Uwaga studenci! To ostatnie dni na złożenie wniosku!

W dniu 11 października 2021 r. upływa termin przyjmowania przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd.
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  1. • w szkole policealnej,
  2. • w kolegium,
  3. • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

  1. • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

  1. • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

do 4.000 zł,
opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
Przypominamy , iż wnioski można składać w formie elektronicznej nie wychodząc z domu w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW.


 

Źródło: PFRON