Trzysta gmin w Polsce otrzyma dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Trzysta gmin w Polsce otrzyma dofinansowanie na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w 82 gminach dodatkowe środki zwiększą na miejscu dostępność specjalistycznych usług opiekuńczych.
W sumie gminy otrzymają 31,5 mln zł, z tego prawie 4 mln zostaną przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Są to środki z nowego programu. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019”, który realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Dzięki programowi gminy będą mogły rozszerzyć ofertę i zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.
Najwięcej środków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych  trafi do gmin z województwa mazowieckiego (ok. 5,3 mln zł), gdyż to z tego województwa pochodziła największa liczba wniosków (60). Po ponad 3 miliony otrzymają gminy w województwach wielkopolskim (3,6 mln) i pomorskim (3,3 mln).
Także w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych gminy z województwa mazowieckiego mogą cieszyć się największą kwotą dofinansowania. Do 11 gmin trafi tam z programu prawie 1,3 mln zł. Kolejne w zestawieniu są województwa śląskie (656 tys. dla 11 gmin) i kujawsko-pomorskie (503 tys. dla 6 gmin)
Gminy, które przystąpiły do realizacji programu, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie zawodowe (m.in. fizjoterapeuta, terapeuta)
Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy.
Dodatkowo samorządy mogą korzystać z dwóch programów wspierających usługi opiekuńcze. Jeden z nich to właśnie program finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugim programem jest „Opieka75+”, z którego w zeszłym roku skorzystało 396 gmin. Czytaj dalej →

Niepełnosprawni na poczcie załatwią sprawę bez kolejki

W czerwcu br. w placówkach Poczty Polskiej pojawią się specjalne oznaczenia informujące o tym, że osoby uprzywilejowane mają pierwszeństwo obsługi. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób z dziećmi do 2 roku życia oraz osób z niepełnosprawnościami.
Wprowadzeniu nowych regulacji towarzyszy akcja informacyjna skierowana do klientów i pracowników Poczty Polskiej. Uregulowanie przepisów i start akcji informacyjnej zbiega się z obchodzonym 26 maja Dniem Matki. W social mediach hasłem akcji jest hasztag #mamaprzodem.
– W ostatnich latach zwyczaj przepuszczania osób uprzywilejowanych został trochę zapomniany. Zdarzają się sytuacje, kiedy kobiety w ciąży lub osoby z niepełnosprawnościami  ruchowymi muszą czekać na swoją kolej. Nie zawsze nasi pracownicy  są w stanie dostrzec takie osoby i obsłużyć je poza kolejnością. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie odpowiednich oznaczeń – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.
Kwestia priorytetowej obsługi klientów uprzywilejowanych nie jest obecnie uregulowana w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wprowadzenie tego rodzaju zasad zależy od usługodawcy. W Poczcie Polskiej obowiązywały standardy, które określały, jak obsługiwać klientów uprzywilejowanych. Ponieważ do operatora dochodziły sygnały, że mogą być różnie interpretowane, zastąpiono je wewnętrznym aktem prawnym, który oprócz obsługi poza kolejnością reguluje kwestię oznaczeń umieszczanych w miejscach widocznych dla klientów. Czytaj dalej →

PFRON zapewni dodatkową pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku ekstremalnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych Zarząd Funduszu uruchamia program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia w sytuacji kryzysowej udzielanie pomocy finansowej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym.
Wsparcie finansowe przewidziane w programie będzie stanowić uzupełnienie pomocy udzielanej przez organy administracji rządowej i samorządowej.
Na realizację programu Fundusz posiada zabezpieczone w tegorocznym planie finansowym środki w wysokości 4 mln złotych. Pomoc finansowa dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana ze środków Funduszu za pośrednictwem samorządu powiatowego na terenach dotkniętych żywiołem.
Pomoc finansowa może zostać przeznaczona między innymi na zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu. Czytaj dalej →

