Ze smartfonem po „polecony”, czyli mObywatel na poczcie

Duża zmiana na poczcie. Od 23 kwietnia użytkownicy aplikacji mObywatel będą mogli używać jej na poczcie do potwierdzania tożsamości przy odbiorze przesyłek poleconych.
Używanie aplikacji mObywatel przy odbiorze przesyłek poleconych dotąd nie było możliwe – uniemożliwiały to przepisy. Minister Infrastruktury zmienił jednak rozporządzenie, które to reguluje – od 23 kwietnia przy odbiorze przesyłki poleconej tożsamość można już potwierdzić także przy pomocy smartfona.
– Sprawdzaliśmy, w jakich sytuacjach Polacy najczęściej używają dowodu osobistego. Okazało się, że właśnie na poczcie, podczas odbierania listów poleconych. Dlatego jest tak ważne , by również tam można używać aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.
Klienci Poczty Polskiej będą mogli odbierać przesyłki pocztowe listy i paczki (w tym usługi kurierskie) w obrocie krajowym i zagranicznym. mObywatel to oficjalna rządowa aplikacja, która umożliwia potwierdzanie tożsamości przy pomocy smartfona. Nie jest „zamiennikiem” dowodu osobistego (choćby z uwagi na wymogi państw strefy Schengen).
– Każdy dorosły obywatel ma obowiązek posiadać dowód osobisty, ale nie musi go mieć przy sobie. Jeśli akurat go ze sobą nie mamy, a okaże się potrzebny – wtedy przyda się aplikacja mObywatel. Tym bardziej, że komórki zazwyczaj mamy przy sobie – mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. – Dzięki aplikacji zawsze i wszędzie mamy więc dostęp do odzwierciedlenia wszystkich danych z naszego dowodu osobistego.
W aplikacji są dokładnie te same dane, co w dowodzie osobistym użytkownika: jego imię i nazwisko, zdjęcie (to samo, co w dowodzie), data urodzenia, numer PESEL, numer i termin ważności dokumentu, a także informacja, kto wydał dowód osobisty.
Od zeszłego roku aplikacja zyskała umocowanie prawne i można jej używać wszędzie tam, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty. A więc możemy jej używać np. na recepcjach, przy zakładaniu kart lojalnościowych, w hotelach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, czy przy wejściu na basen lub siłownię. Z aplikacji nie skorzystamy natomiast przy potwierdzaniu tożsamości w sądzie czy u notariusza, bo tam potrzebujemy dowodu osobistego.
Aplikacji mObywatel nie możemy użyć też za granicą, ale dla bezpieczeństwa warto ją ściągnąć przed wyjazdem do innego kraju. W razie utraty dokumentów ułatwi ona weryfikację naszej tożsamości np. w polskim konsulacie.
Aplikacja jest stale rozwijana. Już teraz – poza mTożsamością – uczniowie korzystający ze smartfonów z systemem Android mogą mieć tam mLegitymację szkolną. Wkrótce dołączą do nich studenci z mLegitymacją studencką.
Aby ściągnąć aplikację, użytkownicy smartfona powinni wejść do sklepu z aplikacjami. Pobranie i korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne. By móc przy jej pomocy potwierdzać tożsamość, do aktywacji potrzebny jest Profil Zaufany.
mObywatel w Google Play
mObywatel w App Store Czytaj dalej →

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, w tym głosowanie korespondencyjne i głosowanie przez pełnomocnika mające na celu ułatwienie takim osobom uczestnictwa w wyborach.
Ze względu na fakt, że w Polsce wciąż nie wszystkie lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma obowiązek podać do wiadomości informację, które lokale wyborcze spełniają ten warunek. Taka informacja musi zostać podana do wiadomości najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
Wyborca z niepełnosprawnościami ma prawo do uzyskania pełnej informacji w swojej gminie o usytuowaniu lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania, o warunkach dopisania do spisu wyborców w takim obwodzie do głosowania czy o warunkach oraz formach głosowania.
Lokal wyborczy powinien być specjalnie przygotowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Obwieszczenia wyborcze oraz wyniki wyborów muszą być umieszczane w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego członek obwodowej komisji wyborczej zobowiązany jest przekazać ustnie treść określonych obwieszczeń wyborczych. Dodatkowo wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
W przypadku wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności kodeks wyborczy przewiduje dwie specjalne formy udziału w głosowaniu: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.
Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie w zwykłych obwodach głosowania na terytorium Polski. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca z niepełnosprawnościami musi zgłosić komisarzowi wyborczemu nie później niż na 15 dni przed dniem wyborów zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 6a kodeksu wyborczego. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Wyborca wypełnia kartę do głosowania i odsyła w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w kodeksie wyborczym oraz otrzymanym pakiecie wyborczym.
Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest również wyłącznie w zwykłych obwodach wyborczych na terytorium Polski. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej na 9 dni przed dniem wyborów. Szczegółowe regulacje dotyczące głosowania przez pełnomocnika zawarte są w rozdziale 7 kodeksu wyborczego.
W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Źródło: Parlament Europejski, Biuro w Polsce Czytaj dalej →

