MRiPS: Ułatwienia dla warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii

Mimo krótszego wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, dofinansowanie nie będzie zmniejszone, a uczestnik, który przekroczy terminy dopuszczalnej nieobecności na zajęciach, nie zostanie wykreślony z listy – to tylko niektóre zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącego działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie pandemii.
Pandemia koronawirusa to czas szczególny, który wymaga niecodziennych działań i decyzji. Takim przykładem jest rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 października br. dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.
– Kierowany przeze mnie resort rodziny podejmuje szereg działań, które służą poprawie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz ich uczestników w związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. –  Przykładowo do tej pory w przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejszana była proporcjonalnie wysokość dofinansowania. Wprowadzona zmiana zakłada, że w okresie obowiązywania stanu epidemii – począwszy od 25 maja br. – nie będzie to skutkowało zmniejszeniem wysokości dofinansowania działalności warsztatu – tłumaczy szefowa MRiPS.

Co jeszcze się zmieni?

Przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu terapii zajęciowej na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie warsztatu, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia tego uczestnika z listy uczestników warsztatu.
– Dodatkowo, w związku z sygnałami zgłaszanymi przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, wskazującymi na trudności w pozyskaniu psychologów na umowę o pracę, wprowadziliśmy przepis umożliwiający zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę – wskazuje minister Maląg.
W ramach zmiany rozporządzenia został również uzupełniony katalog kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i składki na Fundusz Solidarnościowy.


 

Źródło: MRiPS