Podwyżka renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia o krok bliżej! W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy

7 marca 2023 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który wzbudził duże zainteresowanie wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W druku nr 30 zaproponowano zwiększenie kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto (obecnie 1588,40 zł.) do minimalnego wynagrodzenia za pracę obecnie wynoszącego 4300 zł.
Projekt ten trafił na salę Sejmową 25 stycznia 2024 roku, gdzie rozpoczęło się I czytanie. Warto przyjrzeć się, co konkretnie proponuje nowelizacja ustawy o rencie socjalnej.
Zasadniczą zmianą jest wprowadzenie nowego brzmienia art. 6 ust. 1, zgodnie z którym renta socjalna miałaby wynosić 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. To istotne posunięcie, mające na celu dopasowanie renty do minimalnych standardów wynagrodzenia obowiązujących na rynku pracy.
W projekcie uwzględniono również kwestie zbiegu uprawnień do renty socjalnej z rentą rodzinną. Zmiana art. 9 ust. 1 proponuje, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ta zmiana ma na celu bardziej sprawiedliwe uwzględnienie potrzeb osób korzystających z obu rodzajów świadczeń.
Projekt ustawy wynika z realnych potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy doskonale znają trudności związane z obecną wysokością renty socjalnej. Koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, specjalistycznym sprzętem oraz żywieniem wymagają znacznych nakładów finansowych, których obecna renta nie pokrywa.
Obecnie 289,7 tys. osób korzysta z renty socjalnej, a zaproponowane podwyższenie oznaczać będzie miesięczny koszt rzędu 330 milionów złotych. W dyskusji sejmowej podkreślano jednak, że zwiększenie renty socjalnej przyczyni się do lepszej samodzielności osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Projekt spotkał się z pozytywnym przyjęciem w Sejmie podczas pierwszego czytania. Poselska debata sugeruje, że ustawodawcy są skłonni podjąć kroki w celu jak najszybszego wdrożenia zmian. W przypadku przyjęcia projektu, zwiększenie renty socjalnej może okazać się kluczowym krokiem w kierunku poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych w Polsce.


 

oprac. Redakcja na podstawie dokumentów Sejmowych