Urząd zadzwoni do Obywatela

Czekasz na dokumenty z urzędu? Załatwiasz jakąś sprawę i chcesz, by urzędnik poinformował Cię, że wszystko jest gotowe? Chcesz, by urząd przypomniał Ci, że Twój dowód osobisty wkrótce straci ważność? Dzięki powstającemu właśnie Rejestrowi Danych Kontaktowych (RDK) to będzie możliwe.
Dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, a przyszłości także elektroniczny adres do doręczeń będziemy przekazywać do rejestru i aktualizować dobrowolnie – przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie. Rejestr Danych Kontaktowych, prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a jego powstanie jest związane z projektem Rozwój SRP. Dziś urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi bądź w innej sprawie.
Dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych), służących do informowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych. Dzięki RDK otrzymamy przypomnienie np. o zbliżających się terminach wygaśnięcia ważności dokumentów, którymi posługujemy się na co dzień. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, będzie się systematycznie powiększał.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, będący podstawą prawną dla funkcjonowania RDK, został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po uzgodnieniach komitetów i komisji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów. Czytaj dalej →

Aktywni plus. Nowy projekt i porozumienie na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Grupa Enea podpisały porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. – To szansa na nowe, stabilne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, który wspólnie z minister Elżbietą Rafalską, objął patronat nad inicjatywą.
Podpisaniu porozumienia towarzyszyła inauguracja projektu „Aktywni Plus”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne czy długotrwałe bezrobocie. Projekt obejmuje trzy programy – „Absolwent”, Stabilne zatrudnienie” i „Praca-integracja”. Wszystkie pilotowane są przez PFRON i ukierunkowane na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Ich łączny budżet to ponad 35 mln złotych.
Nowy projekt zmierza w kierunku tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększanie ich szans na rynku pracy, aktywizacja zawodowa to wyzwania, z którymi się mierzymy. Cieszę się, że dołączają do projektu i chcą tworzyć dobre miejsca pracy dla niepełnosprawnych – mówi Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Czytaj dalej →

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Świadczenia pieniężne to tylko jeden z wielu elementów systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Jednak to w związku z nimi najczęściej słyszymy opinie: że są za niskie, że nie pozwalają na godne życie. – Zgadzam się, że nie są to kwoty w pełni zadowalające. Nie możemy jednak nie zauważać, że w porównaniu chociażby z rokiem 2015, nastąpił znaczny wzrost ich wysokości – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Ogromną, postulowaną przez środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zmianą, było podniesienie w 2018 r. renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł, czyli do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca br. jest to już 1100 zł – o 360 zł więcej niż było to w roku 2015, kiedy renta socjalna wynosiła 739,58 zł.
– Pierwszy raz od ponad 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to ponad 911 tys. świadczeniobiorców – mówi minister Elżbieta Rafalska. Jeszcze w 2015 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł. W listopadzie ub.r. kwota ta wzrosła o 31,42 zł – do 184,42 zł. Druga transza podwyżki będzie miała miejsce w listopadzie br. Zasiłek wzrośnie również o 31,42 zł i będzie wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł, czyli o ok. 40 proc.
Jak wygląda sprawa ze świadczeniem pielęgnacyjnym? W 2019 r. wynosi ono 1583 zł. – W ubiegłym roku było to 1477 zł, a w 2015 r. – 1,2 tys. zł. W ostatnich czterech latach świadczenie wzrosło więc w sumie o 383 zł – zaznacza szefowa resortu rodziny. Jak dodaje, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i podlega corocznej waloryzacji.
Po raz pierwszy od czasu ich wprowadzenia wzrosły też specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W listopadzie ub.r. oba wzrosły o 100 zł – do kwoty 620 zł. To wzrostu rzędu ok. 20 proc.
– Te wzrosty najlepiej widać na konkretnych przykładach. Rozważmy więc sytuację matki opiekującej się niepełnosprawnym uczącym się dzieckiem w wieku 16 lat, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – mówi minister Elżbieta Rafalska.
I tak w 2015 r. taki rodzic mógł liczyć na świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł miesięcznie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 438 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny – 118 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 100 zł miesięcznie. Dziecko otrzymywało natomiast zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Razem – 2009 zł miesięcznie.
W 2019 r. rodzicowi przysługuje świadczenie pielęgnacyjne – 1583 zł miesięcznie, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 561 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny – 124 zł miesięcznie, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 110 zł miesięcznie, świadczenie wychowawcze („Rodzina 500+”) – 500 zł miesięcznie. Na uczące się dziecko przysługuje także świadczenie „Dobry start”, czyli jednorazowo 300 zł, co daje 25 zł miesięcznie. Dla dziecka – zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 zł miesięcznie.
– Razem daje to 3087,42 zł miesięcznie. Różnica pomiędzy latami 2019 a 2015 wynosi więc 1078,42 zł. Zgadzam się z głosami środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, że świadczenia są niewysokie, że nie są to kwoty w pełni zadowalające. Nie możemy jednak nie zauważać, że w porównaniu chociażby z rokiem 2015, obserwujemy znaczny wzrost ich wysokości – wskazuje minister Elżbieta Rafalska. Czytaj dalej →

