Rząd Zwiększa Nakłady na Opiekę Nad Osobami Niepełnosprawnymi: 23 Nowe Centra na Liście

Na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ogłoszono istotne wiadomości dotyczące rozwoju opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce. Jak podkreślono, 23 nowe centra opiekuńczo-mieszkalne otrzymały akceptację i zostaną zrealizowane na terenie całego kraju. To ważny krok w zapewnieniu odpowiedniej opieki i wsparcia dla tych osób.
Łączne dofinansowanie na projekty centrów opiekuńczo-mieszkalnych wynosi 70 milionów złotych, a te placówki stanowią nową jakość w życiu osób z niepełnosprawnościami. Centra te mają na celu zapewnienie miejsca, w którym osoby niepełnosprawne mogą funkcjonować podobnie jak w swoim własnym domu. Oferują one możliwość zarówno pobytu dziennego, jak i całodobowego, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb pacjentów.
Centra opiekuńczo-mieszkalne stanowią odpowiedź na wyzwanie stawiane przez Komisję Europejską, która zaleca tworzenie rozwiązań deinstytucjonalizacyjnych. To oznacza, że te placówki są małymi społeczno-mieszkaniowymi jednostkami, które promują autonomię i niezależność osób niepełnosprawnych.
Paweł Wdówik podkreślił, że Ministerstwo nadzoruje wdrożenie programu, aby zapewnić nową jakość życia osobom niepełnosprawnym. Obecnie w Polsce istnieje już 121 centrów opiekuńczo-mieszkalnych, z których 33 działa, a pozostałe są w różnych fazach realizacji.
Dodatkową dobrą wiadomością jest zwiększenie wydatków na programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego. W przyszłym roku przewiduje się znaczący wzrost środków na te programy w stosunku do planu wieloletniego.
Oto konkretne zmiany:

  • Centra Opiekuńczo-Mieszkalne: Dofinansowanie wzrośnie z 150 milionów złotych na 215 milionów złotych.
  • Opieka Wytchnieniowa: Wydatki na realizację programu wzrosną ze 150 milionów na 190 milionów złotych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z 55 milionów na 75 milionów złotych dla organizacji pozarządowych.
  • Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla samorządów: Wzrost środków z 505 milionów złotych na 760 milionów złotych.
  • Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla NGO-sów: Dofinansowanie wzrośnie z 105 milionów złotych na 225 milionów złotych.

Powyższe zmiany są kluczowymi krokami w dążeniu do zapewnienia podmiotowości i praw do niezależnego życia dla osób niepełnosprawnych. Działania te są zgodne z priorytetami strategii rządu, która zmierza do odejścia od modelu opiekuńczego na rzecz promocji praw obywatelskich i niezależności.
Paweł Wdówik podkreślił także dwa kluczowe cele rządu dotyczące osób niepełnosprawnych: uchwalenie ustawy o asystencji osobistej oraz rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego, które umożliwia osobom niepełnosprawnym życie w niezależnych warunkach.
Te inwestycje i zmiany w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych stanowią istotny krok w kierunku poprawy jakości życia tych osób, zapewniając im bardziej samodzielne i godne życie. Programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego odgrywają kluczową rolę w realizacji tych celów.


 

Źródło: oprac. na podstawie zapisu konferencji prasowej w MRiPS