uczestnikami procesu legislacyjnego m.in.: Kancelarią Premiera, agencjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak i dzięki szerokim konsultacjom społecznym – podkreśla szef resortu cyfryzacji.
Z punktu widzenia obywatela ustawa zawiera pakiet uprawnień wzmacniających ochronę prywatności i gwarantujących dostęp do interesujących go danych. Obywatel będzie miał np. możliwość uzyskania szczegółowych informacji o celach przetwarzania jego danych przez instytucje finansowe i sposobie ich wykorzystania, w tym prawo do uzyskania wyjaśnienia na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu.
Nowe przepisy uprawniają też pacjenta do dostępu do pełnej dokumentacji medycznej – obywatel będzie mógł otrzymać pierwszą kopię dokumentów całkowicie bezpłatnie.
Ustawa zmienia również część zapisów Kodeksu Pracy, chroniąc pracowników przed zbędnym – w świetle wykonywanych przez nich zadań – monitoringiem oraz dając im prawo do odmowy  podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków.
Obywatel w każdej interakcji z pracodawcą, firmą czy urzędem ma zagwarantowane prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych oraz jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych.
Źródło: MC Czytaj dalej →

Rusza akcja „Stadiony bez barier” w Ekstraklasie

Już podczas 34. i 35. kolejki LOTTO Ekstraklasy odbędzie się akcja „Stadiony bez barier” mająca na celu zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do przychodzenia na mecze. Wydarzenie jest częścią „Tygodnia bez barier” realizowanego z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 5 maja na całym świecie. Współorganizatorami akcji są Ekstraklasa S.A., Polski Związek Piłkarzy, Federacja Kibiców Niepełnosprawnych i Olimpiady Specjalne Polska. Czytaj dalej →

Dzień osób z niepełnosprawnością w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Fundacja Mir w efekcie porozumienia z Biurem Prasowym Zus, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
Wydarzenie odbędzie się w oddziałach ZUS w wielu miastach w całej Polsce. W zależności od miejsca wydarzenia odbędą się spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
U ekspertów z poszczególnych instytucji dowiesz się:
• ZUS: jak uzyskać rentę i jak ją zwiększyć, jakie inne świadczenia Ci się należą; będziesz mógł także założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych na www.zus.pl, by jak najwięcej spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych załatwiać przez internet,
• PFRON: jak zwiększać swoje szanse na rynku pracy, jak wyjechać na turnus rehabilitacyjny oraz jak ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o Systemie Obsługi Dofinansowań, programie wyrównywania różnic między regionami,
• NFZ: o wyjazdach na leczenie uzdrowiskowe, dopłatach do niezbędnego zaopatrzenia (np. sprzętu ortopedycznego czy wyrobów medycznych), jak posługiwać się portalem Terminy Leczenia; będziesz mógł także dowiedzieć się, czym jest Internetowe Konto Pacjenta i jakie ma funkcje, oraz uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
Dokładne informacje na temat tego, co będzie się działo w Twojej okolicy, będziemy publikować w ciągu najbliższych dni w zakładce Wydarzenia.
Zachęcamy zatem do śledzenia naszej strony, zasubskrybowania naszego kanału RSS lub polubienia naszego profilu na Facebook-u! Czytaj dalej →

To już pewne! „Dobry start” będzie gwarantowany ustawą

Już wkrótce obiecane przez premiera Mateusza Morawieckiego i wprowadzone w ubiegłym roku świadczenie „Dobry start” będzie regulowane ustawowo, a nie – jak do tej pory – uchwałą i rozporządzeniem.
Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko – bez względu na dochód.
– Zależy nam na tym, aby budować stabilną i długofalową politykę rodzinną. Umocowanie ustawowe świadczenia „Dobry start” to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Do tej pory świadczenie było regulowane uchwałą i rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostaną wkrótce uchylone.
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada.
Co jeszcze się zmieni? – Projekt zakłada m.in. rozszerzenie definicji „szkoły” o szkoły dla dorosłych. Co ważne, ramy wiekowe, czyli odpowiednio 20. i 24. rok życia – pozostają bez zmian.
To jednak nie koniec. Ministerstwo proponuje też m.in. podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł od października 2020 r. (dzisiaj jest to 725 zł, a od 1 października 2019 r. – 800 zł), rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych składających się na dochód rodziny uprawniający do różnego rodzaju świadczeń, a także umożliwienie gminom samodzielnego pozyskiwania danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.
W 2018 r., czyli pierwszym roku działania programu, wypłacono łącznie 4 353 267 świadczeń „Dobry start”. W ubiegłym roku program kosztował 1 305 679 432 zł. Zgodnie z szacunkami, w 2019 r. program będzie kosztował 1,442 mld zł. Czytaj dalej →

Program „Złota Rączka” dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i seniorów

