Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski o Funduszu Solidarnościowym: Rząd kompleksowo działa na rzecz osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, o czym świadczy przyjęta strategia i systemowe rozwiązania. Wpisuje się w nie Fundusz Solidarnościowy, w ramach którego gminy i powiaty w województwie podlaskim realizują m.in. program asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej oraz tworzą centra opiekuńczo-mieszkalne. W piątek, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewodowie podlascy Tomasz Madras i Bogusława Szczerbińska, zainaugurowali warsztaty przybliżające przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej w regionie różne formy rządowego wsparcia osobom niepełnosprawnym.
– Fundusz Solidarnościowy powstał w 2018 r. Jego celem jest udzielanie wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego osobom niepełnosprawnym, a także finansowego emerytom i rencistom – przypomniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Jak dodał, podlaskie gminy oraz powiaty bardzo aktywnie uczestniczą w naborach do trzech programów wchodzących w skład Funduszu. Mowa tu o dużym zainteresowaniu udziałem w projektach opieki wytchnieniowej, Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz tworzeniu i utrzymaniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych.
W piątkowym spotkaniu zorganizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki wzięło udział kilkadziesiąt osób z różnych instytucji, które służą pomocą osobom niepełnosprawnym.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne wsparciem dla podlaskich niepełnosprawnych

– Cieszymy się, że w województwie podlaskim powstały dwa centra opiekuńczo-mieszkalne – w gminie Drohiczyn i pod Łapami. Są one gwarancją, że osoby niepełnosprawne mogą  zdobywać i rozwijać umiejętności, które zapewnią im później możliwość samodzielnego i godnego życia w ich społeczności lokalnej – podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Centra Opiekuńczo-Mieszkalne to pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej mają zapewnioną opiekę w systemie dziennym lub całodobowym. Z kolei opiekunowie, zajmujący się nimi na co dzień, otrzymują wsparcie i możliwość realizacji codziennych aktywności.
Program obejmuje także wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do tej pory MRiPS podpisało umowy na 102 centra opiekuńczo-mieszkalne w całej Polsce, z czego obecnie działa już 21. Na cel ten przeznaczonych zostało blisko 300 mln zł.

Program Opieka Wytchnieniowa na Podlasiu

Głównym celem programu Opieka Wytchnieniowa jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
–  Program Opieki Wytchnieniowej ewoluuje. Na jego realizację minister rodziny przeznaczyła kwotę 150 mln w skali całego kraju. W 2022 r. 21 podlaskich gmin skorzystało z ok. 2,5 mln wsparcia i objęto tym programem 220 osoby, w tym 162 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 58 dzieci – wyliczał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. – To ważne, by jak najszerzej trafić z tą formą opieki do osób niepełnosprawnych w naszym województwie – dodał.
W 2023 roku 21 podlaskich gmin i 247 Podlasian otrzymało ok. 2,3 mln zł w ramach rządowego programu opieki wytchnieniowej.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną i wiążących się z tym obciążeń.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (AOON) w Podlaskiem

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, pomoc w codziennych czynnościach, ale też towarzyszenie podczas wizyty u lekarza, w urzędzie, a także w teatrze czy na meczu – to najważniejsze założenia programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami.
Na realizację programu w tym roku minister rodziny i polityki społecznej przeznaczyła w skali kraju 0,5 mld zł, z czego 15,3 mln zł na zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych w 44 podlaskich gminach i powiatach. Opieką AOON w Podlaskiem objęte są 793 osoby.


 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku