Minister Marlena Maląg: Pracownicy socjalni to superbohaterowie dnia codziennego

W najbliższą sobotę, tj. 21 listopada, w tym roku już po raz 30-ty, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, zarówno tych zatrudnionych w jednostkach samorządowych, jak i tych działających w licznych podmiotach niepublicznych.

– Codziennie stoją na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem społecznym i  ubóstwem,
a w ostatnich miesiącach także z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa  – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodaje – działając z empatią czynią życie innych osób lepszym. Mówi się, że praca socjalna to sztuka słuchania i nauka nadziei, dlatego
z okazji ich święta życzę wszystkim pracownikom socjalnym, aby dobro, które dają wracało do nich ze zdwojoną mocą.

Wyróżnienie dla najlepszych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, jak co roku, przyznała nagrody specjalne pracownikom socjalnym i  jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie prowadzonych działań. W tym roku przyznanych zostało 6 nagród indywidualnych oraz 6 nagród zespołowych. Nagrody mają charakter pieniężny.
W domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie zatrudnienie znajduje łącznie 22 555 pracowników socjalnych.

Korzystne zmiany legislacyjne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało korzystne rozwiązania prawne
dotyczące pomocy społecznej, które są obecnie na etapie konsultacji społecznych. Część zmian
w przepisach dotyczy pracowników socjalnych.
Resort proponuje między innymi zwiększenie z 250 zł do 400 zł dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej za świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. Dodatek będzie przysługiwał
za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub pracę socjalną, a nie jak dotychczas, kiedy to obie te czynności musiały zostać wykonywane łącznie.
Inne propozycje zmian w ustawie to m.in.

  1. • ustalenie ścieżki awansu zawodowego dla pracowników socjalnych, wprowadzenie okresowej oceny oraz obowiązku awansowania w przypadku dwóch pozytywnych następujących po sobie okresowych ocen, gdy pracownik będzie spełniać wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji,
  2. • dodano regulację, zgodnie z którą dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zgodnie  z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. • zmniejszono okres pracy pracowników socjalnych, od którego uzależniony jest dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni,  z 5 lat do 3 lat.

W szeregach korpusu

W okresie pandemii pracownicy socjalni wspierają także seniorów w ramach uruchomionego
w październiku Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Osoby starsze poprzez specjalną infolinię mogą zgłaszać się o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Do dzisiaj ośrodki pomocy społecznej przyjęły ponad 12000 zgłoszeń od seniorów. Pracowników socjalnych wspiera w tych działaniach ok 10 tysięcy wolontariuszy.
Z budżetu państwa na wsparcie w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przekazano 100 mln zł.  Jednostki samorządowe mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in.
na zatrudnianie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecanie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Pracownicy DPS-ów z dodatkowym wsparciem

Domy pomocy społecznej, w których pracują m.in. pracownicy socjalni, otrzymały dodatkowe wsparcie na walkę z negatywnymi  skutkami pandemii zarówno ze środków budżetu Państwa,
jak i funduszy unijnych. To łącznie około 600 mln zł.
Część tych środków została przeznaczona m.in. na dodatkowe wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej, np. opiekunów, rehabilitantów, czy doposażenia stanowisk pracy w domach pomocy społecznej
w środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt niezbędny do walki z epidemią,
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym zaktualizowało rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach: osób starszych, dzieci, niepełnosprawnych
i chorych wymagających całodobowej opieki, ale także personelu.
Zgodnie z zaleceniami w przypadku wystąpienia trudności w zapewnieniu ciągłości opieki można np. skierować kadry z placówek, których działalność została zawieszona lub ograniczona, do domów pomocy społecznej, w których występują braki kadrowe lub włączyć do pomocy wolontariuszy. Zalecono  również wprowadzenie tzw. rotacyjnego czasu pracy. Domy pomocy społecznej są na bieżąco zabezpieczane w potrzebne środki ochrony osobistej.


 

Źródło: MRiPS