Będzie Europejska Karta Parkingowa i Europejska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Parlament Europejski zdecydował


  • Równy dostęp do rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, takich jak priorytetowy dostęp i dostęp do zarezerwowanych miejsc parkingowych
  • Europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana i przedłużana bezpłatnie
  • Osoby tymczasowo przenoszące się do innego kraju UE w celu podjęcia studiów również zostaną objęte nowymi przepisami

Posłowie przyjęli przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.
Nowe przepisy, przyjęte 613 głosami za, 7 przeciw, przy 11 wstrzymujących się i uzgodnione już przez Parlament i Radę, ustanowią ogólnounijną kartę, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami równy dostęp do preferencyjnych warunków, takich jak obniżone lub zerowe opłaty za wstęp, priorytetowy dostęp i dostęp do zarezerwowanych parkingów.
Obie karty zapewnią ich posiadaczom, a także osobom im towarzyszącym i zwierzętom towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, co posiadaczom kart krajowych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do krótkich pobytów, z wyjątkiem posiadaczy kart osób z niepełnosprawnością, które przenoszą się do innego państwa członkowskiego w ramach programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w formacie fizycznym oraz, gdy będzie już dostępna, w formacie cyfrowym, a jej wydawanie i przedłużanie będzie bezpłatne. W zależności od kraju, koszty mogą być naliczane za utratę i uszkodzenie karty.

Europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością

Europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej. Kraje UE są zachęcane do wydawania kart w formacie cyfrowym i mogą pobierać opłatę za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.

Dostęp do informacji

Dyrektywa wymaga od krajów UE i Komisji zwiększenia świadomości obywateli na temat kart, w tym poprzez utworzenie centralnej europejskiej strony internetowej. Ta strona internetowa będzie połączona z krajowymi stronami internetowymi, zawierającymi informacje na temat uzyskiwania, używania i odnawiania kart oraz informacje na temat preferencyjnych warunków.

Obywatele państw trzecich w UE

Posłowie poparli również wstępne porozumienie między Parlamentem a Radą w sprawie rozszerzenia unijnych kart parkingowych i kart osoby z niepełnosprawnością na obywateli państw trzecich legalnie przebywających w UE 607 głosami za, 8 głosami przeciw, przy 17 wstrzymujących się.
Wniosek rozszerza obie karty na obywateli państw trzecich legalnie przebywających w państwach członkowskich, w tym osoby ubiegające się o azyl i bezpaństwowców, oraz ich osobistych asystentów, niezależnie od ich obywatelstwa.

Kolejne kroki

Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty również przez Radę, przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejściem w życie.
Przyjmując te propozycje, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, równości i jakości życia oraz rynków pracy sprzyjających włączeniu społecznemu, wyrażone w propozycjach 29 i 14 konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


 

Źródło: kom. pras. / Parlament Europejski