Systemowe uregulowania dla asystencji osobistej: Projekt ustawy Trafił do konsultacji społecznych

Projekt ustawy o asystencji osobistej trafił właśnie do konsultacji społecznych, otwierając tym samym drzwi do systemowych regulacji korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z usługi asystencji osobistej. Celem projektu jest stworzenie trwałych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie jak najbardziej samodzielnego życia.
Zgodnie z informacją udostępnioną na oficjalnej stronie Prezydenta RP, projekt ustawy jest dostępny do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Dokument ten stanowi ważny krok w kierunku usprawnienia i uregulowania asystencji osobistej, która odgrywa kluczową rolę w życiu osób z niepełnosprawnościami.
Zasadnicze założenia projektu obejmują stworzenie solidnej podstawy prawnej dla świadczenia usług asystencji osobistej oraz zagwarantowanie odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnościami do pełnienia swoich codziennych obowiązków. Projekt zakłada również systemowe podejście, mające na celu uwzględnienie różnorodnych potrzeb i sytuacji osób korzystających z asystencji osobistej.
Osoby zainteresowane wniesieniem swojego głosu mają czas do 22 grudnia br. na przesłanie swoich uwag i sugestii do Kancelarii Prezydenta RP. Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres: asystencja@prezydent.pl.
Wśród głównych założeń projektu znajduje się również transparentność działań i umożliwienie społeczeństwu aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłych regulacji dotyczących asystencji osobistej. Konsultacje społeczne stanowią kluczowy element tego procesu, dając wszystkim zainteresowanym możliwość wyrażenia swoich opinii oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.