Powiat Łobeski: Uchwalono Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łobeskiego na lata 2020-2024

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2020-2024 jest dokumentem służącym realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Ma za zadanie wspierać, umacniać prawa osób niepełnosprawnych, eliminować wszelkie przejawy dyskryminacji oraz przyczynić się do stworzenia godnych warunków umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.
Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych ma na celu zaplanowanie a przede wszystkim realizację konkretnych działań na rzecz integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Opracowanie i realizacja Programu jest obowiązkiem ustawowym, zgodnie bowiem z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 zpóźn. zm.) do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program został opracowany przez Zespół powołany Zarządzeniem Starosty Łobeskiego Nr 63/2019 z dnia 22 października 2019 r. W jego skład weszli przedstawiciele wydziałów, jednostek organizacyjnych i organów doradczych Starostwa Powiatowego w Łobzie, którzy na co dzień zajmują się realizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Program został wypracowany w oparciu o wnioski z realizacji poprzedniego programu oraz dostosowaniu założeń programowych do realnych problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych w Powiecie Łobeskim.
Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łobeskim na lata 2020-2024 jest spójny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 w zakresie kierunków podejmowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łobeskiego na lata 2020-2024 stanowi kontynuację Programu obowiązującego w latach 2014-2019. Nowy okres realizacji Programu ukierunkowany jest na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Łobeskim, w szczególności poprzez: wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do samodzielnego i niezależnego życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywizacji zawodowej oraz promocja    zatrudnienia    osób
niepełnosprawnych, skoordynowanie współpracy podmiotów działających    na rzecz    osób
niepełnosprawnych w Powiecie Łobeskim.
Z treścią całego programu można się zapoznać tutaj.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łobzie