Łódzkie: Ponad 300 nowych miejsc pracy m.in. dla niepełnosprawnych


Dzisiaj, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie projektów z zakresu rozwoju ekonomii społecznej. Blisko 41 milionów złotych, pozyskanych z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, zostanie przeznaczone na pomoc osobom wykluczonym społecznie, w tym niepełnosprawnym i bezrobotnym. Celem wsparcia jest stworzenie ponad 300 nowych miejsc pracy w regionie.
W wydarzeniu uczestniczył Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego, oraz Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Podpisane umowy obejmują cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzone w podregionach przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
Projekty finansowane z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie przewidują wsparcie dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby, dla których praca na otwartym rynku jest wyzwaniem, np. osoby z niepełnosprawnością, współuzależnione czy pozostające przez długi czas bez zatrudnienia – podkreślał Robert Baryła.
Szacuje się, że dzięki wsparciu unijnemu, do końca 2026 roku utworzonych zostanie ponad 300 nowych miejsc pracy. Projekt ma charakter kompleksowy, oferując realną szansę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na stabilne zatrudnienie w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Pieniądze z dofinansowania mogą być przeznaczone na szkolenia, doradztwo zawodowe i biznesowe, a także podnoszenie kwalifikacji. Dodatkowo, stanowi to bezzwrotną pomoc finansową na tworzenie nowych miejsc pracy – zaznaczył Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Koszt utworzenia jednego miejsca pracy wynosi około 32 tys. zł, a utrzymania przez rok – kolejne 32 tys. zł. Dofinansowanie jest krokiem w stronę budowania społeczeństwa opartego na solidarności i równych szansach, tworząc warunki do aktywnego uczestnictwa wszystkich grup społecznych w życiu gospodarczym regionu łódzkiego.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego