Poczta Polska zwiększa zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami


Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Poczcie Polskiej zwiększa się z roku na rok. Poczta Polska dąży do realizacji wymagań jakie nakłada na nią PFRON oraz postulatów partnerstwa międzysektorowego „Inclu(vi)sion: Nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, do którego przystąpiła w ubiegłym roku. Celem partnerstwa jest budowanie społecznie integrującego rynku pracy oraz istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.
Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poczcie Polskiej zwiększa się z roku na rok. Na koniec 2022 roku wynosił on 2,77% Pracowników, na koniec 2023–2,96%. To zasługa polityki Spółki dotyczącej zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale także kadry menadżerskiej, która jest otwarta na współpracę z pracownikami z niepełnosprawnościami.
– Praca z osobami z niepełnosprawnościami przyczynia się do budowy bardziej efektywnych i zróżnicowanych zespołów oraz wzbogaca i rozwija nas jako ludzi i jako społeczeństwo. W Poczcie Polskiej zależy nam na tworzeniu środowiska, które sprzyja adaptacji społecznej i rehabilitacji, poprzez aktywny udział w życiu zawodowym. Prowadzi to do tworzenia atmosfery, w której każdy czuje się akceptowany i doceniany – mówi Joanna Nagodzka, HR Menedżer i Pełnomocnik Dyrektora Centrum Kadr i Szkoleń ds. osób z niepełnosprawnościami.
Największy współczynnik zatrudnionych osób z niepełnosprawnością Poczta Polska odnotowuje w regionie Gorzów Wielkopolski. Na koniec wskaźnik wyniósł tutaj 7,98%, czyli więcej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia oczekiwany przez PFRON  i jest to najwyższy wynik spośród wszystkich miast. Na drugim miejscu znalazł się Gdańsk ze wskaźnikiem 5,55%, na trzecim Kielce ze wskaźnikiem 4,52%. Systematyczny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością firma odnotowuje w większości regionów.
Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności pracują na różnych stanowiskach – w placówkach pocztowych, w sortowniach oraz w administracji. Od 2018 roku w spółce obowiązuje także „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.
Osoby z niepełnosprawnościami to wartościowi i lojalni pracownicy. Od pełnosprawnych pracowników nie odróżniają ich kompetencje czy umiejętności, tylko stan zdrowia. Praca i aktywność zawodowa ma dla nich bardzo duże znaczenie. Jest nie tylko źródłem dochodów, pełni również funkcje socjalizacyjne – wpływa także na integrację i budowanie więzi społecznych, samorealizację i satysfakcję.
Pomysłodawcą i Inicjatorem partnerstwa Inclu(vi)sion jest Fundacja Aktywizacja, która od ponad 30 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Oficjalnie zostało ono zainaugurowane podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem Partnerstwa jest istotny – ilościowy i jakościowy – wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w Polsce do 2030 r.
Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy musi dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są do tego zobowiązani jeżeli nie osiągną 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej