Fundacja Mir Organizacją Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż 29 listopada 2019 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym wydał orzeczenie, na mocy którego Fundacja Mir uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Ze względu na duże zainteresowanie naszym portalem internetowym z Państwa strony, chcemy zachęcić Państwa do przekazywania nam wpłat z tytułu jednego procenta podatku, których przekazanie będzie możliwe w zbliżającym się okresie rozliczeniowym.
Państwa 1 procent podatku umożliwi nam dalszy rozwój i podejmowanie nowych, ciekawych inicjatyw.
Szczegóły dotyczące 1 procenta podatku i możliwości wsparcia naszej Fundacji zamieścimy już wkrótce na naszym portalu i profilu na Facebook-u. Czytaj dalej →

STOP Barierom – podsumowanie ogólnopolskiej kampanii

Tysiące osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin zostało objętych kampanią społeczną STOP Barierom. Jej główne cele to m.in. przełamywanie ograniczeń, które przeszkadzają osobom z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazywanie ludziom zdrowym, jak powinni się zachowywać wobec niepełnosprawnych, żeby uniknąć zakłopotania lub urażenia innych osób.
Projekt, który prowadzi Fundacja Neuron Plus, wystartował w maju 2019 roku i potrwa do końca tego roku. Kampanię skierowano w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, ale adresatami akcji są wszystkie grupy społeczne w każdym wieku oraz instytucje i przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, państwowego i samorządowego. Kampania ma charakter edukacyjno – informacyjny i porusza problem dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Propaguje ponadto ideę likwidacji różnych barier przez przedsiębiorstwa i instytucje prywatne i publiczne uderzające w tę kategorię ludzi. Kampania wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnościami do swobodnego funkcjonowania w codziennym życiu.
Kampania jest prowadzona przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Fundacja Neuron Plus utworzyła stronę internetową www.stopbarierom.pl, zgodną z wytycznymi WCAG 2.0, z której mogą korzystać wszyscy zarówno ludzie zdrowi, jak i z niepełnosprawnością. Ważną częścią portalu jest specjalny e-niezbędnik z praktycznymi i przydatnymi informacjami dotyczącymi świadczeń, ulg i przywilejów przysługujących osobom niepełnosprawnym. Niezbędnik funkcjonuje od września br. i od tego czasu skorzystało z niego już ponad 53 000 użytkowników, a ich liczba stale wzrasta. Dodatkowe zalety narzędzia to czytelne wyjaśnienia wszystkich procedur, a także opcja pobrania na swój komputer potrzebnych druków i formularzy. Znakomitym narzędziem okazał się chat bot – wirtualny doradca, kierujący użytkowników bezpośrednio do poszukiwanych treści. To pierwszy przypadek, gdy do niesienia pomocy niepełnosprawnym wykorzystano sztuczną inteligencję. Z myślą
o łatwiejszym korzystaniu z nowych rozwiązań Fundacja przygotowała dwa filmy instruktażowe, pokazujące jak krok po kroku poruszać się po e-niezbędniku i chat-bocie.
– E-niezbędnik, wirtualny doradca czy live-chaty z ekspertami Fundacji, to elementy kampanii, które bardzo mocno pokazały nam, jak wiele osób z niepełnosprawnościami czuje się zagubionych w gąszczu obowiązujących przepisów i regulacji prawnych oraz ma problem z dostępem do różnego typu informacji – z zakresu zdrowia, pracy czy edukacji – wskazuje prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. – Projekt STOP Barierom spotkał się z dużym odzewem ze strony społeczeństwa, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Nie ma dnia byśmy nie otrzymywali zapytań drogą telefoniczną czy mailową z prośbą o poradę i wsparcie. A to świadczy o tym, że takie kampanie są bardzo potrzebne i w przyszłości warto je kontynuować – podkreśla przedstawiciel Fundacji.
Czasem Chat-bot nie rozwiązuje wszystkich problemów, dlatego dużym zainteresowaniem uczestników kampanii cieszyły się live-chaty prowadzone przez specjalistów Fundacji z zakresu prawa, dietetyki, rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. Podpowiadali oni osobom z niepełnosprawnościami gdzie mogą się zgłosić po pomoc czy poradę. Dodatkowo w serwisie umieszczono na bieżąco aktualizowaną listę wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz mapę miejsc bez barier przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Znalazły się na niej oddziały i bankomaty PKO Banku Polskiego oraz kolektury Totalizatora Sportowego – interesariuszy projektu STOP Barierom.
Dużą pomoc dla zainteresowanych stanowią także filmy edukacyjne przygotowane przez Fundację z udziałem ekspertów dotyczące m.in. dostępu osób z niepełnosprawnościami do przestrzeni architektonicznej, cyfrowej oraz do świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, które jak dotąd obejrzano blisko 260.000 razy. Ważnym elementem kampanii były też raporty z przeprowadzonych badań Desk Research z zakresu sytuacji osób niepełnosprawnych w Niemczech i Szwecji oraz na rynku usług finansowych. Aktywna komunikacja była także prowadzona na Facebooku Fundacji Neuron Plus, do której zaangażowano znanego vlogera z niepełnosprawnością – Człowieka bez Barier. Wszystkie posty dotarły do ponad 1,2 mln użytkowników, zostały polubione ponad 56.000 razy i blisko 10.000 razy udostępnione. W ramach kampanii ukazało się również ponad 200 artykułów w prasie i Internecie – w tym materiałów eksperckich, poruszających problematykę projektu.
Kampania STOP Barierom została zorganizowana przez Fundację Neuron Plus, której działalność stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej oraz genetycznej. Fundacja inspiruje i popiera działania przełamywania barier w obszarach, w których występują wszelkie problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Czytaj dalej →