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak na inauguracji Dnia Osób z Niepełnosprawnością

Uroczystość, która zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością, odbyła się 17 maja 2019 roku w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie.
– W Polsce mamy 1,2 mln biernych zawodowo osób niepełnosprawnych. A to jest przecież  ogromny potencjał! Na szczęście gospodarka już zaczyna dostrzegać potrzebę jego wykorzystania – podkreśliła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak, otwierając obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Organizatorem wydarzenia, które w tym roku odbywa się pod hasłem „Żyj aktywnie!”, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych wespół z NFZ i PFRON.
Na terenie ITS szereg firm, organizacji i instytucji publicznych zaprezentowało różnego rodzaju udogodnienia  adresowane do osób z niepełnosprawnością. Towarzyszyła im wystawa prac plastycznych oraz kilka paneli eksperckich.
– Cieszę się, że będziemy mogli wysłuchać Waszego głosu. Bardzo spodobał mi się temat jednego z paneli, który brzmi: „Siła tkwi w każdym z nas”. Dlatego szanowni Państwo z nową energią, z nową siłą ruszajmy na podbój naszego świata – powiedziała wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
– Osoba niepełnosprawna często nie ma możliwości podjęcia żadnej aktywności zawodowej, jeśli ze względu na brak dostępności nie może samodzielnie wyjść z domu, skorzystać z komunikacji miejskiej czy też dotrzeć na miejsce zatrudnienia. Dostępność staje się zatem niezbędnym warunkiem do  podjęcia aktywności, zarówno zawodowej jak i społecznej – zauważa wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Dlatego też powstał program Dostępność Plus. Jego długofalowym celem jest bowiem nie tylko udostępnienie przestrzeni publicznej. Robimy to także po to, aby każdy mógł samodzielnie, w miarę możliwości bez potrzeby innych osób, korzystać z transportu, edukacji, pracy czy usług publicznych. Aby poprawić komfort i jakość życia wszystkich, w tym zwłaszcza tych, którzy doświadczają różnych barier. W ramach jednego z działań programu Dostępność Plus planowane jest również zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Czytaj dalej →

Trwają prace nad projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym

Zalet aktywności zawodowej jest wiele – to samodzielność, niezależność, możliwość samorealizacji, pracy w zespole. W przypadku osób niepełnosprawnych praca może mieć też charakter rehabilitacji społecznej, dawać szansę nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności przydatnych w codziennym życiu. – Dlatego tak ważne jest wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W MRPiPS trwają intensywne prace nad projektem ustawy w tej sprawie – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Według wstępnych danych GUS w 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 26,2 proc. To o 3,7 pkt proc. więcej niż w 2015 r. (wówczas było to 22,5 proc.). Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, osiągając w 2018 r. poziom 7,2 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,8 pkt proc.
– Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia istotnie wzrastała również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Podczas gdy jeszcze w 2015 r. udział osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (tzn. pracujących lub bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy) wynosił 25,9 proc., to w roku 2018 wzrósł on już do 28,3 proc. Jednak pomimo optymistycznych danych statystycznych, nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności tych z największymi trudnościami – zaznacza minister Elżbieta Rafalska.
Jak informuje szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w resorcie trwają zaawansowane prace związane z przygotowaniem projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, mającej na celu objęcie szczególnym wsparciem tych grup osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w samodzielnym znalezieniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
– Zatrudnienie wspomagane ma być formą aktywizacji zawodowej, która uzupełni dotychczas istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji zawodowej – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Co to oznacza w praktyce? Przygotowywany projekt zakłada indywidualną pracę trenera pracy z osobą niepełnosprawną przy maksymalnym jej włączeniu w całość procesu decyzyjnego dotyczącego zatrudnienia. Działania te będą prowadzone we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz podmiotami realizującymi zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Czytaj dalej →