Z bezpłatnej pomocy w drobnych naprawach domowych będą mogli niebawem skorzystać suwalscy seniorzy. Od 1 maja w mieście rusza program ,,Złota Rączka dla seniora”. Pomoc skierowana jest do seniorów z Suwałk, którzy mają 70 i więcej lat, a także orzeczony stopień niepełnosprawności lub samotnie prowadzą gospodarstwo domowe. Szczegóły przedstawili w trakcie konferencji prasowej Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kostroma.
– Ruszamy z pilotażem tego programu. Rozpocznie się on dokładnie 1 maja. Mam nadzieję, że ta inicjatywa zostanie dobrze przyjęta przez środowisko suwalskich seniorów i będziemy mogli rozwijać te działanie w przyszłości – powiedział w trakcie spotkania z dziennikarzami Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Pod pojęciem drobne naprawy domowe kryją się m.in.: wymiana żarówek, obsadzenie lub wymiana wyrwanych gniazdek lub włączników elektrycznych, wymiana uszczelek w przeciekających kranach, wymiana pokręteł baterii, słuchawek, węży prysznicowych, uszczelnienie silikonem przecieków, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymiana zamków, wymiana klamek, regulacja opadniętych drzwi, montaż i demontaż oraz naprawa mebli, wieszanie obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych, podmalowanie ubytków, ale też pomoc w konfiguracji komputera, smartfon czy innych sprzętów elektronicznych. Koszty zakupu materiałów do naprawy senior musi pokryć sam, ale fachowiec będzie mógł za niego zrobić zakupy.
– Katalog napraw jest otwarty. Będą to oczywiście drobne zlecenia. Nie mówimy tu o kompleksowym remoncie mieszkań – powiedział Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kostroma, które będzie realizatorem programu „Złota Rączka” dla seniora.
W ramach programu “Złota Rączka dla seniora” zaplanowano co najmniej 1000 usług.
Z usług „Złotej Rączki dla seniora” będzie można skorzystać od 1 maja. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu:
(87) 730-55-27 w godzinach pracy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w poniedziałek i wtorek od 12.00 do 20.00, natomiast w środę, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
zlotaraczka@kostroma.pl, a także osobiście w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Usługi wykonywane będą bezpłatnie. Czytaj dalej →

LEGO® Braille Bricks dla niewidomych i niedowidzących

Lego Foundation i Lego Group współpracują ze stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby niewidome, by rozwijać umiejętności dzieci dzięki projektowi LEGO®   Braille Bricks.
Zainspirowani historiami i pomysłami osób niewidomych na całym świecie, LEGO Foundation i LEGO Group planują wdrożyć innowacyjne rozwiązanie, które może pomóc dzieciom niewidomym i niedowidzącym w nauce poprzez zabawę przy użyciu klocków Lego.
Wczoraj LEGO Foundation i LEGO Group ogłosiły swoje wsparcie dla pionierskiego projektu, który pomoże dzieciom niewidomym i niedowidzącym uczyć się brajla w zabawny i wciągający sposób, używając dostosowanych do alfabetu Braille’a klocków LEGO. Projekt LEGO® Braille Bricks został wczoraj zaprezentowany na konferencji Sustainable Brands Conference w Paryżu we Francji.
Koncepcja LEGO® Braille Bricks została po raz pierwszy zaproponowana Fundacji LEGO w 2011 roku przez Duńskie Stowarzyszenie Niewidomych i ponownie w 2017 roku przez brazylijską Fundację Doriny Nowill dla Niewidomych. Od tego czasu został on ukształtowany w ścisłej współpracy między stowarzyszeniami niewidomych z Danii, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, a pierwsze prototypy są teraz w tych samych krajach testowane.
„Dzięki tysiącom dostępnych obecnie audiobooków i programów komputerowych mniej dzieci uczy się czytać Braille’a” – powiedział Philippe Chazal, rzecznik Europejskiej Unii Niewidomych. „Jest to szczególnie ważne, gdy wiemy, że użytkownicy brajla często są bardziej niezależni, mają wyższy poziom wykształcenia i lepsze możliwości zatrudnienia. Jesteśmy głęboko przekonani, że klocki LEGO Braille mogą pomóc zwiększyć zainteresowanie nauką brajla, więc tym bardziej jesteśmy podekscytowani faktem, że Fundacja LEGO umożliwia rozszerzenie tej koncepcji i dostarczenie jej dzieciom na całym świecie.”
Klocki brajlowskie LEGO zostaną uformowane z taką samą liczbą ćwieków używanych do poszczególnych liter i cyfr w alfabecie Braille’a, pozostając w pełni kompatybilne z systemem LEGO w grze. Aby zapewnić integrację narzędzia, pozwalając widzącym nauczycielom, uczniom i członkom rodziny na interakcję na równych warunkach, każdy element będzie również zawierał drukowaną literę lub postać.
„Dzieci niewidome i niedowidzące mają marzenia i aspiracje na przyszłość, tak jak dzieci widzące” – powiedział John Goodwin, dyrektor generalny LEGO Foundation. „Mają takie samo pragnienie i potrzebę poznawania świata i nawiązywania kontaktów towarzyskich poprzez zabawę, ale często spotykają się z mimowolną izolacją w konsekwencji wykluczenia z działań. W Fundacji LEGO wierzymy, że dzieci uczą się najlepiej poprzez zabawę i z kolei rozwijają zakres umiejętności , takich jak kreatywność, współpraca i komunikacja, których potrzebują w czwartej rewolucji przemysłowej: dzięki temu projektowi wprowadzamy zabawne i integracyjne podejście do nauki brajla dla dzieci. Mam nadzieję, że dzieci, rodzice, opiekunowie, nauczyciele i praktycy na całym świecie będą tak samo podekscytowani jak my.” Czytaj dalej →