Podkarpacie: 8 szkół podstawowych otrzyma granty w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”

Rzeszów, Lesko i Lubaczów otrzymają granty w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”. Zwycięskie gminy przeznaczą uzyskane wsparcie na rzecz 8 wybranych szkół podstawowych, które wdrożą model dostępnej szkoły do końca października 2023 r. W podpisaniu umów uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Koordynowany od ponad 3 lat przez resort funduszy i polityki regionalnej rządowy Program Dostępność Plus dotyczy wielu aspektów naszego życia. Jednym z priorytetowych działań jest zwiększenie poziomu dostępności w szkołach. Edukacja, która zapewnia równe szanse dzieci w zdobyciu wiedzy i wykształcenia, jest istotnym czynnikiem określającym nasze dorosłe życie. Dlatego działania kierowane do uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej są bardzo wysoko na naszej liście priorytetów”

– mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

8 dostępnych szkół na Podkarpaciu

Inwestycje będą przeprowadzone w gminie miejskiej Rzeszów (3 szkoły podstawowe), gminie miejskiej Lesko (3 szkoły podstawowe) i gminie miejskiej Lubaczów (2 szkoły podstawowe).
Efektem konkursu Przestrzeń Dostępnej Szkoły będzie wypracowanie i przetestowanie w około 200 szkołach podstawowych w całej Polsce Modelu Dostępnej Szkoły Podstawowej. Model wyznacza standardy zapewnienia dostępności w 4 wymiarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym.
Działania te podejmowane są w ramach innowacji społecznych Programu Wiedza Edukacja Rozwój i mają charakter pilotażowy. Doświadczenia z tego pilotażu zostaną wykorzystane w kolejnych działaniach na rzecz dostępności w szkołach, w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Zakłada się szerokie wykorzystanie Modelu Dostępnej Szkoły Podstawowej w ramach nowych programów regionalnych.
Przedsięwzięcie realizuje między innymi Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. RARR jest już na etapie zakończenia wyboru grantobiorców z łącznym wynikiem 38 udzielonych grantów na inwestycje w około 113 szkołach (zakładano 100). Łączna kwota udzielonych grantów to ok. 50,5 mln zł.

Program Dostępność Plus – szansa dla samorządów

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat koordynuje rządowy Program Dostępność Plus. To pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej. Program zakłada między innymi likwidację barier architektonicznych, łatwiejszy dostęp do budynków użyteczności publicznej, szpitali i szkół czy też czytelne strony internetowe.
W ramach Programu Dostępność Plus, samorządy mogą liczyć na różnorodne wsparcie związane z poprawą dostępności przestrzeni publicznej m.in.:

  1. • Projekt „Dostępny Samorząd – granty” wspierający poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  2. • Projekt grantowy dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz szpitali „Dostępność Plus dla Zdrowia”. Obecnie trwa II edycja grantów.
  3. • Fundusz Dostępności – pożyczki na budowę, instalację lub remont urządzeń służących osobom z niepełnosprawnościami i seniorom (np. windy, podjazdy, otoczenie budynku, likwidacja barier).
  4. • Projekt grantowy pn. „Kultura bez barier” na wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. • Projekt grantowy „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

Źródło: MFiPR