Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.
Osobę, która nabędzie prawo do świadczenia wspierającego ZUS zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest ona już zgłoszona do tego ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako rencista w ZUS albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]).
Osoba pobierająca świadczenie wspierające nie musi składać w tym celu dodatkowego wniosku.
Informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego albo o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informację tę otrzyma osoba, której zostało przyznane świadczenie, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, jeśli złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w jej imieniu. ZUS zgłosi tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia przyznania świadczenia wspierającego.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana i opłacana przez ZUS od kwoty, która odpowiada wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Składka jest finansowana z budżetu państwa.
Utrata prawa do świadczenia wspierającego lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń
Utrata prawa do świadczenia wspierającego oznacza ustanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Ubezpieczenie to ustanie także w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z którego składka nie jest finansowana z budżetu państwa. ZUS poinformuje osobę pobierającą świadczenie wspierające albo jej przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnika na PUE ZUS o tym, że została ona wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego (wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny, jeśli zostali zgłoszeni).
Osoba, której zostanie przyznane świadczenie wspierające i z tego tytułu zostanie ona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, może zgłosić do tego ubezpieczenia także swoich członków rodziny. Służy do tego formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
ZUS sporządzi zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: Czytaj dalej →

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. – nowe zasady. Pytania i odpowiedzi

Czy nowe zasady w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego związane z możliwością zarabiania, dotyczą wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych?

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. nowe zasady w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego związane z możliwością wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, dotyczą wyłącznie opiekunów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi osobami w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 r., opiekunowie takich osób mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, łącząc je z pracą zarobkową lub innymi dochodami, bez żadnych ograniczeń, a co za tym idzie bez wymogu rezygnacji z dotychczasowego zatrudnienia. Czytaj dalej →

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające on-line

Wnioski o świadczenie wspierające można składać tylko w formie elektronicznej.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wspierającego, wniosek należy złożyć  do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: Czytaj dalej →

Świadczenie wspierające: Jak złożyć wniosek do ZUS?

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia: Czytaj dalej →

Czy osoba niepełnosprawna może być opiekunem na turnusie rehabilitacyjnym?

Czy osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może pełnić rolę opiekuna na innym turnusie? Czy jej pobyt jako opiekuna może zostać dofinansowany ze środków PFRON?
Nie ma żadnych przeszkód formalno – prawnych, aby osoba niepełnosprawna pełniła rolę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanym ze środków PFRON w sytuacji, gdy sama przebywała na innym turnusie jako uczestnik i sama skorzystała z takiego dofinansowania. Opiekun, niezależnie czy jest osobą niepełnosprawną, czy pełnosprawną, musi jednak spełnić warunki określone w § 4 ust. 2 pkt 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tzn: Czytaj dalej →

Usługi sąsiedzkie – pytania i odpowiedzi

1 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. nową formę usług społecznych – usługi sąsiedzkie. To wsparcie przede wszystkim dla osób starszych, które potrzebują pomocy np. przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania. Na ten cel przeznaczono blisko 30 mln zł.
Wprowadzenie usług sąsiedzkich przyczyni się do rozwoju usług społecznych, głównie dla osób starszych, które wymagają np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, ale nie wymagają jeszcze pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki.
Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z usługami sąsiedzkimi: Czytaj dalej →

Obalamy mity na temat komorników, czyli co trzeba wiedzieć o egzekucji komorniczej z nieruchomości

Istnieje niewiele zawodów, wokół których narosło aż tak wiele mitów, jak w przypadku profesji komornika. Niestety, przede wszystkim uderzają one w same osoby zadłużone, które unikając komornika, pogarszają swoją sytuację finansową. Komornik może pojawić się na naszej drodze, jeżeli przez dłuższy czas będziemy zwlekać ze spłatą zaległego długu i nasza sprawa zostanie oddana w ręce sądu – to fakt. Jednak jego rolą nie jest odebranie dłużnikowi całego majątku i pozbawienie go dachu nad głową. Egzekucja z nieruchomości, która w tym przypadku budzi najwięcej emocji, jest jednym ze sposobów na odzyskanie należności, ale nie jest środkiem, po który komornik sięga w pierwszej kolejności, dzięki któremu dług może zostać spłacony. Jeżeli jednak dochodzi do egzekucji z nieruchomości, bo w inny sposób roszczenia wierzycieli nie mogą zostać zaspokojone, to warto wiedzieć, że w tym procesie osoba zadłużona ma zagwarantowane pewne prawa, a na komorniku spoczywają konkretne obowiązki. Jakie? O tym w kolejnym odcinku cyklu poradnikowego Intrum „Ogarniam finanse”. Czytaj dalej →

Dom pomocy społecznej. Kto może być w nim umieszczony? Jakie warunki trzeba spełnić?

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.
Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.  Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla: Czytaj dalej →

Udar: Jak rozpoznać objawy? Kiedy wzywać pomoc?

Udar może się zdarzyć każdemu, w dowolnym miejscu i czasie. Nie daje Ci żadnego sygnału ostrzegawczego. Trzeba działać szybko, aby zmniejszyć uszkodzenie mózgu i uniknąć niepełnosprawności
Udar  to niewydolność krążenia krwi, która wpływa na część obszaru mózgu i powoduje śmierć komórek nerwowych. Udar może spowodować porażenie lub utratę przytomności. U większości ludzi nie poprzedza go żaden sygnał ostrzegawczy. Czytaj dalej →

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.
Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy zdalnej. Czytaj dalej →