Czy kobiety i mężczyźni widzą… inaczej?

Powszechnie uważa się, że mężczyźni rozróżniają o wiele mniej kolorów niż kobiety. Jednym ze schorzeń, które częściej przypisuje się mężczyznom jest daltonizm, czyli upośledzenie zdolności rozpoznawania barw. Jakie jest źródło tej choroby? Czy rzeczywiście cierpią na nią głównie mężczyźni? Na te pytania odpowiada Małgorzata Leszczyńska, optyk i optometrysta, ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Czytaj dalej →

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – konferencja Urzędu Zamówień Publicznych

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych to tematy konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych, która 9 grudnia odbywa się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencję otworzyła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Czytaj dalej →

Więcej chorych, mniej rencistów – wydatki ZUS na świadczenia związane z niezdolnością do pracy

Niemal 1500 złotych na osobę wyniosła w 2018 roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. Najwyższe wydatki generowały schorzenia z grupy chorobowej dot. zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – prawie 16%. W przypadku mężczyzn najwyższe wydatki generuje przewlekła choroba niedokrwienna serca (4,4%). Z kolei u kobiet jest to opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą (22%). Wydatki na zasiłki chorobowe stanowią już ponad połowę wypłacanych kwot.
Z roku na rok rosną wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez ZUS. W 2018 r. wyniosły 233 810,6 mln zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 7,6%.
W wydatkach na świadczenia pieniężne wydatki ponoszone na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły w 2018 r. 12,8%. Udział tych wydatków systematycznie maleje. I tak, ich udział w 2014 r. wynosił 14,2%, w 2015 r. 14,3%, w 2016 r. 14,0%, a w 2017 r. – 13,9%.
Od lat główną pozycję wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich udział w tych wydatkach wynosił w 2014 r. 47,9%, zaś w 2018 r. – 37,2%. Konsekwentnie maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.
Od wielu lat rosną natomiast wydatki na absencję chorobową, które to w 2016 r. po raz pierwszy przewyższyły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 r. wydatki na absencję chorobową (finansowaną z FUS i funduszy zakładów pracy) stanowiły 41,6% wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy (w 2015 r. 44,6%). W 2016 r. odsetek wydatków na absencję chorobową wyniósł już 46,4%, w 2017 r. 48,2%, a w 2018 r. stanowiły one 50,1%.
W 2018 r. przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na 1 osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 1 496,67 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 13,67 zł.
Wydatki poniesione w 2018 r. na świadczenia w związku z niezdolnością mężczyzn były o 4,8 punktu procentowego wyższe niż wydatki poniesione na świadczenia w związku z niezdolnością kobiet.
W strukturze wydatków ogółem na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w 2018 r. grupami chorobowymi generującymi najwyższe wydatki były zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 15,8% ogółu wydatków, choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 14,3%, choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu – 13,2%, urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 12,2%, choroby układu krążenia – 10,0%, choroby układu nerwowego – 8,1% oraz choroby układu oddechowego – 8,5%. W 2018 r. wyżej wymienione grupy chorobowe były przyczyną 82,1% wydatków poniesionych w związku z niezdolnością do pracy.