Wytchnienie dla opiekunów. Nowy program z podpisem minister rodziny

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podpisała drugi program – po usługach opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – który finansowany będzie z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa to program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi.
Na realizację programu zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych.
– Na początku roku ogłosiliśmy roczny plan wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a dziś stawiamy kolejny krok w jego realizacji. Podpisałam program Opieki wytchnieniowej, z którego skorzystać będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną. Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Czytaj dalej →

Zmiany w pilotażowym programie „ABSOLWENT”

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 20 marca 2019 roku zostały wprowadzone zmiany do pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
Najistotniejsze zmiany dotyczą, w szczególności:
1. rozszerzenia grupy beneficjentów ostatecznych programu uwzględniając:
a. absolwentów szkół wyższych do 5 lat od ukończenia nauki,
b. absolwentów szkół wyższych z lekkim stopniem niepełnosprawności;
2. rozszerzenia zakresu pomocy, w postaci wypłaty dodatku motywacyjnego, w ramach każdego obszaru wsparcia: A, B, C;
3. zmiany warunków zwrotu wkładu własnego Wnioskodawcy;
4. przedłużenia realizacji programu do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wprowadzone zostały ponadto dodatkowe zmiany porządkujące, oraz mające na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych postanowień programu, w szczególności:
a. uproszczenie definicji zatrudnienia w treści programu – procedury realizacji będą określały minimalny okres zatrudnienia oraz możliwość sumowania wszystkich form zatrudnienia niezależnie od okresu, na jakie zostały zawarte umowy;
b. wprowadzenie w definicjach pojęć definicji „projektu”;
c. doprecyzowanie definicji beneficjenta ostatecznego poprzez wskazanie spełnienia warunku pozostawania bez zatrudnienia na dzień przystąpienia do projektu;
d. zmiana określenia w definicji beneficjenta ostatecznego „ostatni rok nauki” na „ostatni lub przedostatni semestr nauki”.
Tryb realizacji programu
Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w BIP, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.
Wnioski składane będą w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Czytaj dalej →

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizacje przewidziano 647 mln złotych.
31 stycznia 2019 roku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska ogłosiła plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019. W sumie to dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych.
Przypomnijmy, w rocznym planie działania znalazło się miejsce na programy resortu rodziny:
• pakiet trzech programów, których celem jest zapewnienie odpowiednich usług opiekuńczych: opieka wytchnieniowa adresowana jest do opiekunów osób niepełnosprawnych; usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – program, którego celem jest m.in. zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz zwiększenie dostępności do tych usług; opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie zwiększenia dostępności usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i innych usług krótkotrwałych (tzw. instrumenty wsparcia).
• pakiet trzech programów pn. „Mój dom”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób niepełnosprawnych tj.: Centra opiekuńczo-mieszkalne (program wsparcia dorosłych osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi); Budynki bez barier, którego celem jest bezzwrotne dofinansowanie na pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych i likwidacja barier architektonicznych (m.in. budowa, podjazdów, pochylni); Mieszkania bez barier, czyli program dopłat do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych.
• wprowadzenie usługi ukierunkowanej na umożliwienie osobom niepełnosprawnym prowadzenia niezależnego życia (program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)
a także programy pilotowane przez inne resorty:
• Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych.
• Dostępne parki narodowe, czyli finansowanie likwidacji barier i udostępnienia dla osób niepełnosprawnych 8 parków narodowych, celem zapewnienia im realnej możliwości do turystyki i aktywności fizycznej
• Działania cyfrowe – m. in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do usług dostępu do szybkiego internetu. Czytaj dalej →

