MFiPR: Krąg przyjaciół dostępności coraz większy


Partnerstwo na rzecz dostępności to ważna inicjatywa, która istotnie uzupełnia działania realizowane przez MFiPR, służące promocji dostępności w wielu sektorach. To także nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceminister Monika Sikora podczas spotkania sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności i uroczystości podpisania dokumentu przez kolejnych partnerów. Dzisiaj do Partnerstwa na rzecz Dostępności przystąpiło osiem nowych podmiotów.
Od ponad sześciu lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Już  267 organizacji, firm i instytucji podjęło wyzwanie i uczestniczy w Partnerstwie na rzecz Dostępności.
Nowymi ambasadorami dostępności, którzy zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia osób o szczególnych potrzebach, zostali:

  • ARH+ Sp. z o.o
  • Fundacja Avalon
  • Rzecznik Finansowy
  • MIGAM S.A.
  • Coach360
  • Fundacja Aktywności Zawodowej
  • Profiwindy Sp. z o.o.
  • CWI Rafał Kowalski.

„Wkraczamy w nowy, ważny moment dla rozwoju dostępności związany z wdrażaniem Ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Sejm przed tygodniem przyjął dokument, zwany Polskim Aktem o Dostępności który transponuje do polskiego prawa Dyrektywę UE – Europejski Akt o Dostępności”

– mówiła wiceminister Monika Sikora.

„Dostępność zyskuje więc nowe, bardzo ważne pole oddziaływania w sferze rynkowej. To kolejny kamień milowy na drodze do tego, by dostępność była wdrażana naturalnie w wielu obszarach gospodarki i nie była traktowana jako dodatkowe wymaganie”

– dodała.
Instytucje oraz firmy, które już dołączyły do Partnerstwa na rzecz dostępności kierują się ideą dostępności i równego traktowania. Wspólnie dążą do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.
Podczas spotkania przedstawiono informacje nt. wdrażania Ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.
Omówione zostały główne kierunki działań na rzecz dostępności, jakie są planowane w 2024 r.
Przedstawiciele nowych podmiotów ale również tych będących już w Partnerstwie – Fundacji Vis Maior Pies Przewodnik, Fundacji Kultury Bez Barier i Instytutu Transportu Samochodowego – podzielili się informacjami nt. realizowanych projektów.
Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania wyników ankiety nt. preferowanych, wśród sygnatariuszy Partnerstwa kierunków rozwoju współpracy w ramach Partnerstwa. Dyskutowano na temat nowych pomysłów dotyczących wdrażania dostępności i udoskonalania już funkcjonujących inicjatyw.


 

Źródło: MFiPR