Płock: Rusza program Opieka Wytchnieniowa

Źródło: inf. pras.


 

Gmina Miasto Płock w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.
Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie dla 10 osób tj. 4 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 dzieci niepełnosprawnych, w okresie lipiec – grudzień 2019 r. w ilości 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  2. b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  1. 2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania.
W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą mogły skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.
Ponadto w celu oceny ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami,  o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.
Realizatorem Programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Zgliczyńskiego 4.
Wnioski w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej wraz z załącznikami będą dostępne: od 16 lipca 2019 r. w siedzibie MOPS ul. Zgliczyńskiego 4, Dział Integracji Społecznej, pokój 206 w godzinach pracy Ośrodka oraz na stronie  internetowej www.mopsplock.eu . Nabór będzie prowadzony od  16  do 23 lipca 2019 r. do godziny 10.00.