Powiat Zawierciański: Ruszyły zapisy do projektu aktywizującego osoby niepełnosprawne

Źródło: PCPR Zawiercie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje projekt unijny pt.: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”.
Z działań służących podniesieniu kompetencji społecznych, nabyciu kwalifikacji zawodowych, polepszeniu stanu zdrowia oraz uzyskaniu umiejętności ułatwiających odnalezienie się na rynku pracy mogą skorzystać niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Zawierciańskiego, którzy są nieaktywni zawodowo i są w wieku aktywności zawodowej  (kobiety w wieku do 60 r.ż, mężczyźni do 65 r.ż).
Realizacja projektu zakończy się 31.12.2020r. Udział w ww. działaniach jest bezpłatny. Zapisy do drugiej edycji trwają do 31.08.2019r. i prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie.
Dodatkowe informacje o projekcie i rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, ul. Daszyńskiego 4, pok. nr 3 oraz telefonicznie pod numerami telefonów (32) 670-80-04 oraz (32) 671-07-48 wew. 115. Czytaj dalej →

Kraków: Bezpłatny transport dla dzieci z niepełnosprawnościami

Źródło: inf. pras.

Kilka miesięcy temu Kraków rozszerzył uprawnienie do darmowego transportu do przedszkola oraz opieki podczas przewozu na trzy- i czterolatki posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości w zbliżającym się roku szkolnym, mogą składać wnioski w tej sprawie.
Miasto Kraków, realizując obowiązek wynikający z prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego niepełnosprawnym dzieciom pięcio- i sześcioletnim objętym wychowaniem przedszkolnym. Rodzice, którzy sami dowożą dziecko do placówki, mogą otrzymać od miasta zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna (zawierają z miastem stosowną umowę).
Prawo oświatowe nie nakłada na samorząd obowiązku dowozu w przypadku dzieci młodszych, daje jednak taką możliwość – stanowi bowiem, że gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę także w przypadkach, w których ustawa tego nie wymaga. W kwietniu Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, na podstawie której od 1 września 2019 r. miasto będzie organizować bezpłatny transport także dla niepełnosprawnych dzieci trzy- i czteroletnich. Podobnie jak w przypadku starszych przedszkolaków rodzice, którzy sami dowożą maluchy do przedszkola, będą mogli wybrać rozwiązanie alternatywne, tj. otrzymać od miasta zwrot kosztów za przejazdy dziecka i opiekuna. Czytaj dalej →

Świadectwo pracy z udogodnieniem dla osób z dysfunkcją wzroku

Źródło: www.prawo.pl / Paweł Żebrowski

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej chce ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych na świadectwie pracy. Każda strona wzoru świadectwa zostanie wyposażona w stały fotokod (kod QR). – przewiduje to projekt rozporządzenia.
Projekt zakłada, że kod QR na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron.
Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru zawierałby również informację o miejscu złożenia podpisu. – Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy – wskazano w projekcie.
Resort rodziny i pracy zwraca uwagę, że osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, skanować i odczytywać fotokody. – Dzięki temu rozwiązaniu np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności jego dostarczenia nowemu pracodawcy, będzie miał pewność co do kompletności dokumentu. Natomiast osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać – podkreślono. Czytaj dalej →

Door-todoor – nowy projekt PFRON

Źródło: inf. pras.

Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które będzie realizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z udogodnień skorzystają jednostki samorządu terytorialnego (JST), w tym gminy o profilu miejsko-wiejskim. Realizacja projektu to wynik umowy podpisanej 7 sierpnia br. pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a PFRON-em.
Dzięki podpisanej w MRPiPS umowie z PFRON beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z indywidualnego transportu dla osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia czy rehabilitacyjnych oraz poprawić dostępność budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Ważnym elementem zmian będzie budowa podjazdów i  modernizacja wind, m.in. zostaną wyposażone w systemy dźwiękowe z napisami brajlowskimi, systemy dotykowe i wizualne. – Systematycznie, krok po kroku, staramy się realizować kolejne projekty, które mają zmienić przestrzeń publiczną tak, by osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć i w życiu zawodowym, i społecznym, żeby mogły docierać do placówek zdrowia czy na rehabilitację. Teraz dostęp indywidualny nie jest praktycznie możliwy. My chcemy to zmienić i dlatego szukamy nowych projektów, wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracujemy nad nowymi pomysłami po to, by poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia – powiedział podczas briefingu Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS. W imieniu MRPiPS umowę podpisywał minister Kazimierz Kuberski, podsekretarz stanu.
Problematyka związana z tak szeroko pojmowaną dostępnością dotyka wszystkie grupy osób z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku czy posiadanych schorzeń. W dyspozycji naszego resortu, w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajduje się ponad 400 mln zł. Łączna wartość projektów realizowanych przez PFRON to 148 mln zł, co stanowi 37 % tych środków. Jednym z projektów zaproponowanych przez PFRON jest projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” o łącznej wartości ok. 54 mln zł, w tym ze środków EFS –  45 mln zł oraz środków budżetu państwa – 9 mln zł – powiedział Kazimierz Kuberski. Czytaj dalej →

Kraków: Punkt doradztwa informatycznego i tyfloinformatycznego dla osób z dysfunkcją wzroku

Źródło: FEER

Od 30.08.2019 mieszkańcy Krakowa z dysfunkcją wzroku będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa oraz oferty szkoleniowej z zakresu obsługi komputera oraz sprzętu i oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego dla osób z problemami wzrokowymi. Jeżeli chcesz nauczyć się korzystania z komputera, telefonu, czytnika książek, czytnika ekranu lub innego urządzenia dedykowanego dla osób z dysfunkcją wzroku zapraszamy do Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju w Krakowie. Czytaj dalej →