12 mln zł na szkolenia psów przewodników

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

W Polsce powstanie system szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników. Długo oczekiwany projekt „Psy przewodniki” właśnie startuje. W uroczystości inaugurującej start wziął udział Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
– Ostatnio wiele mówiliśmy o różnego rodzaju działaniach i programach rządu dotyczących osób niepełnosprawnych. W ich ramach są także działania i programy dotyczące konkretnych środowisk osób niepełnosprawnych. Są programy, które pozwalają nam także finansować coś, co często jest nie do końca widoczne, natomiast dla osób niepełnosprawnych jest naprawdę istotne i ważne – powiedział Krzysztof Michałkiewicz.
Słowa zostały wypowiedziane podczas uroczystości podpisania projektu „Psy przewodniki” początkującego budowę kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania. – Jest to projekt ważny i oczekiwany przez środowisko – podkreślił wiceminister. Obecnie w Polsce 125 psów posiadających certyfikaty psa asystującego wydane z udziałem środków PFRON, natomiast szkolenia psów są prowadzone przez 4 organizacje.
Pomoc psów przewodników bezcenna
Według danych GUS z 2016 r. w Polsce 2,8 mln osób jest dotkniętych uszkodzeniami i chorobami narządu wzroku, w tym około 1 mln osób czyta z dużą trudnością, a 42 tys. deklaruje, że nic nie widzi. Z kolei z danych pochodzących z NSP 2011 wynika, że wśród populacji osób z niepełnosprawnością wzroku, około 155 tys. to osoby niewidome, a około 940 tys. osoby słabowidzące.
Osoby te napotykają istotne przeszkody w integracji społecznej i aktywizacji zawodowej, m.in. wynikające z trudności w samodzielnym poruszaniu się poza domem. Aktywność zawodowa w przypadku osób z dysfunkcją wzroku jest niższa niż u osób z innymi niepełnosprawnościami, wynosi zaledwie 17 proc.
Wiceminister podkreślił, że wciąż w społeczeństwie jest niejasna rola, którą spełnia pies przewodnik. – Mamy ciągle problemy, że gdzieś osoby niewidomej z psem nie wpuszczono, gdzieś chciano wpuścić osobę niewidomą, ale psa nie chciano wpuścić. Tych barier w społeczeństwie jest dużo i często wynikają z nieznajomości – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.
Tymczasem pomoc w postaci psów przewodników jest jedną z bardziej skutecznych metod wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Pies pomaga w istotny sposób w poruszaniu się w przestrzeni publicznej w sposób pewny i bezpieczny, zwracając uwagę na przeszkody, których niewidomy nie wykryje białą laską, np. przeszkody zwisające (gałęzie), pomaga sprawnie omijać samochody nieprawidłowo zaparkowane na chodniku, a także prowadzi poprzez tłum ludzi.
Pies przewodnik zaspokaja szereg potrzeb osoby niewidomej o charakterze psychicznym oraz zwiększa poczucie dobrostanu. Daje poczucie niezależności od innych ludzi, zwiększa pewność siebie, zaspokaja potrzeby emocjonalne poprzez kontakt ze zwierzęciem (jako towarzyszem) oraz ułatwia kontakty społeczne. Sprawne poruszanie się z psem przewodnikiem ułatwia osobie niewidomej dotarcie do miejsca pracy, więc takie osoby są bardziej aktywne zawodowo. Czytaj dalej →

Od 1 kwietnia operacje usuwania zaćmy będą finansowane bezlimitowo

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Skrócenie kolejek oraz poprawa dostępności do świadczeń dla Pacjentów w kluczowych zakresach – to główny cel działań podjętych przez Ministerstwo Zdrowia.
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, podjął decyzję o bezlimitowym finansowaniu zabiegów usunięcia zaćmy.
Bezlimitowe finansowanie będzie obowiązywało od 1 kwietnia br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie gwarantował zwiększenie kontraktów placówek raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń. Oznacza to, że NFZ sfinansuje wszystkie wykonane świadczenia co pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń, tym samym skrócenie kolejek.
Wprowadzone w życie zmiany umożliwią do końca bieżącego roku skrócenie terminów oczekiwania na operację usunięcia zaćmy do maksymalnie 6-9 miesięcy.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku NFZ wydał blisko 700 mln zł na sfinansowanie 313 tys. operacji zaćmy. Czytaj dalej →

Historyczny wyczyn niewidomego biegacza! Ukończył półmaraton przy pomocy psów przewodników

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Dzięki trójce psów-przewodników, mężczyzna stał się pierwszym niewidomym biegaczem, który ukończył półmaraton w Nowym Jorku w niedzielę, 17 marca.
Thomas Panek, prezes i dyrektor generalny organizacji non-profit Guiding Eyes of the Blind , przebiegł 13-milową trasę nowojorskiego półmaratonu w niedzielę i przekroczył linię mety po 2 godzinach, 20 minutach, 51 sekundach.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Guiding Eyes of the Blind, Panek skorzystał z pomocy trzech psów przewodników. Westley, czarny labrador retriever, pokonał pierwsze 5 mil. Jego siostra, Waffle, żółty labrador, gnała na FDR (Drive). Wystartowała, jakby jutro miał nastąpić koniec świata – powiedział Panek. Ostatni z trójki psów, Gusa, przebiegł z Pankiem ostatnie trzy mile, pokonując z nim linię mety.
Zarówno Thomas, jak i Gus z dumą odebrali medale United Airlines NYC Half Marathon. Gus oficjalnie odchodzi na emeryturę, po latach wiernej służby jako pies przewodnik Thomasa, na trasach biegowych i poza nimi.
Wyścig rozpoczął się w Prospect Park na Brooklynie i zakończył w Central Parku na Manhattanie.
Thomas Panek jest biegaczem od dłuższego czasu. Do tej pory przebiegł 20 maratonów. Odkąd stracił wzrok w wieku ok. dwudziestu lat, na poważnie rozważał zakończenie przygody z bieganiem, ale ostatecznie nauczył się biegać z drugim człowiekiem, jako przewodnikiem. Zaczął się zastanawiać jednak, czy jest możliwy udział w biegach bez udziału człowieka jako przewodnika. W 2015 r. Opracował program „Running Guides”, który szkoli psy do prowadzenia niewidomych biegaczy podczas biegu. Czytaj dalej →

7 pytań o świadczenie Emerytura+ czyli tzw. „Trzynastkę”

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów znajduje się w konsultacjach społecznych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Emerytura+ ma zostać wypłacona w maju 2019 roku. Kto otrzyma świadczenie, ile będzie ono wynosiło i czy trzeba składać wnioski o jego przyznanie. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.
1. Czym jest Emerytura+?
Emerytura + to jednorazowe świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone wszystkim emerytom i rencistom. Świadczenie zostanie wypłacone w maju 2019 roku, w kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 roku wynosi 1100 złotych brutto.
Rozwiązanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Celem projektowanej ustawy jest również zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie.
2. Kto otrzyma Emeryturę+?
Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Wsparcie trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to kwota ponad 10,7 mld złotych.
3. Co w przypadku osób pobierających renty rodzinne?
Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba wypłacone będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.
4. Ile będzie wynosić Emerytura+?
Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane zostanie w wysokości minimalnej emerytury tj. 1100 złotych brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak ma to miejsce w przypadku najniższej emerytury,  kwota netto dodatkowego świadczenia wyniesie finalnie 888,25 złotych.
5. Czy trzeba będzie składać dodatkowe wnioski, żeby otrzymać dodatkową emeryturę?
Nie. Jednorazowe świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.
6. Czy z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego będą dokonywane potrącenia i egzekucje?
Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
7. Kiedy ustawa wejdzie w życie?
Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku. Czytaj dalej →

147 mln zł na likwidację barier komunikacyjnych

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał RSS lub polub nasz profil na Facebook-u!

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego czy oprogramowania umożliwia program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To 147 mln zł na ten cel w tym roku, czyli o prawie 40 mln zł więcej niż rok temu.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować do PFRON o środki na realizację tego programu zaś wnioski o dofinansowanie będzie można składać w najbliższych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie. Czytaj dalej →