Dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami


Budowa sali sportowej czy likwidacja barier architektonicznych – to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie przez samorząd województwa mazowieckiego z PFRON. W poniedziałek podpisano umowy na inwestycje z powiatu makowskiego.

– W tym roku otrzymaliśmy z PFRON ponad 37 mln zł na działania dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie te inwestycje, które mogą być realizowane dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa, to nie tylko zmiany w budynkach ale przede wszystkim poprawa warunków i zwiększenie bezpieczeństwa. Same roboty budowlane zostaną w tym roku wsparte kwotą w sumie 4,2 mln zł, co pozwoli na stworzenie nowych miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie istniejących już obiektów budowlanych zgodnie ze standardami dostępności budynków.

– powiedział Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
W marcu radni województwa mazowieckiego podzielili ponad 37 mln zł ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– Dzięki temu możliwe było dofinansowanie zmian, które stworzą osobom z niepełnosprawnościami dostępną dla nich przestrzeń. Chodzi szczególnie o miejsca, które służą na co dzień ich rehabilitacji społecznej i zawodowej. Prace mogą mieć różny zakres: od budowy, przebudowy, czy remontu już istniejącego obiektu.

– zaznaczył Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Sala sportowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz likwidacja barier architektonicznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

W Makowie Mazowieckim powstanie sala sportowa wraz z zapleczem połączona łącznikiem ze szkołą. Na tę dwuletnią inwestycję Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał ponad 2,2 mln zł.

– Będzie to budynek parterowy. W pobliżu wejścia do obiektu zaplanowane są szatnie wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i natryskami, natomiast centralnie położony korytarz pozwoli na dostęp zarówno do sali, jak i szkoły. Przy wejściu do obiektu zaprojektowano podjazd. Duża część uczniów SOSW posiada zalecenia do usprawniania ruchowego oraz integracji sensorycznej. Zatrudnieni nauczyciele posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapii narządów ruchu lub terapii integracji sensorycznej. Obecnie brak jest warunków lokalowych oraz możliwości rozwijania bazy rehabilitacyjnej i sensorycznej. Posiadany przez szkołę sprzęt (aparaty do elektroterapii, laseroterapii, leczenia zimnem, masażu pneumatycznego) nie może być w pełni wykorzystany z powodu zbyt małej sali rehabilitacyjnej. Nowa sala z pewnością będzie odpowiednią przestrzenią do specjalistycznych zajęć

– mówi Mirosław Jan Augustyniak, starosta powiatu makowskiego
Podobnie jest z dotychczasową salą do integracji sensorycznej. Oba pomieszczenia znajdują się na terenie szkoły, gdzie często osoby z niej korzystające zmuszone są do pracy w hałasie podczas przerw. Powyższe warunki w istotny sposób ograniczają realizację potrzeb uczniów, zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także nie pozwalają na poszerzenie oferty prowadzonych zajęć (planowany jest zakup sprzętu do kinezyterapii i gimnastyki korekcyjnej). Dzięki realizacji zadania uczniowie zyskają przestrzeń do zajęć sportowych i rehabilitacyjnych, sale sensoryczną oraz szatnie. Nowa sala pozwoli na pełne wykorzystanie posiadanego sprzętu. Wykwalifikowana kadra umożliwi najwyższy poziom zajęć i wesprze aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej. Dodatkowo zachęci do aktywności fizycznej dzięki możliwości organizowania różnego rodzaju zajęć i spotkań o charakterze sportowym i nie tylko.
Drugą inwestycją w powiecie makowskim jest likwidacja barier architektonicznych poprzez wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. Na te inwestycję przeznaczono 66 tys. zł.

– Celem zadania jest wymiana dźwigu osobowego w trzykondygnacyjnym budynku DPS, który stanowi jedyną możliwość przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami.  Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków (element dostępności architektonicznej obiektu), samodzielne i swobodne poruszanie się po nim oraz korzystanie z oferowanych zajęć w ramach prowadzonej rehabilitacji i terapii zajęciowej. Pozwoli na utrzymywanie kontaktów z innymi mieszkańcami oraz nawiązywanie nowych

– powiedziała Agnieszka Dąbrowska – Kot, wicestarosta powiatu makowskiego.
W DPS-ie przebywają 42 osoby starsze i przewlekle chore (w tym 17 osób w stopniu znacznym, 9 w umiarkowanym, 2 w lekkim i 1 z KRUS – całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji). Dźwig wybudowany został w 1998 r. i obecnie ulega ciągłym awariom, co dezorganizuje pracę, swobodne poruszanie się mieszkańców po obiekcie i korzystanie z oferowanych usług w zakresie prowadzonej rehabilitacji i terapii, która rozmieszczona jest na różnych piętrach obiektu.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS