Ruszył konkurs na pilotaż centrów usług społecznych

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych. – Mam nadzieję, że uda nam się wypracować modelowe rozwiązania wychodzące naprzeciw wszystkim wyzwaniom, z którymi musi się mierzyć nowoczesna pomoc społeczna – mówi szefowa MRPiPS.
Centra usług społecznych to odpowiedź na zapotrzebowanie zarówno mieszkańców większych i mniejszych miejscowości, jak i samych samorządów gminnych, które będą mogły w kompleksowy sposób wspierać swoją lokalną społeczność.
Podpisana w sierpniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa wejdzie w życie 1 stycznia
2020 r. W środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg podczas uroczystości w Kancelarii Prezydenta RP ogłosiła natomiast konkurs na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych.
– Chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych – tłumaczy minister Marlena Maląg.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było od początku aktywnie zaangażowane w prace nad przygotowaniem ustawy.
– Zależy nam, aby wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się oferta świadczonych przez nie usług. W tym celu, korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przetestujemy działalność tych podmiotów. To ważne, by mieszkańcy mogli otrzymać kompleksowe wsparcie w jednym miejscu. Wierzę, że jest to możliwe – tłumaczy szefowa MRPiPS.
– Zadania samorządu skupiają się wokół potrzeb lokalnej społeczności, których zaspokajanie wymaga często wielu usług dostępnych dotychczas w różnych systemach instytucjonalnych. Skupienie w jednym miejscu ich oferty umożliwi zaspokojenie usług w kontakcie z jedną instytucją. Taka zmiana, oparta na profesjonalnej diagnozie potrzeb, stwarza potencjał do dopasowania lokalnej oferty usług społecznych do realnych potrzeb obywateli i dostarczenia ich w sposób skoordynowany. To mieszkańcy powinni wytyczać kierunki działania samorządu, to ich potrzeby, ich głos powinien wpływać na ich życie – wskazuje podsekretarz stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski, nadzorujący wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS.
Ustawa nie nakłada na gminy obowiązku utworzenia centrum usług społecznych – przewiduje jedynie taką możliwość.


 

Źródło: MRPiPS