Świadczenie wspierające: Jak odwołać się od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia?

Od stycznia 2024 roku osoby niepełnosprawne w Polsce mają szansę skorzystać z nowego świadczenia wspierającego. Ustawa przewiduje, że świadczenie to będzie przyznawane każdej osobie niepełnosprawnej, która uzyska ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów.
Zgodnie z przepisami, grupy osób niepełnosprawnych uzyskają prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia. Pierwszeństwo będą miały osoby, które uzyskają najwięcej punktów. Wniosek o przyznanie tego świadczenia będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Jednakże, jeśli osoba niepełnosprawna nie będzie zadowolona z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, będzie miała możliwość odwołania się od niej. Decyzję ustalającą będzie wydawał wojewódzki zespół, a od tej decyzji przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia oraz o ponowne rozpatrzenie sprawy będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wpływu do wojewódzkiego zespołu. W przypadku niezadowolenia z decyzji wojewódzkiego zespołu, istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku odwołania od decyzji wydanej przez wojewódzki zespół, sąd nie będzie orzekał na podstawie nowych okoliczności wpływających na poziom potrzeby wsparcia, które powstały po dniu wniesienia odwołania. W takiej sytuacji sąd uchyli decyzję i przekaże sprawę do rozpoznania wojewódzkiemu zespołowi.
Warto zaznaczyć, że postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego będzie prowadził i to świadczenie będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu wspierającym będą stosowane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Decyzje ZUS będą podlegać odwołaniu do sądu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, będą miały zastosowanie przepisy art. 83 ust. 3 i ust. 5-7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że odwołanie do sądu będzie przysługiwać również w przypadku niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie wspierające.
Warto więc być świadomym przysługujących praw i możliwości odwoławczych w przypadku niezadowolenia z decyzji dotyczących świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym