Niepełnosprawni w Polskiej Gospodarce: Raport GUS na Czerwiec 2023

Pod koniec czerwca 2023 roku w Polskiej gospodarce pracowało 477,4 tys. osób niepełnosprawnych, z czego ponad połowę, bo 51,5%, stanowiły kobiety. Daje to nam obraz zaangażowania osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy. Dane te zostały przedstawione w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
W porównaniu do stycznia tego samego roku, zanotowano wzrost o 1,2% w liczbie niepełnosprawnych pracujących. Region świętokrzyski zanotował największy wzrost o 2,3%, podczas gdy w warmińsko-mazurskim liczba ta pozostała na stałym poziomie.
Szczególnie istotnym aspektem jest także podział na sektory. Z raportu wynika, że blisko 22% niepełnosprawnych pracuje w sektorze publicznym. Największy odsetek związany z sektorem publicznym występuje w regionie lubelskim (29,1%), natomiast najmniejszy w regionie wielkopolskim (17,1%).
Przedstawiona w raporcie mapa ilustruje także udział niepełnosprawnych pracujących w ogólnej liczbie zatrudnionych w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania. Zauważalne są tu różnice regionalne, co może świadczyć o zróżnicowaniu dostępności do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Warto również zwrócić uwagę na strukturę zatrudnienia niepełnosprawnych w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Największy wzrost odnotowano w sekcji „Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja” (4,5%), podczas gdy sekcja „Przetwórstwo przemysłowe” zanotowała niewielki spadek (0,3%).
Analizując dane dotyczące płci, raport wskazuje, że opieka zdrowotna i pomoc społeczna to sekcja, w której pracuje najwięcej kobiet niepełnosprawnych, osiągając prawie 80% udział. Z kolei budownictwo to sekcja najbardziej zdominowana przez mężczyzn, gdzie aż 8 na 10 pracujących niepełnosprawnych to mężczyźni.
Wraz z rosnącą świadomością społeczną dotyczącą integracji osób z niepełnosprawnościami, raport GUS dostarcza cennych informacji, które mogą być wykorzystane do opracowania polityk wspierających równościowe szanse na rynku pracy. Przyszłe działania powinny być skierowane zarówno na zwiększanie dostępu do zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, jak i na eliminowanie różnic regionalnych w tym zakresie.


 

Źródło: Dane GUS