Rewolucja w podejściu do ubezwłasnowolnienia: Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia model wspieranego podejmowania decyzji

W dniu 11 stycznia br. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji. Inicjatywa ta, podjęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ma na celu stworzenie nowego prawnego podejścia, które umożliwi zlikwidowanie obecnych form ubezwłasnowolnienia.
Zespołowi, powołanemu zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 3 lipca 2023 r., przewodniczyła Pani Wiceminister Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, a wiceprzewodniczącym był Pan Wiceminister Łukasz Krason – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Obecne posiedzenie było pierwszym pod ich przewodnictwem.
W trakcie posiedzenia członkowie Zespołu oraz eksperci, w tym przedstawiciele organizacji społecznych takich jak Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a także przedstawiciele nauki, przedstawili swoje oczekiwania i propozycje dotyczące nowych rozwiązań instytucjonalnych.
Celem prac Zespołu jest stworzenie ram prawnych, które umożliwią zlikwidowanie obecnych form ubezwłasnowolnienia. Nowe przepisy mają zagwarantować każdej osobie możliwość podejmowania decyzji we własnych sprawach zgodnie z jej rozeznaniem i świadomością.
Wiceminister Sprawiedliwości, zainicjowawszy prace Zespołu, postanowiła także zaangażować do procesu ekspertów z różnych dziedzin społeczeństwa, co odzwierciedla zrównoważone podejście do kwestii zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia. Współpraca z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami nauki ma zapewnić kompleksowe i społecznie odpowiedzialne podejście do reformy.
Efektem prac Zespołu mają być konkretne rozwiązania prawne, które wprowadzą model wspieranego podejmowania decyzji. Ta nowa perspektywa ma przynieść znaczące zmiany, pozwalając jednostkom na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z własnymi preferencjami.
Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 14 lutego br.


 

Źródło: MS