Jednostki chorobowe generujące najwyższe wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy w przypadku mężczyzn to: przewlekła choroba niedokrwienna serca (I25) –4,4% tych wydatków, inne choroby krążka międzykręgowego (M51) – 3,8%, zaburzenia korzeni nerwowych (G54) – 3,4%, schizofrenia (F20) – 3,6%, następstwa urazów kończyny dolnej (T93) –3,3%, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47) – 2,3% oraz następstwa chorób naczyń mózgowych (I69) – 2,4%.
W populacji kobiet największy udział wydatków stanowiły wydatki związane z opieką położniczą z powodu stanów związanych głównie z ciążą (O26) – 22,0%, zaburzeniami korzeni nerwowych (G54) – 2,7%, schizofrenią (F20) – 2,7%, z reakcjami na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) – 2,7%, innymi chorobami krążka międzykręgowego (M51) – 2,4%, krwawieniem we wczesnym okresie ciąży (O20) – 2,1% oraz ostrym zakażeniem górnych dróg oddechowych (J06) – 2,2%.
Analizując wydatki poniesione na świadczenia w latach 2014 – 2018 w powiązaniu z przyczynami chorobowymi niezdolności do pracy nie obserwujemy istotnych przesunięć pomiędzy grupami chorobowymi powodującymi tę niezdolność. W rankingu grup chorobowych generujących najwyższe wydatki w latach 2014 – 2017 dominowały te same grupy chorobowe co w 2018 r. Czytaj dalej →

Międzynarodowy Kiermasz dobroczynny na rzecz osób niepełnosprawnych pod patronatem Pierwszej Damy

Tradycje i kultury z ponad 60 zakątków świata splotły się w niedzielę 8 grudnia w centrum Warszawy. Wszystko to za sprawą XII Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego, w którym jak co roku wzięła udział także Pierwsza Dama. Wydarzenie pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta zorganizowało Stowarzyszenie Małżonków Szefów Misji Dyplomatycznych.
– Kiermasz corocznie odbywa się w bardzo szczególnym okresie przygotowań do świąt. Boże Narodzenie to czas otwartych serc i zrozumienia dla potrzeb naszych bliźnich. Czas, w którym staramy się wspierać potrzebujących. Każdy z nas na swój własny sposób i wedle własnych możliwości – mówiła Agata Kornhauser-Duda, otwierając charytatywny bazar w Hotelu Marriott. – Bardzo cieszę się, że co roku coraz więcej ambasad zgłasza swój akces do tej szlachetnej inicjatywy – podkreślała.
W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowali się przedstawiciele 63 ambasad krajów z całego świata. Na ich stoiskach można było znaleźć egzotyczne akcesoria dekoracyjne do domu, biżuterię, dodatki, artykuły spożywcze i wiele innych. Dochód ze sprzedaży produktów regionalnych przygotowanych przez członkinie i członków stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na rzecz polskich organizacji charytatywnych.
Agata Kornhauser-Duda dziękowała stowarzyszeniu SHOM za kilkunastoletnią już prężną, charytatywną działalność na rzecz instytucji, organizacji społecznych działających w Polsce, które mają pod swoją opieką dzieci, młodzież, seniorów, osoby chore, niepełnosprawne, samotne, a także te, które znalazły się w trudnej życiowej sytuacji.
Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny organizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Małżonków i Partnerów Szefów Misji Dyplomatycznych (SHOM), by zebrać fundusze na cele charytatywne w Polsce. Dochód z ubiegłorocznej edycji wyniósł 541 185 zł.  Tegorocznymi beneficjentami kiermaszu będą m.in. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Fundacja „Dziecięca Fantazja”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy”, Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego i Fundacja L’Arche. Czytaj dalej →

Elbląg: Udawał niewidomego i okradał Elblążan metodą „na klamkę”

