Przyszłość z szansą dla wszystkich: Toruń prezentuje wieloletni program działań na rzecz osób z niepełnosprawnością”


W trakcie czwartkowej sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się 8 lutego 2024 roku, został uchwalony Program działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030. Ten wieloletni dokument staje się kluczowym narzędziem w kształtowaniu polityki społecznej wobec tej grupy mieszkańców na terenie miasta.
Głównym celem Programu jest dokładna diagnoza i ocena sytuacji osób z niepełnosprawnością, identyfikacja dotychczasowych działań podejmowanych na ich rzecz, a także wyznaczenie klarownych celów i założeń. Dodatkowo, dokument definiuje podmioty odpowiedzialne za inicjowanie działań i realizację założeń programu.
Jednym z kluczowych aspektów Programu jest zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy, co ma zapewnić jak największą skuteczność planowanych działań. Program zakłada stworzenie warunków oraz udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnością, umożliwiając im maksymalne wykorzystanie potencjału dla osiągnięcia pełnej samodzielności i aktywności życiowej.
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, odsetek osób z niepełnosprawnością w Toruniu wynosił 15,23%, co stanowiło około 30 tysięcy mieszkańców. Warto zauważyć, że 20 358 osób stanowiły osoby z niepełnosprawnością prawną, a 9 669 osoby z niepełnosprawnością biologiczną.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, działający w 2022 roku, wydał 508 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16. roku życia. Dla osób powyżej tego wieku, wydano 3 456 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Z pełną treścią programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024 – 2030 można zapoznać się tutaj.


 

Źródło: UM Toruń