Prawa osób niepełnosprawnych: Parlament Europejski wzywa do zmiany paradygmatu

Posłowie do PE przedstawili swoje sugestie dotyczące obrony praw osób niepełnosprawnych i walki z dyskryminacją.
W przyjętym we wtorek sprawozdaniu (526 głosów za, 10 przeciw i 83 wstrzymujących się) posłowie proponują środki, które na nowo zdefiniowałyby społeczne, prawne i polityczne ramy dotyczące niepełnosprawności.
Wzywają do systemu promującego partycypację społeczną, tj. opartego na dostępnych społecznościach, które zapewniają potrzebne usługi i opiekę, zgodnie z europejską strategią w sprawie niepełnosprawności. Posłowie domagają się również rozszerzenia korzyści płynących z przyszłej unijnej karty niepełnosprawności i wprowadzenia jej jako obowiązku dla państw członkowskich, podobnie jak działań na rzecz integracyjnych placówek oświatowych i opieki zdrowotnej.

Reformowanie i rozszerzanie przepisów UE

Dostęp do rynku pracy jest niezbędny, twierdzą posłowie; Komisja powinna opracować europejskie ramy prawne dla przedsiębiorstw sprzyjających włączeniu społecznemu i rozpocząć przegląd dyrektywy w sprawie równości zatrudnienia. Proszą również Komisję o aktualizację propozycji unijnej dyrektywy w sprawie równego traktowania, która jest blokowana przez państwa członkowskie od 2008 roku.
Parlament z zadowoleniem przyjmuje zbliżającą się kontrolę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą tego, w jaki sposób fundusze UE pomagają zapewnić równość, i wzywa Komisję do zawieszenia lub odzyskania płatności w przypadku naruszenia praw podstawowych, podkreślając, że żadne wyodrębnione placówki nie powinny otrzymywać funduszy UE.

Złożone wzorce dyskryminacji i przemocy

Pogłębianie się dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w oparciu o inne cechy osobiste (np. płeć, rasę, wiek, religię lub orientację seksualną) jest dla posłów do PE kluczową kwestią. Szczególną uwagę zwraca się na przemoc ze względu na płeć, a także na odmowę dostępu do placówek zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, na odmowę świadomej zgody na stosowanie środków antykoncepcyjnych oraz na przymusową sterylizację.
Posłowie do PE twierdzą również, że osoby niepełnosprawne muszą mieć możliwość głosowania i kandydowania w wyborach na równych zasadach. W przypadku obywateli europejskich mieszkających w innym kraju UE decyzje o pozbawieniu ich zdolności prawnej podjęte w państwie członkowskim ich pochodzenia niekoniecznie muszą pozbawić ich prawa do kandydowania i głosowania w miejscu zamieszkania, podkreślają posłowie.


 

Źródło: Press release, European Parliament