Są duże pieniądze na dostępność placówek zdrowotnych

Źródło: MZ

Ruszył nabór wniosków o grant dla placówek POZ na poprawę ich dostępności dla niepełnosprawnych i innych osób o szczególnych potrzebach. Jest to element realizacji „Programu rządowego Dostępność Plus 2018 – 25”.
Na działania poprawiające dostępność architektoniczną, cyfrową, komunikacyjną i organizacyjną placówek zdrowotnych można otrzymać nawet 720 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny. Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania środków –  80 mln zł.
„Program rządowy Dostępność Plus, w tym ogłoszony w jego ramach konkurs na sfinansowanie poprawy dostępności placówek POZ to już kolejne działanie podjęte przez obecny rząd na rzecz wsparcia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i innych osób ze szczególnymi potrzebami. Trzeba pamiętać, że to właśnie te osoby przede wszystkim korzystają z usług zdrowotnych, więc naszym priorytetem jest podejmowanie działań, które ułatwiają dostęp do tych usług właśnie tej grupie osób.
Uwzględnienie sektora zdrowie w wśród 8 innych obszarów  rządowego programu oraz uruchomienie wsparcia finansowego było możliwe dzięki przychylności i współpracy ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Od początku priorytetem była dla nas również współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi zarówno osoby niepełnosprawne, jak i świadczeniodawców, tak by zakres i sposób udzielania wsparcia grantowego był wynikiem wspólnej pracy koncepcyjnej. Udało się to dzięki zaangażowaniu ww. środowisk w prace powołanego przez nas Komitetu Dostępności Plus, w tym w przygotowanie tzw. standardu dostępności dla placówek POZ. Na tym nie poprzestaniemy. Pracujemy już nad podobnym konkursem gdzie granty będą przyznawane na poprawę dostępności polskich szpitali” – mówi Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Czytaj dalej →

Powrót do zdrowia i pracy dzięki kompleksowej rehabilitacji

Źródło: inf. pras.

Ruszył nabór do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez PFRON we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach: Czytaj dalej →

Mammodiagnosta – niewidomi potrafią wykryć raka piersi

Źródło: www.zwrotnikraka.pl / Jarosław Gośliński

KIM JEST MAMMODIAGNOSTA?

Mammodiagnosta to specjalnie przeszkolona osoba, która specjalizuje się w badaniu piersi metodą palpacyjną. Mammodiagnostyką zajmują się często osoby niewidome, których dotyk jest bardziej wyczulony. Dzięki szczególnym zdolnościom sensorycznym osób niewidomych czy słabowidzących, potrafią one wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany w piersiach – niewyczuwalne dla osób widzących.
Wizyta u mammodiagnosty rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego. Specjalista zbiera dane o stanie zdrowia Pacjentki, przebytych chorobach, niepokojących objawach, przyjmowanych lekach oraz informacje o zachorowaniach na raka piersi i raka jajnika występujących w rodzinie (rodzinne predyspozycje do zachorowania na nowotwór piersi).
Badanie palpacyjne piersi przez mammodiagnostę zaleca się wykonać pomiędzy trzecim, a siódmym dniem po miesiączce. Diagnostyka palpacyjna piersi trwa zazwyczaj 20-30 minut. Wykonuję się ją trzema technikami – spiralną, liniową oraz zegarową. Mammodiagnosta kontroluje również węzły chłonne, pachowe i podobojczykowe. Czytaj dalej →

Przetestuj film promocyjny dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i zgarnij nagrodę

Materiał partnera zewnętrznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca wszystkie osoby niepełnosprawne do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej dostosowania spotu promocyjnego do osób z niepełnosprawnościami. Dla pierwszych 30. osób, które wypełnią ankietę przewidziano kartę upominkową do sklepu, gdzie można kupić książki, płyty, filmy czy gry komputerowe. Czytaj dalej →

Lublin pracuje nad zwiększeniem dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami

Źródło: inf. pras.

Miasto Lublin pracuje nad zwiększeniem dostępności oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym etapem będą szkolenia. Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania „Kultura dla wszystkich”.
Efektem będzie przeszkolenie około 450 osób – pracowniczek i pracowników jedenastu miejskich instytucji kultury oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury zlecone przez Miasto. Szkolenia ruszają od września. Przeprowadzą je dwie ogólnopolskie organizacje, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.
Łączna kwota środków to 100 000 zł.
Chcemy, by osoby zainteresowane uczestnictwem w kulturze mogły się z niej cieszyć na pełnych prawach, by na swojej drodze nie napotykały barier. Dlatego od kilku miesięcy pracujemy nad programem zwiększania wiedzy, wrażliwości i umiejętności osób pracujących w lubelskiej kulturze. Chcemy, by pracownicy kultury nie stresowali się, widząc osobę na wózku, głuchą czy niewidomą. By potrafili bez obaw zaprosić osobę z niepełnosprawnością intelektualną jako gościa na wydarzenie  – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.
Podczas wielogodzinnych warsztatów będzie można nie tylko otrzymać porcję wiedzy, ale także poczuć na sobie pojawiające się bariery, a także bezpośrednio porozmawiać z osobami, które wiedzą na temat (nie)dostępności najwięcej – czyli z samymi zainteresowanymi. Uczestnicy szkolenia będą w ten sposób mogli zmierzyć się z organizacyjnymi czy architektonicznymi barierami, które stoją na drodze do większej dostępności.  Do końca 2019 roku około 450 osób, tworzących i udostępniających w Lublinie wydarzenia kulturalne, w tym m. in. około połowy pracowniczek i pracowników miejskich instytucji kultury, zostanie przeszkolona z podstaw dostępności. Czytaj dalej →