Sąd Rejonowy w Elblągu na wniosek prokuratora i policjantów aresztował na trzy miesiące 64-latka, który jest podejrzany o okradanie elblążan w ich mieszkaniach. Wyjątkowo uciążliwy sprawca został zatrzymany przez kryminalnych na terenie miasta. Śledczy ustalili, że areszt będzie najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji, gdyż zatrzymany nie miał zamiaru skończyć z tym procederem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
64-latek, który miał wyjątkowo dużą wadę wzroku i nosił odpowiednio do niej charakterystyczne okulary, wykorzystywał swoją ułomność w sytuacjach, kiedy był przyłapywany w mieszkaniach przez swoje niedoszłe ofiary. Wówczas tłumaczył się, że zabłądził jak szukał Kowalskiego, Jankowskiego czy Malinowskiego. W ten sposób udawało mu się uniknąć obywatelskich zatrzymań. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu dzięki pracy kryminalnych. Funkcjonariusze udowodnili mu 5 kradzieży mieszkaniowych. W każdym przypadku wykorzystywał metodę „na klamkę”. Wchodził do otwartych mieszkań i kradł wszystko to, co wpadło mu w ręce. Działał na terenie całego miasta, m.in. na ulicach: Lotniczej, Kosynierów Gdyńskich i Polnej w Elblągu. Kradł portfele, biżuterię, zegarki i telefony. Był na tyle zuchwały, że w jednym przypadku okradł jedną z placówek pomocowych. Ze świetlicy wyniósł telewizor, który spieniężył w lombardzie.
Na wniosek śledczych sąd zadecydował o jego areszcie. 64-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w odosobnieniu. Grozi mu kara 5 lat więzienia. Wcześniej był już karany za podobne czyny. Czytaj dalej →

Łódź: Piotrkowska przyjazna osobom niewidomym

Od kilku lat trwa w Łodzi proces przełamywania różnego typu barier dla osób niepełnosprawnych. Jednym z takich usprawnień są np. zamontowane na ulicy Piotrkowskiej urządzenia, łączące się ze smartfonem osób niewidomych czy słabo widzących, powiadamiające o ich lokalizacji w przestrzeni miejskiej.
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wspólnie z pomysłodawcą tego systemu, niewidomym Janem Szusterem zaprezentowali jego działanie w praktyce.
– Staramy się, aby Łódź była miastem przyjaznym także dla osób z niepełnosprawnościami, z myślą o których chcemy znosić ograniczenia, by mogli samodzielnie funkcjonować na co dzień – powiedziała prezydent Łodzi, informując, że w mieście jest już w sumie 160 punktów, tzw. znaczników, wspomagających m.in. osoby niewidome.
Działanie systemu, którego pomysłodawcą jest Jan Szuster jest proste – urządzenia zamontowane m.in. na skrzyżowaniach ulic, w poradniach zdrowia, czy urzędach. Za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie dają możliwość połączenia się z zamontowanym urządzeniem i otrzymać opis miejsca, w którym się znajdujemy. Na ulicy Piotrkowskiej znaczniki umieszczone są na stacji przesiadkowej Centrum, a także na przejściach wszystkich przecznic. W sumie jest tych punktów 30, z których nadawana jest informacja dotycząca nazwy ulic, numeracji Piotrkowskiej oraz ważniejszych instytucji w najbliższej okolicy. Ponadto aplikacja uruchamia sygnał dźwiękowy na skrzyżowaniu i komunikat o jego lokalizacji. Czytaj dalej →

Do 2050 roku 5,8 mld ludzi będzie mieć krótkowzroczność. Przyczyną nadużywanie smartfonów i tabletów

