Kolejne 90 szkół otrzyma fundusze na poprawę dostępności

Dzięki wsparciu funduszy europejskich kolejne 90 szkół podstawowych będzie mogło przeprowadzić inwestycje oraz dokonać zakupów, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Na ten cel przeznaczone zostanie 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Umowę na realizację projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ” podpisała dzisiaj minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Idea dostępności jest wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami – mówiła minister.”

„Dostępna szkoła” to element pilotażu działania „Szkoły bez barier” z programu Dostępność Plus. W ramach projektu wybrane w konkursie  organy prowadzące otrzymają granty na działania inwestycyjne w co najmniej 90 szkołach.  Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności.

„Celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych. Oprócz działań niwelujących bariery architektoniczne szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych – dodała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”

Projekt będzie realizowany w partnerstwie tworzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Politechnikę Gdańską oraz Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.
To już drugi projekt w ramach konkursu „Przestrzeń dostępnej szkoły”.  W sumie wsparcie uzyska 150 szkół podstawowych z całej Polski.


 

Źródło: MFiPR