Dubiecko rozpocznie test Modelu Dostępnej Szkoły

Rządowy Program Dostępność Plus wspiera działania na rzecz dostępności w obszarze edukacji. W piątek w Rzeszowie z udziałem wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak gmina Dubiecko podpisała umowę grantową w ramach której testowany jest Model Dostępnej Szkoły Podstawowej.

„Wszystkie dzieci zasługują na równe szanse. Szkoły to miejsca, gdzie dziecko zdobywa wiedzę, uczy się postaw i nawiązuje relacje z rówieśnikami. Aby szkoły były gotowe na przyjęcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, muszą stać się prawdziwie dostępnymi. Temu właśnie służy projekt Dostępna Szkoła”

– mówi wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odpowiadająca za program Dostępność Plus.
Projekt powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego głównym celem jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych.
Konkurs grantowy był dostępny dla wszystkich organów prowadzących szkoły podstawowe, niezależnie od ich zróżnicowania pod względem wielkości, formy własności (zarówno szkoły publiczne i niepubliczne), lokalizacji oraz rodzaju (szkoły specjalne, powszechne, integracyjne).
Aby wsparcie trafiło do jak największej ilości placówek zwiększyliśmy budżet konkursu o 30 mln zł, obecnie to prawie 130 mln zł. Dzięki zwiększeniu puli inwestycje w dostępność będą możliwe w prawie 200 szkołach podstawowych w całej Polsce
– podsumowała Jarosińska-Jedynak.
Przed przystąpieniem do projektu zgłoszone szkoły zostały poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji każdej placówki. Następnie organy prowadzące otrzymają grant na przetestowanie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności (zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły), który umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkół. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.
Rządowy Program Dostępność Plus to pierwszy w Europie tak szeroko zakrojony program inwestycyjny dla dostępności przestrzeni publicznej. Zakłada on między innymi likwidację barier architektonicznych, czytelne strony internetowe czy łatwiejszy dostęp do szpitali i szkół.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród 35 organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce. Bliźniaczy projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


Źródło: MFiPR