Do 2050 roku ponad połowa ludzi na świecie będzie krótkowzroczna – wynika z danych WHO. Przyczyną epidemii miopii jest nadużywanie tabletów i smartfonów – patrzenie ze zbyt bliskiej odległości zmusza oczy do dużego wysiłku i upośledza ich pracę. Jedyną trwałą metodą korygowania krótkowzroczności jest operacja. Nowoczesne techniki chirurgiczne pozwalają na szybkie odzyskanie ostrości widzenia, zmniejszają dyskomfort po zabiegu oraz minimalizują ryzyko wystąpienia powikłań.
Wzrok to najważniejszy z ludzkich zmysłów. Za jego pomocą odbieramy bowiem 80 proc. wszystkich wrażeń z otaczającego nas świata. Jest głównym analizatorem procesów poznawczych – umożliwia gromadzenie informacji i poznawanie otoczenia, ułatwia odnajdywanie się w przestrzeni i unikanie zagrożeń. Wzrok pomaga również wyrażać i rejestrować komunikaty pozawerbalne, stanowiące większą część komunikacji międzyludzkiej, oraz wyrażać uczucia i emocje. Oczy bardzo często przejmują funkcję innych zmysłów, są też od nich bardziej rozwinięte – podczas gdy zmysł smaku odróżnia zaledwie kilka smaków, wzrok jest w stanie rozpoznać ponad 160 kolorów i ok. 600 tys. ich odcieni.
– Widzenie jest dobrem, które trudno przecenić. Ewolucja doprowadziła do tego, że ze wszystkich zmysłów, jakie człowiek ma, widzenie jest najważniejsze. Upośledzenie lub brak widzenia powoduje, że człowiek staje się głęboko niepełnosprawny – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes prof. Jerzy Szaflik, właściciel Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie.
Ludzie na całym świecie mają jednak coraz większe problemy ze wzrokiem. Epidemią XXI jest miopia, czyli krótkowzroczność. WHO podaje, że już w 2020 liczba osób krótkowzrocznych sięgnie 2,5 mld, do 2050 roku przekroczy 5,8 mld. Oznacza to, że za nieco ponad 30 lat ponad połowa populacji ludzkiej będzie krótkowzroczna. Miopia jest chorobą dziedziczną, za jej powstawanie i rozwój odpowiadają jednak również czynniki środowiskowe.
– Coraz więcej krótkowzroczności zaczęło się pojawiać od połowy XX wieku. Spowodowane to było najprawdopodobniej tym, że ludzie coraz więcej patrzyli do bliży, więcej pisali, czytali, natomiast w tej chwili, w dobie komputerów, liczba wad wzroku krótkowzrocznych bardzo drastycznie wzrasta – mówi dr Elżbieta Archacka, lekarz chirurg okulista z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser.
Wzrok ludzki przystosowany jest do patrzenia w dal, tymczasem współcześnie zmuszamy go do skupiania się na przedmiotach znajdujących się w niewielkiej odległości. W przypadku komputerów jest to ok. 40 cm, w przypadku smartfonów natomiast nawet 30 cm. Wymaga to podjęcia przez oczy zwiększonego wysiłku, czego efektem jest przeciążenie mięśni rzęskowych. Szkodliwy jest również kąt patrzenia na smartfony, który dodatkowo zwiększa się, gdy korzystamy z nich, stojąc.
– Dochodzi do kompensacyjnego wydłużenia gałki ocznej, a co za tym idzie – do przesunięcia się powstawania obrazu. Nie powstaje on na siatkówce, tylko przed, co niesie za sobą powstanie wady wzroku. Wszystkie urządzenia elektroniczne mogą doprowadzić do tzw. syndromu widzenia komputerowego czy wzroku cyfrowego – mówi Elżbieta Archacka.
Krótkowzroczność można korygować za pomocą soczewek kontaktowych lub okularów. Te pierwsze nie zawsze są jednak dobrze tolerowane przez oczy, te drugie natomiast bywają niewygodne – utrudniają wykonywanie wielu obowiązków zawodowych oraz uprawianie sportu. Bywają również dużym problemem natury estetycznej. Stanowią poza tym jedynie przejściowe rozwiązanie, trwałe efekty można bowiem wyłącznie uzyskać, stosując chirurgiczną metodę korekcji. Najbardziej zaawansowana technika operacyjna może skorygować krótkowzroczność do -10 dioptrii oraz astygmatyzm krótkowzroczny do -2 dioptrii.
– Metoda ta polega na usunięciu fragmentu rogówki z wnętrza. Ten fragment jest wycinany laserem, następnie przez lekarza chirurga usunięty. W momencie, kiedy zostaje usunięty, rogówka zmienia swój kształt, robi się bardziej wypłaszczona, co powoduje, że dochodzi do skorygowania wady – mówi dr Elżbieta Archacka.
W czasie operacji wykorzystywany jest laser femtosekundowy, bazujący na nowoczesnej technologii wzmacniania ultrakrótkich impulsów optycznych. Metoda SMILE umożliwia stosowanie lasera do bardzo precyzyjnego cięcia i wnikania w głąb tkanki, pozwalając tym samym na wykonywanie trudnych zabiegów. W 2018 roku twórcy tej technologii zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Operacje z wykorzystaniem lasera femtosekundowego są całkowicie bezpieczne, urządzenie jest bowiem wyposażone w system przerywający jego pracę w momencie wykrycia ruchu gałki ocznej. Sam proces wycięcia mikrosoczewki trwa natomiast zaledwie pół minuty.
– To metoda, po której bardzo szybko mamy pełną ostrość wzroku. Pacjent praktycznie na drugi dzień widzi już bardzo dobrze. Nie ma problemu suchości oka, ponieważ nie jest naruszona powierzchnia rogówki – mówi dr Elżbieta Archacka.
Operacje tego typu charakteryzuje ponadto skrócenie okresu rekonwalescencji po zabiegu. W przeciwieństwie do starszych metod chirurgicznej korekcji miopii nie ma w tym przypadku konieczności usunięcia nabłonka i wierzchnich warstw rogówki, co przekłada się na większy komfort pacjenta i zminimalizowanie ryzyka powikłań pooperacyjnych. Czytaj dalej →

