Mazowsze stawia na inkluzję: Osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie

Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 pozwolił na dokładniejsze określenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu. Dane zebrane z tego spisu ujawniły, że na tym obszarze mieszka ponad 674 tys. osób z niepełnosprawnościami, co stanowi aż 12,2% ogółu mieszkańców województwa. To liczba, która wyraźnie zwiększyła się w porównaniu do poprzedniego spisu z 2011 roku, aż o 158,5 tys. osób. Z tego grona, 311,9 tys. osób zadeklarowało niepełnosprawność tylko jako biologiczną, podczas gdy 362,4 tys. posiada orzeczenia potwierdzające ich niepełnosprawność.
Niemniej jednak, mimo że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami staje się widocznych w przestrzeni publicznej, wciąż istnieją stereotypy i bariery, które utrudniają im pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, zauważył, że konieczna jest zmiana perspektywy, aby spojrzeć na te osoby jako aktywnych członków społeczeństwa, którzy również mają swoje potrzeby i pragną uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.
W tym kontekście odbył się tegoroczny Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale także przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, i innych działających na rzecz tej grupy ludzi. Celem sejmiku było omówienie dostępnych rozwiązań finansowych oraz możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także podjęcie wyzwań związanych z dynamicznymi zmianami w społeczeństwie.
Warto zaznaczyć, że samorząd województwa mazowieckiego przeznacza środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na różne inicjatywy, w tym na dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz na tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. W tym roku na te cele przeznaczono imponującą kwotę 24 mln zł. Jest to istotne wsparcie dla osób, które nie zawsze mogą odnaleźć się na otwartym rynku pracy.
Niestety, niepełnosprawność nadal pozostaje drugą przyczyną bierności zawodowej, a wiele osób z niepełnosprawnościami jest poza rynkiem pracy. W związku z tym samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 16 mln zł na działalność zakładów aktywności zawodowej. To krok w kierunku zwiększenia aktywności zawodowej tej grupy społecznej.
Ale to nie wszystko. Samorząd wspiera także różne inicjatywy, takie jak szkolenia, kursy, i warsztaty aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki temu możliwe jest świadczenie pomocy na etapie poszukiwania pracy, w tym doradztwo prawne i psychologiczne, zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i ich rodzin oraz opiekunów.
Ważne jest również, że samorząd województwa mazowieckiego inwestuje w infrastrukturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczając ponad 6,2 mln zł na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji społecznej i zawodowej. Eliminacja barier finansowych i społecznych oraz dążenie do pełnej inkluzywności to priorytety, które wyznacza Mazowsze.
Podczas tegorocznego sejmiku poruszono także kwestie organizacji usług społecznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że odpowiednie regulacje prawne istnieją, ale kluczowe jest zrozumienie i wrażliwość, zarówno ze strony rządu, jak i samorządów, na potrzeby tej grupy mieszkańców. Usługi społeczne powinny być tak projektowane, aby zapewnić równe szanse wszystkim osobom i zwiększyć ich zdolność do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Mazowsze stawia na inkluzję i podejmuje kroki, aby uczynić to województwo bardziej przyjaznym i dostępnym dla wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od ich zdolności czy niepełnosprawności. Wspieranie osób z niepełnosprawnościami i eliminacja barier to nie tylko obowiązek, ale także inwestycja w bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS