Posiedzenie Zespołu ds. opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji


– Bardzo doceniam fakt, że poświęcili Państwo dziesiątki godzin na wytężoną pracę nad projektami. Teraz musimy się zastanowić, jakie rozwiązania będą najlepsze i najbardziej funkcjonalne. Wypracujmy wspólnie dobry system – powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz podczas wczorajszego (14 lutego br.) spotkania Zespołu ds. opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji.
Wczorajsze obrady po raz drugi poprowadziła wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, takie jak Amnesty International czy Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także reprezentanci środowiska akademickiego.
– Przyświecają mi dwie podstawowe wytyczne. Pierwszą z nich jest godność. Musimy zmienić regulacje, które w ogóle nie miały jej na uwadze. Po drugie: zmiana musi nastąpić do końca przyszłego roku. Opracowywane przez nas rozwiązania powinny wejść w życie możliwie jak najszybciej – stwierdziła wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.
Głównym celem czwartego posiedzenia zespołu było zidentyfikowanie obszarów problemowych oraz przedstawienie dwóch projektów zmian legislacyjnych – społecznego i ministerialnego. Założenia obu propozycji zostały szczegółowo omówione. Podkreślono, że system powinien być klarowny dla obu stron – zarówno dla środowiska prawniczego, jak i obywateli. Co więcej, projektowane zmiany legislacyjne muszą celnie określać potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz adekwatnie dostosować regulacje zawarte w prawie międzynarodowym do polskiego porządku prawnego. Zwrócono także uwagę na kwestię języka, który powinien być precyzyjny, zrozumiały dla wszystkich i niestygmatyzujący.
W toku dyskusji sporządzono protokół rozbieżności. Dotyczy on m.in. asysty prawnej, regulacji w odniesieniu do instytucji pełnomocnika wspierającego oraz pełnomocnictwa cywilnego i medycznego. W celu wypracowania konsensusu powołano zespoły problemowe, których członkowie zostaną wyłonieni do 23 lutego br. Następnie dalsze ramy działania zostaną przedyskutowane w gronie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
Podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które zostało zaplanowane na 15 kwietnia br., przewodniczący zespołów problemowych przedstawią projekty zmian legislacyjnych. Ostateczny projekt ustawy zostanie przyjęty na szóstym posiedzeniu Zespołu, które odbędzie się do 12 czerwca br.


 

Źródło: Biuro Komunikacji i Promocji MS