Katowice: Galeria Katowicka włącza się w 12 edycję projektu „Miejska Dżungla”

Infrastruktura Katowic jest coraz lepiej przystosowana do potrzeb ludzi z niepełnosprawnością. Niestety, z udogodnień dedykowanych takim osobom nagminnie korzystają nieuprzywilejowani. Odpowiedzią na niechlubne zjawisko jest patronowany przez Urząd Miasta Katowice projekt Miejska Dżungla, w ramach którego już po raz 12. młodzież oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji skontrolują w okresie przedświątecznym lokalne parkingi. Do inicjatywy dołączyła także Galeria Katowicka – tu akcje patrolowe odbędą się 7 i 14 grudnia.
Galeria Katowicka dysponuje liczbą 1200 miejsc postojowych, z czego część została specjalnie oznakowana i wydzielona dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja tych obszarów na co dzień umożliwia osobom z trudnościami w poruszaniu się komfortowy i łatwy dostęp do centrum handlowego. Jak zatem w monitorowanym i doskonale strzeżonym obiekcie wygląda sytuacja z zajmowaniem miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieupoważnione? Sprawdzą to harcerze i młodzież z katowickich szkół w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W pierwszą i drugą sobotę grudnia w Galerii Katowickiej wolontariusze 12. edycji Miejskiej Dżungli będą wręczać ulotki „Łam bariery nie przepisy” oraz sprawdzać ważność kart parkingowych dla niepełnosprawnych, a także kontrolować, czy korzystają z nich osoby uprawnione.
– Z ogromną przyjemnością włączamy się do akcji społecznych organizowanych na terenie stolicy Górnego Śląska. Przywilej partnerowania istotnym wydarzeniom w mieście wykorzystujemy do propagowania pozytywnych wartości. Jedną z priorytetowych kwestii dla nas jest stworzenie miejsca równych szans, pełnego zrozumienia i otwartości. Tym chętniej, już po raz kolejny, dołączamy do projektu Miejska Dżungla, którego celem jest dbanie o komfort i godne warunki funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – mówi Joanna Bagińska  Dyrektor Galerii Katowickiej.
Miejska Dżungla to inicjatywa Miasta Katowice, której starania skupiają się na zwalczaniu barier mentalnych i uprzedzeń w kontaktach z osobami o mniejszej sprawności oraz zwracaniu uwagi na przeszkody, uniemożliwiające im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie. Przedsięwzięcie zostało wyróżnione w konkursie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego i uzyskało dla miasta tytuł „Samorządu Równych Szans 2011”.
Akcja patrolowa w Galerii Katowickiej odbędzie się 7 i 14 grudnia w godz. 9:00 – 12:00 na wszystkich poziomach parkingu. Czytaj dalej →