Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie wspierające i członków jej rodziny

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna świadczenie wspierające, będą zgłaszane z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS.
Osobę, która nabędzie prawo do świadczenia wspierającego ZUS zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie jest ona już zgłoszona do tego ubezpieczenia z innego tytułu (np. jako rencista w ZUS albo w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego [KRUS]).
Osoba pobierająca świadczenie wspierające nie musi składać w tym celu dodatkowego wniosku.
Informację o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego albo o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informację tę otrzyma osoba, której zostało przyznane świadczenie, albo jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik, jeśli złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego w jej imieniu. ZUS zgłosi tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia przyznania świadczenia wspierającego.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie naliczana i opłacana przez ZUS od kwoty, która odpowiada wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Składka jest finansowana z budżetu państwa.
Utrata prawa do świadczenia wspierającego lub nabycie innego tytułu do ubezpieczeń
Utrata prawa do świadczenia wspierającego oznacza ustanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu. Ubezpieczenie to ustanie także w przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z którego składka nie jest finansowana z budżetu państwa. ZUS poinformuje osobę pobierającą świadczenie wspierające albo jej przedstawiciela ustawowego, albo pełnomocnika na PUE ZUS o tym, że została ona wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego (wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny, jeśli zostali zgłoszeni).
Osoba, której zostanie przyznane świadczenie wspierające i z tego tytułu zostanie ona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, może zgłosić do tego ubezpieczenia także swoich członków rodziny. Służy do tego formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
ZUS sporządzi zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

  • zgłaszany członek rodziny nie będzie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu do ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia),
  • zgłaszany członek rodziny nie będzie już zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez inną osobę.

Informację o tym, czy członek rodziny osoby pobierającej świadczenie wspierające został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, lub o braku takiego zgłoszenia ZUS zamieści na PUE ZUS. Taką informację otrzyma również przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik osoby pobierającej świadczenie wspierające, jeśli złożył wniosek o zgłoszenie członka rodziny osoby niepełnosprawnej w jej imieniu.
Jeśli osoba pobierająca świadczenie wspierające będzie chciała zmienić lub skorygować dane członka rodziny, może to zrobić na formularzu USW-6 „Wniosek o zmianę/korektę danych członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.
Osoba pobierająca świadczenie wspierające, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek go wyrejestrować, jeśli przestanie on spełniać warunki do zgłoszenia jako członek rodziny. W szczególności dotyczy to sytuacji gdy:

  • członek rodziny zostanie zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu (m.in. zawarł umowę o pracę lub umowę zlecenia, podjął działalność gospodarczą albo zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna),
  • dziecko po ukończeniu 18 lat zakończy naukę w szkole, na uczelni lub w szkole doktorskiej, a nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnego,
  • dziecko skończyło 26 lat, chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Służy do tego formularz USW-7 „Wniosek o wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.


 

Źródło: ZUS