Prezydent powołał Radę do spraw Społecznych. Ma się zająć między innymi regulacją asystencji osobistej osób niepełnosprawnych

W czwartek w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę do spraw Społecznych. W skład Rady weszli wybitni specjaliści reprezentujący różne dyscypliny z zakresu nauk społecznych, m.in.: socjolodzy, pedagodzy, ekonomiści, politolodzy i prawnicy.
Działania nowej Rady obejmą całość kwestii dotyczących polityki społecznej, w tym problematykę osób wykluczonych społecznie, starszych, samotnych, z niepełnosprawnościami.
Na pierwszym posiedzeniu Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że spektrum potrzeb i oczekiwań społecznych, a także wyzwań stawianych przez współczesny świat jest ogromne. – Polska rozwija się bardzo dynamicznie, ale to powoduje też zmianę mentalności pod względem wrażliwości społecznej.
Podczas pierwszego posiedzenia Rady, w którym uczestniczyła m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, zostały też podsumowane działania prowadzone przez sekcję „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju w latach 2015–2020. Jednym z dokonań sekcji było opracowanie założeń do prezydenckiego projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Ustawa została uchwalona 19 lipca 2019 r., a jej celem jest ułatwienie gminom świadczenia w sposób skoordynowany różnego rodzaju usług społecznych oraz poprawa skuteczności udzielania usług społecznych skierowanych do ogółu mieszkańców. Sfera usług społecznych i monitorowanie wdrażania tej ustawy będzie ważnym obszarem prac nowo powołanej Rady.
Na pierwszym posiedzeniu Rada omawiała również plan działań na lata 2021–2025. Członkowie Rady zgłosili tematy, które chcieliby podjąć w ramach jej prac, m.in.: regulację działalności pomocowej czy asystencji osobistej niepełnosprawnych.
Rada ds. Społecznych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej to gremium konsultacyjno-doradcze działające w ramach Narodowej Rady Rozwoju, które zajmuje się analizowaniem aktualnej sytuacji w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych, prowadzeniem debaty strategicznej i dialogu w tym obszarze oraz opracowywaniem propozycji konkretnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i monitorowaniem ich realizacji. Prace Rady obejmują w szczególności przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związanych z realizacją podejmowanych inicjatyw, a także formułowanie generalnych wniosków w zakresie polityki społecznej i spraw społecznych.


 

Źródło: Prezydent.pl