Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Państwowe Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku powstało w listopadzie 1944 roku na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Od 2004 roku oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, a od 2012 roku – Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze.
Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze.

Zwiedzający z dysfunkcją wzroku w Muzeum

W budynku Centrum Obsługi Zwiedzających można zapoznać się z tyflograficzną mapą terenu Muzeum. Osoby z niepełnosprawnościami mogą na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego wprowadzać psa asystującego.

Oferta edukacyjna i przewodnicka dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowe Muzeum na Majdanku jest otwarte na zwiedzających z różnymi dysfunkcjami, dlatego zarówno zwiedzanie terenu byłego obozu, jak i warsztaty, prowadzone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słuchu i wzroku, a także innych grup osób zagrożonych wykluczeniem. Wśród pracowników Muzeum są osoby przeszkolone w zakresie pracy z osobami z tymi dysfunkcjami.
Warsztaty i oprowadzanie organizowane w Państwowym Muzeum na Majdanku dla osób niepełnosprawnych prowadzone są bezpłatnie zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych, bez względu na liczbę uczestników. Muzeum oferuje następujące lekcje dla zwiedzających z dysfunkcją wzroku:

Poznać Majdanek – relacje świadków historii, prezentacja muzealiów oraz zwiedzanie

Czas trwania: 1,5 – 3 godz.
Warsztaty składają się z trzech części. Pierwsza z nich to wysłuchanie krótkich fragmentów relacji byłych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Następnie uczestnicy biorą udział w prezentacji przedmiotów pochodzących z obozu: numerów więźniarskich, puszki po Cyklonie B, ubioru więźniarskiego, drewnianego buta, misek, kubków i sztućców, a także modeli obiektów obozowych. Uczestnicy mają możliwość doświadczyć zabytkowe obiekty historyczne za pomocą modeli wykonanych z drewna oraz techniką druku 3D, takie jak: Pomnik-Brama, baraki mieszkalne, budynek krematorium. W zorientowaniu się w przestrzeni Muzeum pomogą im tyflomapy Muzeum wykonane w technice druku wypukłego. Osoby biorące udział w zajęciach mogą także zapoznać się z fragmentami dziennika obozowego Jadwigi Ankiewicz w wersji brajlowskiej. Ostatnią część wizyty stanowi zwiedzanie ekspozycji muzealnej z przewodnikiem.
Osoby niewidome i słabowidzące mogą poznawać poprzez dotyk zarówno przedmioty pochodzące z obozu, jak i jego zabudowania. W baraku wystawowym nr 62 mogą odsłuchać nagranych relacji świadków historii. Podczas zwiedzania mogą napotkać na przeszkody w postaci stromych schodów znajdujących się przy Pomniku-Bramie i Mauzoleum czy wysokich progów w obiektach poobozowych.
Osoby z dysfunkcją wzroku na teren byłego obozu mogą wprowadzać psa asystującego.

Kontakt

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
Centrum Obsługi Zwiedzających
tel. (81) 710-28-33
www.majdanek.pl