Sukces projektu „Kultura bez barier”: Dostępność dla wszystkich w polskich instytucjach kultury

Trwający niemal trzy lata projekt „Kultura bez barier” zakończył się z ogromnym sukcesem, przynosząc pozytywne zmiany w dziedzinie dostępności kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inicjatywa, realizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundację Kultury bez Barier oraz niemieckie Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, zaowocowała stworzeniem innowacyjnego „Modelu dostępnej kultury”.
W ramach projektu, 164 instytucje kultury z całej Polski, wyłonione w konkursie grantowym, otrzymały wsparcie finansowe w wysokości ponad 25 mln złotych na testowe wdrożenie tego rewolucyjnego modelu. Ostateczna wersja dokumentu została udostępniona wszystkim zainteresowanym instytucjom kultury, otwierając drogę do pełnej dostępności oferty i zasobów dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Głównym celem „Modelu dostępnej kultury” jest zapewnienie dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając przy tym całą ich różnorodność. To kompleksowy zbiór zasad i wskazówek, które umożliwiają efektywne planowanie, uruchamianie i rozwijanie procesu zapewniania dostępności kulturalnej. Jednak model ten nie jest jedynie technicznym narzędziem – to również kreatywny proces, który wymaga współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, monitorowania i adaptacji do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowymi zasadami „Modelu dostępnej kultury” są przekonujące i inspirujące idee. Dostępność to potencjał, współpraca z osobami ze szczególnymi potrzebami, proces twórczy, który obejmuje nie tylko aspekty techniczne, ale również monitorowanie i dostosowywanie do zmieniających się potrzeb. To również idea samodzielności i wyboru, gdzie dostępność staje się integralną częścią codziennej praktyki instytucji kultury.
Projekt „Kultura bez barier” był współfinansowany w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Dzięki niemu polskie instytucje kultury stają się bardziej otwarte, elastyczne i gotowe na przyjęcie różnorodnej grupy odbiorców. To ważny krok w kierunku bardziej dostępnej kultury, której korzyści będą odczuwalne przez społeczeństwo jako całość.


 

Źródło: MKiDN