System Obsługi Wsparcia PFRON SOW

System Obsługi Wsparcia PFRON to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.
System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.
Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 1. • uzyskanie informacji,
 2. • wypełnienie wniosku,
 3. • podpisanie i złożenie wniosku,
 4. • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 5. • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 6. • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
System SOW podzielony został na trzy moduły:

 1. • Moduł Wnioskodawcy – moduł przeznaczony dla Wnioskodawców,
 2. • Moduł Realizatora – moduł przeznaczony dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 3. • Moduł PFRON – moduł przeznaczony dla pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Równie ważną rolę odgrywają działania wspierające Użytkowników Systemu SOW:

 1. • portal,
 2. • kreator, informator,
 3. • szkolenia stacjonarne,
 4. • szkolenia e-learningowe,
 5. • webinaria,
 6. • infolinia.